Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Rozvoj ptačích parků ČSO

Josefovské louky, Mnišské Louky, Kosteliska, Malá Lipová a nově Zbudovská blata - tato zvukomalebná jména skrývají ptačí parky ČSO - území, která překypují životem. Vykupujeme zde pozemky proto, abychom těmto přírodně cenným lokalitám mohli zabezpečit tu nejlepší ochranu - pro ptáky i jiné živočichy. A abychom zabránili případnému jinému využití pro komerční účely - např. pěstování vysokorostoucích topolů, vánočních stromečků, výstavbě hal, budování solárních elektráren na místech cenných mokřadů apod. Díky dárcovské pomoci ČSO vlastní či spoluvlastní již více než 130 ha! Zajišťujeme kosení, pastvu, budujeme tůně a také území zpřístupňujeme milovníkům ptáků. PODPOŘTE TAKÉ OCHRANU PTÁKŮ V SOUKROMÝCH PTAČÍCH PARCÍCH! S vaší pomocí zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

Ptačí parky ČSO

Pomozte vytvořit a rozvíjet ptačí parky - místa, kde bude ochrana ptáků na prvním místě!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Letošní vánoce byly opravdu štědré! Díky štědrosti dárců se podařilo získat finance na nové pozemky k vykoupení ve všech našich ptačích parcích. Celkově se jedná o 7 hektarů ptačího ráje (které pozemky vykupujeme najdete u jednotlivých parků)
Nyní finalizujeme kupní smlouvy a probíhá nákup těchto pozemků do vlastnictví ČSO. Děkujeme!

Problémy naší krajiny asi z většiny dobře známe a můžeme je sledovat téměř na každém kroku. Nedostatečné zadržování vody v krajině, velké lány jednotvárných zemědělských plodin bez života, rozpínající se výstavba, stále hustější doprava... míst pro zdravou přírodu stále ubývá.

A přidávají se i další ohrožení, která se bohužel bezprostředně týkají i parků ČSO.
Pěstování rychle-rostoucích topolů a vánočních stromků, výstavba solárních elektráren, budování vysokoprodukčních rybníků nebo spekulace s pozemky. Tlak na jiné využití pozemků, o které bychom rádi rozšířili ptačí parky, stoupá a my hrajeme závod s časem.

POJĎME SPOLEČNĚ BUDOVAT ÚZEMÍ, KDE JE OCHRANA PŘÍRODY A PTÁKŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ!
V ptačích parcích nejen vykupujeme pozemky, ale i šetrně hospodaříme, tak, aby se zde ptákům a dalším živočichům a rostlinám dobře žilo. A tak sečeme a paseme mokré louky, vyřezáváme náletové dřeviny a invazní rostliny, budujeme tůně a ostrůvky, připravujeme a chráníme vhodná hnízdiště. Ale také budujeme pozorovatelny, aby šlo ptáky dobře a bezpečně pozorovat.

Chcete-li podpořit všechny ptačí rezervace a je vám jedno, na kterou z nich váš dar půjde, využijte dárcovský formulář na tomto portálu. Odkazy na dárcovské portály jednotlivých ptačích parků naleznete níže u popisů parků pod videem.

Celou síť ptačích rezervací vám představujeme v tomto krásném videu (doporučujeme pustit se zvukem):


V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ - PŘIDÁTE SE?

ZCELA NOVÝ PTAČÍ PARK RZY U PARDUBIC


V této ornitologicky unikátní lokalitě chceme právě teď získat pozemky do vlastnictví ČSO.
Hrajeme však o čas. Soupeřem se nám stává zejména přirozená sukcese, kdy dochází k zarůstání lokality dřevinami, vysychání mokřadu a jeho postupnému zazemňování. Klesá i kvalita vody, množství potravy a rozšiřuje se rákosí. Tím ubývá prostředí vhodné pro mnoho mokřadních a lučních druhů ptáků. Dřívější početná kolonie racků chechtavých a potápek černokrkých z lokality už zcela vymizela.

Také z tohoto důvodu jsme se rozhodli nečekat a z rezerv na podporu ptačích parků (především díky trvalé podpoře dárců), vykoupit klíčové pozemky o rozloze 1,6 ha, které se nachází přímo v mokřadu.

Další pozemky jsou nyní na prodej a my věříme, že se nám společně podaří je získat také do vlastnictví ČSO. Pomůžete nám?

Protože pouze na námi vlastněných pozemcích můžeme společně vytvořit další ptačí ráj. Navíc půjde o první ptačí park s větší, trvalou vodní plochou.

PTAČÍ PARKU ZBUDOVSKÁ BLATA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC


Vykoupili pozemky na pátý ptačí park ČSO v jižních Čechách. Jedná se o legendární ornitologickou lokalitu Zbudovská blata. Naskytla se nám jedinečná příležitost zde najednou vykoupit 11 ha pozemků, které budou stavebním kamenem pro nový ptačí ráj. Část z nich tvoří krásné vlhké louky, část jsou podmáčené plochy vhodné k vytváření tůní a část byla orná půda, kterou jsme vyměnili za pozemky v zájmovém území ptačího parku.
Plánujeme zde navrátit vodu do krajiny zrušením meliorací a vytvořením tůní, časem zavést pastvu a vytvořit tak podmínky pro nejvzácnější druhy bahňáků - především pro břehouše černoocasé a kolihy velké.
 
Díky vánoční výzvě a štědrosti dárců se nám podařilo ptačí park rozšířit o dalších 1,7 hektarů pozemků. Část z nich se nachází u přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků a navazuje na námi vlastněné pozemky. Další pozemky, které jsme vykoupili, jsou směrem k Dívčicím a také navazují na námi vlastněné pozemky. Touto koupí jsme tak zvětšili plochu, na které budeme moci hospodařit ku prospěchu ptáků.


PTAČÍ PARK KOSTELISKA U DUBŇANRozsáhlá mokřadní lokalita Kosteliska se rozprostírá na Hodonínsku v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Pozemky zde jsou ve vlastnictví ČSO společně s Jihomoravskou pobočkou a další máme ve správě od města Dubňany a Biologického centra AV ČR. O dalších pozemcích jednáme.

Louky udržujeme kosením, pasou se zde ovce a kozy. V březnu 2022 jsme díky úžasné dárcovské podpoře získaly čtyři krávy uherského stepního skotu, které pomáhají s likvidací invazivních rostlin. Ještě ten samý rok se nám stádečko rozrostlo o 2 mladé přírůstky. Kosteliska jsou již nyní domovem takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, bukáček malý, bukač velký, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý či lžičák pestrý. Pastva uherského skotu navíc přilákala i dudky chocholaté. V roce 2022 se stal senzací parku orlík krátkoprstý.
Při tahu lze na Kosteliskách pozorovat mnoho dalších druhů jako např. orlovce říčního, husy běločelé, ostralky štíhlé nebo hvízdáky eurasijské. Pozorováno zde bylo 202 druhů ptáků, 563 druhů brouků (10 chráněných a 99 na Červeném seznamu).
V roce 2021 jsme výkupy částečně zachránili krásný polní rozliv plný života. Vznikají zde pastviny s názvem Galilouka a také nové tůně, které poslouží jak ptákům, tak obojživelníkům.
Myslíme i na návštěvníky - postavili jsme již 2 pozorovatelny, vybudovali jsme stezky, plánujeme naučné cedule i odpočívadla, pořádáme exkurze nejen pro školy.

Díky štědrosti dárců, se nám již podařilo získat do úplného vlastnictví pozemky, které jsme spoluvlastnili. Jedná se o písčiny, což je velmi unikátní biotop se specifickými rostlinami i živočichy. Vykoupili jsme také jeden menší klíčový pozemek, který se nachází u Šardického potoka.

Lokalitu má v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO.

PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘE


Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme do soukromého vlastnictví získali již 60 ha luk, opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní a rovněž dvě velké tůně - Slavíkovský ptačník a Centrální ptačník, který zaujímá plochu o velikosti 4 ha. S managementem nám ukázkově pomáhají  divoké koně a od podzimu 2020 i pratuři.
V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 195 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme několik akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí.
V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.
Po dokončení Centrálního ptačníku se chystáme rozšířit Slavíkovský ptačník, také rozšiřujeme pastviny zejména ve východní části parku, kde přibydou další koně. Chceme zde připravit biotop zejména pro vodouše rudonohého
Okolo celého parku jsme vybudovali stezky a jednáme o povolení staveb pozorovatelen a o výkupu dalších pozemků.

Po dlouhé době se nám podařilo díky štědrosti dárců rozšířit i náš nejstarší ptačí park, a to hned o 1,1 hektarů. Část pozemků je jediné místo, kde se dá dostat "suchou nohou" k námi vlastněným pozemkům, na kterých se pasou koně. Další část pozemků zahrnuje část historické zavlažovací soustavy.


PTAČÍ PARK MNIŠSKÉ LOUKY U ČESKÉ LÍPY


V nivě řeky Ploučnice
jsme našli kouzelné místo pro vznik další rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta. Již nyní zde hnízdí čírky modré, kopřivky obecné a jeřábi popelaví. Vyskytuje se ledňáček říční, vodouš kropenatý,  luňák červený, včelojed lesní nebo slavík modráček. Zaznamenáno zde bylo 141 druhů ptáků. Na pozemcích vlastněných ČSO jsme v místě původního slepého ramene řeky Ploučnice vytvořili koncem roku 2021 první velkou tůň 3000 m2 s pozvolnými břehy, která na jaře přivítala čejky chocholaté a bekasiny otavní, které s v této lokalitě mnoho roků nevyskytovaly. Každoročně na Mnišských loukách pořádáme dobrovolnické brigády a několik akcí pro veřejnost (např. Noc v ptačím parku aneb lelkování na Mnišských loukách).
Díky masivní podpoře dárců jsme vykoupili již 25 ha pozemků a o dalších pozemcích jednáme. V pátek 8. prosince 2023 jsme přivezli na Mnišské louky nové pomocníky v podobě 5 klisen exmoorských pony. Pomohou nám spásat expanzní druhy rostlin i náletové dřeviny. Jde o polodivoké koně, kteří svými kopyty vytváří ideální podmínky pro bahňáky a jelikož nedostávají žádné medikamenty, jejich trus je bohatým zdrojem potravy pro ptáky.
Prosíme všechny návštěvníky, aby koně nekrmili a měli své psy na vodítku. DĚKUJEME!

Na konci roku 2023 došlo v parku k velkým povodním, kdy byla zaplavena téměř celá pastvina pro koně, proto klíčové bude v letošním roce vykoupit další pozemky a získat tím další plochu pro exmoorské pony v době povodní. Dále připravujeme výměnu téměř 5 ha převážně nevyužívaných ploch odkaliště a pozemků se slepými rameny řeky Ploučnice.  

Od března 2024 máme v parku nově narozené hříbě, které je první narozeným hříbětem v ptačích parcích.MALÁ LIPOVÁ U PŘEROVA


Malá pískovna
poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých, které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. V létě 2021 se s hnízděním přidalo ještě přibližně 600 párů břehulí říčních. V loňském roce obývalo pískovnu více jak 20 párů hnízdících vlh pestrých. Ačkoli se jedná o poměrně malou plochu, obklopenou intenzivně obhospodařovanou krajinou, bylo zde pozorováno více než 60 druhů ptáků. V pískovně jsme objevili také vzácné orchideje vstavače vojenské, vousatku prstnatou, ale i velmi vzácného pavouka skákavku písečnou.
Původní vlastník, město Přerov, podepsalo počátkem dubna 2021 kupní smlouvu na 1,68 ha klíčových pozemků za celkovou částku 130 000 Kč a 28. května 2021 byla pískovna připsána do vlastnictví ČSO! O výkupu zbylých pozemků od soukromého vlastníka stále jednáme.
Rezervace ČSO je zde hodně zaměřená na veřejnost. Chceme vybudovat ptačí pozorovatelnu, fotografický kryt, odpočívadlo i naučné cedule. Časem zde budou probíhat i komentované prohlídky, ovšem tak, aby byly vlhy co nejméně rušeny.
O rezervaci se stará Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, ve spolupráci s kanceláří ČSO.

Také v tomto ptačím parku právě vykupujeme malý pozemek o velikosti 0,15 hektarů, který je již mezi námi vlastněnými pozemky. 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE VYTVOŘIT NOVÉ DOMOVY PRO PTÁKY!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (2)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Ptačí parky se rozrůstají díky dárcovské podpoře!

Od začátku roku se nám podařilo vykoupit další pozemky na Josefovských loukách a rozšířit tak pastvinu pro divoké koně. Jejich stádo se rozrostlo těsně před Velikonocemi.
Rozšířili jsme i Mnišské louky, kde jsme získali do vlastnictví další 2 pozemky.
Rozrostl se také ptačí park Kosteliska, a to rovnou o 4 pozemky a další pozemek, který jsme spoluvlastnili, tak jsme získali do úplného vlastnictví.
A nezapomínáme ani na Zbudovská blata, kde se podařil nákup dalších 3 pozemků. Také se podařila výměna pozemků, které jsme v loňském roce vykoupili, ale nebyly přímo v parku.
Ve zcela novém ptačím parku Rzy jsme minulý týden zaplatili 2 pozemky, které jsou již v našem vlastnictví.

V ptačích parcích tak celkově vlastníme okolo 130 ha a na dalších přibližně 400 ha hospodaříme. I nadále vyjednáváme o nových pozemcích ve všech parcích a věříme, že se jich podaří získat pro ptáky co nejvíce.
Děkujeme všem podporovatelům ptačích parků.V březnu nás čekají další akce pro veřejnost v ptačích parcích.
Jedná se o jarní brigády při kterých připravíme ptačí parky na novou hnízdní sezónu. Začínáme vždy v 9 hodin.

Na Kosteliskách se sejdeme o víkendu 1. - 3. března.
Na Josefovských loukách a Zbudovských blatech se uvidíme v sobotu 9. března.
Mnišské louky uklidíme v  neděli 10. března.
A také Malou Lipovou společně uklidíme v sobotu 16. března.

Veškeré podrobnosti naleznete na aktualitách u jednotlivých parků a také na stránkách https://www.birdlife.cz/rezervace/.

První letošní akce v ptačích parcích se uskuteční v sobotu 3.2.

Jedná se o vycházky ke světovému dni mokřadů a budou se konat v:
ptačím parku Mnišské louky od 14 hodin u cedule u vstupu do parku,
ptačím parku Zbudovská blata od v 10:00 na pláži rybníka Dehtář v obci Dehtáře,
ptačím parku Kosteliska v 8:00 na parkovišti u firmy Rigum v Dubňanech Jarohněvicích.

Více podrobností v pozvánkách u jednotlivých parků, ale všude platí teplé oblečení a dobrá nálada s sebou.
Všichni jste srdečně zváni!

Poslední dny loňského roku nás trochu potrápilo počasí v ptačích parcích.
Ačkoli jsme rádi, že dochází k přirozenému zaplavování území v ptačích parcích, tentokrát bylo specifické a historicky největší. Nedošlo k němu na jaře, jak jsme zvyklí a také se hladiny zvedly tak vysoko, že jsme museli s dobrovolníky přehánět divoké koně a pratury na Josefovských loukách, kde jsme to stihli ještě před povodní. Na Mnišských loukách, kam jsme koně přivezli teprve nedávno, už to bylo trochu náročnější a koně jsme přeháněli již v době zatopení pastviny.
Naštěstí se vše podařilo a koně jsou nyní v bezpečí.
Na Kosteliskách k masivnímu zaplavení nedošlo a na Zbudovských blatech zatím velké kopytníky nemáme.
Celou tiskovou zprávu lze nalézt na stránkách ČSO: https://www.birdlife.cz/povodne-a-silvestrovske-podekovani-ze-spravy-ptacich-parku/.

Přehánění koní na Mnišských loukách během povodně 25. 12. 2023. Foto: P. Velíšek

V pátek 8. prosince 2023 jsme do ptačího parku Mnišské louky přivezli 5 klisen exmoorských pony, které nám pomůžou se spásáním invazivních druhů rostlin i náletových dřevin. Celou tiskovou zprávu naleznete zde: https://www.birdlife.cz/na-mnisskych-loukach-jsme-zacali-s-pastvou-exmoorskych-pony/.

Na podzim proběhlo v našich parcích mnoho akcí.
Jednalo se o vycházky v rámci Festivalu ptactva, pozorování noční přírody Mnišských luk, ale i úklidy ptačích parků. Příspěvky z těchto akcí naleznete v aktualitách jednotlivých parků. Šlo o poslední akce tohoto roku... i když ještě jednu společnou akci pro veřejnost máme přichystanou. V kterém ptačím parku a kdy to bude se brzy dozvíte zde, nebo na stránkách ČSO: www.birdlife.cz.

Právě vyšel časopis Ptačí svět, ve kterém se dočtete nejen o stávajících ptačích parcích, ale také o nově vzniklém ptačím parku Zbudovská blata a jeho obrovské dárcovské podpoře. Nové číslo si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/publikace/ptaci-svet/ptaci-svet-3-2023/.

V ptačích parcích chystáme v září opět akce pro veřejnost.

1. 9. od 16:30 Josefovské louky - Noc netopýrů
2. - 3. 9. od 18:00 Mnišské louky - Noc pro netopýry a lelkování na Mnišských loukách
22. - 24. 9. od 9:00 Kosteliska - dobrovolnický pracovní víkend
O podrobnostech jednotlivých akcí se dočtete v aktualitách na darujme.cz pod jednotlivými parky, nebo na našem webu https://www.birdlife.cz/prehled-akci-cso/.

Moc se na vás těšíme!

Rozšiřujeme ptačí parky Kosteliska a Mnišské louky výkupem nových pozemků!

Naskytla se nám výjimečná příležitost rozšířit ptačí park Kosteliska o další klíčové pozemky. Pouze na pozemcích vlastněných ČSO lze dlouhodobě pomocí správného managementu pozemky upravovat tak, abychom navrátili vodu do krajiny a s ní i život, včetně ptáků.
V tomto ptačím parku nyní vykupujeme pozemky v rozlivu u polní trati Kosteliska, kde již nyní hnízdí vzácní vodouši rudonozí. Další pozemek je v oblasti Ptačího pole, kde najdeme mnoho obojživelníků.
Další vykupovaný pozemek navazuje na písčiny, což je velmi cenný biotop s velikým potenciálem, a to především z botanického hlediska. Tento biotop zde chceme obnovit. Poslední pozemek se nachází v blízkosti Šardického potoka, který chceme propojit s našimi okolními pozemky a vytvořit zde prostor pro přirozenou obnovu nivy potoka.
Děkujeme všem podporovatelům ptačího parku Kosteliska!
 
Foto: uherský stepní skot, který nám v ptačím parku neúnavně pomáhá se spásáním.


Také ptačí park Mnišské louky v těchto dnech rozšiřujeme o 5,26 ha, a to výkupem pozemků o které jsme velmi dlouho usilovali.
V centrální části parku se jedná o 2 ha, které navazují na pozemky již ve vlastnictví ČSO. Na těchto pozemcích plánujeme na podzim začít s pastvou divokými koňmi. Pastvina tak bude moci být rozšířená o tyto nově vykoupené 2 ha.
Další vykupovaný pozemek jsou bývalá odkaliště čistírny odpadních vod. Také tento pozemek navazuje na pozemky již vlastněné ČSO. V této části parku jsme v zimě vyhloubili 2 tůně. I zde, na těchto nových pozemcích tůně vyhloubíme, navrátíme vodu do krajiny a dáme tak nový domov dalším ptákům i ostatním zvířatům.
Ještě jeden předjednaný menší pozemek je v sousedství Jižní tůně, kde se voda drží po většinu roku a naskýtá zde nerušený prostor třeba pro hnízdění čírek modrých či labutí velkých, lov volavek popelavých a čápů černých, nocoviště jeřábů popelavých, ale také odpočinkové místo pro mnoho druhů bahňáků v průběhu tahu.
Poslední pozemek je u slepého ramene řeky Ploučnice, v místě zvaném podkova. I zde plánujeme zavést pastvu, tentokrát pomocí ovcí.
Děkujeme všem podporovatelům ptačího parku Mnišské louky!

Foto: fotopast Jižní tůň, nocující rodinka jeřábů popelavých

Zaplaceny pozemky na pátý ptačí park Zbudovská blata u Českých Budějovic!
S velkou radostí oznamujeme, že smlouva na pozemky v pátém ptačím parku Zbudovská blata byla podepsána a dnes z naší strany zaplacena. Prvních 11 ha pozemků v novém ptačím parku Zbudovská blata a okolí je nyní ve vlastnictví ČSO.
Dary, které přišly nad rámec výkupní částky a nadále přicházejí, budou použity na management pozemků, monitoring, na celkovou správu, ale i na výkupy dalších pozemků.
Srdečně všem dárcům a podporovatelům děkujeme!

Hnízdní sezóna na Mnišských loukách a další letošní novinky naleznete v naší nové tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/ornitologove-meni-na-mnisskych-loukach-u-ceske-lipy-zanedbane-pozemky-na-mokrady-plne-zivota/.

Na Josefovských loukách máme letos několik prvenství. Která to jsou, se dozvíte v naší tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/v-ptacim-parku-josefovske-louky-poprve-vyhnizdili-jerabi-popelavi-maji-dve-mladata/.

Ptačí ráj funguje!

Loni vybudovaný Centrální ptačník na Josefovských loukách přilákal mnoho druhů (nejen) ptáků. Které ptačí druhy zde uvidíte, kdo zde hnízdí a kdo již vyvedl mladé se dočtete v naší tiskové zprávě zde: https://www.birdlife.cz/lakadlo-pro-bahnaky-i-lednacky-ornitologove-vytvorili-na-josefovskych-loukach-trihektarovy-mokrad-s-ostruvky/.

Foto: Břeněk Michálek

Vítání ptačího zpěvu

Již tradičně se uskuteční akce pro veřejnost Vítání ptačího zpěvu. Probíhá většinou formou vycházek do probouzející se jarní přírody, a to doslova, protože začátek většiny akcí je naplánován na brzké ranní hodiny, kdy ptáci nejvíce zpívají. A věřte, že stojí za to si přivstat.
Během vycházky ukazují vedoucí exkurzí, co kde létá a zpívá, povídají o určování ptáků, o jejich životě a ochraně. Na mnoha místech jsou exkurze doprovázeny i u veřejnosti velmi oblíbenými ukázkami kroužkování ptáků, kdy mají účastníci možnost prohlédnout si opeřence zblízka a dozvědět se současně o kroužkování mnoho zajímavostí.
Akce se konají také v jednotlivých ptačích parcích (kdy přesně, najdete v aktualitách u jednotlivých ptačích parků). Ale pokud to máte do některého z ptačích parků daleko, tak se můžete kouknout, zda se nekoná vycházka ve Vašem okolí: https://www.birdlife.cz/pozvanka-na-vitani-ptaciho-zpevu-2023/

Ornitolog na drátě speciál - věnovaný ptačím parkům

Včera jsme odvysílali speciální díl oblíbeného pořadu Ornitolog na drátě, který byl věnovaný ptačím parkům. Chcete vědět, co se v ptačích parcích povedlo a co se zde chystá? Pak si můžete tento díl přehrát kdykoli zde:
https://youtu.be/6qs1w1UZzzY

Chystáme se uklidit ptačí parky před hnízdní sezónou. Pomůžete nám?
Josefovské louky - 4.3.2023 v 9:00
Mnišské louky - 11.3.2023 v 9:00
Malá Lipová - 18.3.2023 v 9:00
Více informacích o jednotlivých akcích naleznete u jednotlivých ptačích parků, nebo na našich stránkách: https://www.birdlife.cz/jarni-brigady-v-parcich-2023/


Nové video z ptačích parků
S radostí vám představujeme nové video o ptačích rájích ČSO. Hlavními představiteli je příroda sama - ptáci, žáby, hadi, brouci a také pratuři, uherský stepní skot, exmoorští koně a v neposlední řadě pestrá flóra. Potěšte se s námi pohledem na parky, kde to žije. 
 


Jste skvělí - do Vánoc díky vám vykoupíme další hektar pozemků pro ptačí ráje!
Díky dosavadní štědré dárcovské podpoře jsme už nyní v prosinci mohli vykoupit první z předjednaných pozemků o rozloze půl hektaru na Josefovských loukách a menší pozemek na Kosteliskách. A další téměř půl hektaru na Josefovských loukách budeme moci vykoupit ještě před Vánocemi. Tedy do Vánoc zvětšíme rozlohu ptačích parků o další hektar za 250 tis. Kč. Děkujeme!

Nové pozemky na Josefovských loukách vykoupeny

Na Josefovských loukách se podařilo v listopadu vykoupit celkem 5,9401 ha pozemků, z čehož máme opravdu radost. Celkově zde nyní vlastní ČSO 56 ha, což je 66 % území.Mapa s vyznačením pozemků ptačího parku Josefovské louky (označeno zeleně)

Ptačí parky v obležení dobrovolníků

Skupiny dobrovolníků na podzim intenzivně pomáhají všem třem mokřadním ptačím parkům. Na Josefovských i Mnišských loukách proběhlo tradiční dobrovolnické Zazimování, na Kosteliskách dokonce už třetí celovíkendová dobrovolnická brigáda s poznávacím programem.

Do pomoci parkům se ale zapojují i školy, které např. na Josefky přijíždějí v rámci pobytového výukového programu a brigáda je pro ně součást exkurze. Na Mnišských loukách se zase zapojují studenti českolipského šestiletého gymnázia se zájmem o přírodu sdružení ve skupině Ekokřečci. Ti byli hlavní hybnou silou při Zazimování parku, které proběhlo poslední sobotu. Zásluhu na tom má českolipská Ekoporadna Orsej, která zapojení místní mládeže do ochrany parku koordinuje. Další pomocnou rukou se stávají skauti z regionů, kde se ptačí parky nacházejí. Tzv. patronátní skupinu pro Mnišské louky už vytvořili skauti z České Lípy. Vytvoření dalších patronátních skupin pro ostatní parky se domlouvá.

Vedle stoupajícího zájmu škol o exkurze (na Josefovských loukách se letos zúčastnilo výukových programů rekordních 807 žáků, na Kosteliskách se programy pro školy úspěšně rozjíždějí) je popularita dobrovolných pracovních akcí dalším skvělým rysem našich ptačích parků.

Děkujeme, že spolu můžeme ptačí parky vytvářet!


Zaměstnanci z T-Mobile jezdí na Josefovské louky v rámci teambuildingu pravidelně. Zde pomáhají vysekávat ostrovy a poloostrovy ptačníků. Foto: S. Šnábl


Studenti se zájmem o přírodu, kteří si říkají Ekokřečci. V akci na Mnišských loukách. Koordinaci pomoci  ptačímu parku ze strany mládeže  zajišťuje Ekoporadna Orsej. Foto: B. MichálekPodzimní likvidace invazních rostlin na Kosteliskách.

Centrální ptačník na Josefovských loukách je hotov
Pět velkých tůní o rozloze dohromady přes 3 ha, Centrální ptačník, se podařilo přes zvodnění luk dokončit. Pomoci muselo pásové vozidlo dumper, pro které močály nejsou překážkou. Na jaře se máme na co těšit. Tůně budou magnetem pro táhnoucí i hnízdící ptáky.
Centrální ptačník a okrajové tůně na Josefovských loukách byly podpořeny z Norských fondů.


Cesta na Mnišských loukách je v rukách ČSO
Za skvělou cenu 5000 Kč se nám podařilo koupit strategicky důležitou cestu napříč téměř celým ptačím parkem Mnišské louky. Kilometrová cesta je klíčová z hlediska přístupu k pozemkům, ale také jako návštěvnická trasa. Z několika míst cesty jsou výhledy na louky s možností pozorování ptačích obyvatel parku.
Mimojiné i na nově vybudovanou tůň, kde se v letošním roce pokoušely hnízdit čejky a bekasiny. Fotila Veronika Ličaverová.
Podzimní migrace na Kosteliskách
Na konci září jsme v poledních hodinách zastihli v ptačím parku Kosteliska druhově pestrý tah dravců. Během necelé hodiny prolétlo nad Ptačím polem celkem 9 druhů dravců.  Od největšího orla mořského až po nejmenšího evropského dravce - dřemlíka tundrového. Potěšila také dvojice orlovců říčních či mladý ostříž lesní.
V těchto dnech se na Kosteliskách zdržují také hejna hus běločelých (kolem 40 jedinců), stehlíků obecných (kolem 250 jedinců), čížků lesních (kolem 500 jedinců). Objevily se i lindušky horské nebo koliha velká.

Orlovec říční a orel mořský nad ptačím parkem Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Mladý orel mořský je častým návštěvníkem Kostelisek. Foto: Ondřej Ryška

Dřemlík tundrový, vzácný host ptačího parku. Foto: Dušan Boucný


Husa běločelá je nepřehlédnutelná. Na podzim i na jaře ji často můžete vidět ve velkých hejnech na polích nebo stojatých vodách. Foto: Dušan Boucný

Druhý ročník Festivalu ptactva na Kosteliskách
O prvním říjnovém víkendu se v ptačím parku Kosteliska uskutečnil druhý ročník Festivalu ptactva.
Během akce mohlo celkem 101 účastníků pozorovat 68 druhů ptactva, z toho se 14 druhů podařilo odchytit a okroužkovat.
Ze zajímavějších ptačích druhů účastníci Festivalu pozorovali orly mořské, luňáky červené, orlovce říčního, lindušku horskou či hvízdáky eurasijské
Zpestřením akce byly hydrobiologické stanoviště, kde si účastníci měli možnost prohlédnout např. vzácného pavoučka vodoucha stříbřitého nebo říční druhy ryb.
Akce se konala v rámci projektu Kam za vtákmi (č. 304021BMX4, Interreg V-A SK-CZ)


Podzimní brigáda na Mnišských loukách u České Lípy
KDY: 5. 11. 2022, od 9:00 do 12:00 s možností pracovat i odpoledne
Předpokládaný konec akce v odpoledních hodinách, ale odejít může kdokoli dle potřeby.
KDE: malý plácek u železničního přejezdu mezi Dubicí a Dolní Libchavou (50.6811N, 14.5087E)
Ptačí park Mnišské louky vás zve na další dobrovolnickou akci. Přijít může každý!

  • Pomůžeme místním ptákům údržbou vegetace
  • Seznámíme se s vizí ptačího parku
  • Ohřejeme se u společného ohně
  • Budeme pozorovat ptačí obyvatele parku
S sebou: holiny, pracovní oděv, obuv a rukavice, svačinu a termosku s teplým nápojem, případně dalekohled

Pořádáme v úzké spolupráci s městem Česká Lípa.

Pracovně vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, ale i další zájemce. Jedná se o pálení klestí, sběr odpadků, případně další terénní práce. Součástí budou i krátké přednášky o přírodě ptačího parku a její ochraně. V poledne posedíme u ohně a opečeme si, co si kdo přinese. S sebou pracovní oděv, obuv a rukavice.
Kontakt: Břeněk Michálek 734 226 037 parky@birdlife.cz, Martin Bacílek 724 911 592, martin.bacilek@post.cz, Josef Rutterle pepa.rutterle@seznam.cz, 728 110 441

Zazimování ptačího parku Josefovské louky
22. 10. 2022 (sobota) od 9:00, ve vstupním areálu u Starého Plesu (50°20’32.0“N, 15°56’30.0“E)
Brigádička na pomoc ptákům Josefovských luk. Dohlížet na nás bude stádo divokých koní i stádečko praturů a snad i opoždění ptačí migranti.
Oheň zajištěn, ale sváču s sebou!
Kontakt: Břeněk Michálek, parky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037
Závěr sezóny 2022 v ptačím parku! Oheň, bekasiny, jeřábi a troška práce v podzimní atmosféře Josefovských luk. Opravíme před zimou ohrady, odmontujeme a uložíme naučné dřevěné cedule, aby netrpěly mrazem. Akce pro celou rodinu a všechny, kteří mají fortel a pracovní oděv.

Přírodovědci našli v ptačím parku Kosteliska užovku stromovou, nejvzácnějšího hada Česka
Podrobný monitoring v ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku ukázal, že toto místo je útočištěm pro stále větší množství druhů včetně těch, které patří v Česku k nejvzácnějším. Příkladem je nález tří jedinců užovky stromové, která je nejohroženějším českým hadem a vyskytuje se ostrůvkovitě na několika málo místech. Populace v ptačím parku Kosteliska ve správě Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (ČSO) dosud unikala pozornosti.

Ptačí park Kosteliska existuje teprve třetí rok, už teď ale patří k oázám života. Pestrá mozaika vodních ploch, pastvin, luk a lesíků v jinak převážně vyprahlé zemědělské krajině Hodonínska sem láká mnoho ptáků za potravou i k rozmnožování. „Za největší letošní úspěch považujeme vyhnízdění velmi skrytě žijícího chřástala malého, jehož hnízdní populace se v Česku odhaduje jen na 20-40 párů, a sýkořice vousaté, které u nás hnízdí jen 90-180 párů,“ říká Gašpar Čamlík,  jednatel Jihomoravské pobočky ČSO, která park spravuje.

Jedním z největších letošních úspěchů na Kosteliskách bylo vyhnízdění sýkořice vousaté, jejíž hnízdní populace v Česku se odhaduje na pouhých 90-180 párů. Foto: Ondřej Ryška

Ornitologové mimo jiné zaznamenali úspěšné hnízdění hus velkých. Vyhnízdily také čejky chocholaté, které patří v Česku i Evropě k druhům, které ze zemědělské krajiny drasticky ubývají kvůli intenzivnímu hospodaření. „Z bahňáků na Kosteliskách zahnízdil i vzácný vodouš rudonohý a pisila čáponohá, ale mláďata se jim vyvést nepodařilo. Je ale potěšitelné, že za potravou sem zaletovaly pisily z širokého okolí, a to včetně mláďat. Nejvíce jsme pozorovali 17 jedinců. Z dalších vzácných bahňáků jsme pozorovali také tenkozobce opačné, břehouše černoocasého nebo bekasiny otavní“ doplňuje Ondřej Ryška z Jihomoravské pobočky ČSO.

Z vzácných kachen se na Kosteliskách v průběhu celé hnízdní sezóny zdržovali čírky obecné, čírky modré či lžičáci pestří. Je možné, že v parku rovněž zahnízdili.

Užovka stromová, nejvzácnější český had, odchycená začátkem července v ptačím parku Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Celou podrobnou zprávu k monitoringu na Kosteliskách se můžete dočíst zde:
https://www.birdlife.cz/prirodovedci-nasli-v-ptacim-parku-kosteliska-uzovku-stromovou-nejvzacnejsiho-hada-ceska/

 


Podařilo se několik nových výkupů pozemků na Kosteliskách
Letní měsíce byly z pohledu výkupu pozemků velmi úspěšné. Ptačí park Kosteliska se tak celkově rozrůstá o dalších 2,73 ha v hodnotě 682 725 Kč.
Jedná se různé pozemky v několika částech parku. Menší pozemky zahrnují vodní plochu s kusem řeky Kyjovky a břehového porostu, dále pole navazující na polní rozliv, kde hnízdí čejky a zaplavovanou část pole s výskytem vodouše rudonohého nebo konipasů lučních. Poslední menší pozemek je součástí tzv. Ptačího pole, navazuje na pozemek již vlastněný ČSO a je to velice důležitý polní rozliv, kde se pravidelně zdržují vzácní mokřadní a vodní ptáci jako volavky stříbřité, několik druhů vodoušů, oba druhy čírek nebo ostralky.
Větší pozemek (1,82 ha) se nachází v části parku zvané Na Pískách, kde rostou suché dubiny. Je to suchá, písčitá část parku, kde sušiny přecházejí do lužního lesa a mokřadu. Součástí pozemku je skupina starých krásných dubů a lesní tůň

Hejna hus i vzácní brouci. Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se vyplácí
Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň vytvářejí skvělé podmínky pro ptáky, kteří sem létají za potravou. Jedná se o bahňáky, husy, dravce a další.

Podrobnou zprávu k pastvě v ptačím parku Kosteliska si můžete přečíst zde:  https://www.birdlife.cz/hejna-hus-i-vzacni-brouci-pastva-uherskeho-stepniho-skotu-v-ptacim-parku-kosteliska-se-vyplaci/

Vzácný lejnožrout Onthophagus illyricus se na Kosteliskách objevil už po necelých dvou měsících od zahájení pastvy uherského stepního skotu. Foto: Jan Miklín


Fotopast na pastvině koncem května zachytila desítky pasoucích se hus velkých včetně mnoha mláďat. Foto: fotopast Jihomoravské pobočky ČSO

Setkání s bukáčkem malým
Takhle krásně se správci ptačího parku Josefovské louky Břeňku Michálkovi ukázal bukáček malý. Tato naše nejmenší volavka žije velmi skrytě a zahlédnout ji lze jen zřídka. A to i kvůli tomu, že na našem území je vzácná - odhady hovoří o 70-100 hnízdních párech.
Přitom ještě v 60. letech 20. století byl bukáček naším nejrozšířenějším volavkovitým ptákem. V období 1960-1990 ale takřka vymizel. Naše rybníky ztratily druhovou pestrost a snížila se v nich rozmanitost potravy. To bukáčka, který se živí ve větší míře velkým hmyzem, poznamenalo. Na vině jsou zřejmě i problémy na zimovištích v subsaharské Africe.
Těší nás, že Josefovské louky jsou jedním z malá míst v Česku, kde kriticky ohrožený bukáček malý žije.


Mnišské louky jsou plné mláďat ptáků
Na Mnišských loukách byla v blízkosti námi obnovené tůně v červenci pozorována kuřátka jednoho z prioritních druhů tohoto parku, chřástala vodního, a tím se podařilo prokázat jeho hnízdění na lokalitě. Louky jsou plné i dalších ptačích mláďat jako např. žluv hajních, ťuhýků obecných, ale pěvců a šplhavců.
Navíc obnovená tůň přitáhla dospělého čápa černého a volavky popelavé.

Foto: Břeněk Michálek

Ze života mladých vodoušů rudonohých
Na Josefovských loukách se podařilo nejen potvrdit opětovné vyhnízdění hlavního cílového druhu vodouše rudonohého (o tom jsme vám již psali), ale i úspěšné dovedení mladých vodoušů ke vzletnosti. To se podařilo zachytit fotopastí umístěné u ještě nedokončeného Centrálního ptačníku.

Vlhy pestré obsadily rekordní počet nor
V pískovně Malá Lipová se vlhám pestrým opravdu líbí. Nacházejí zde potravu a hlavně kvalitní možnost k hnízdění. Letos vlhy obsadily 26 nor, což je více než vloni.

Foto: Tobiáš Macháček

Na Kosteliskách se narodila telata uherského stepního skotu
V ptačím parku Kosteliska se začátkem července narodila dvě telata uherského stepního skotu. Čtyři dospělé krávy od letošního března spásáním a rozdupáváním luk přispívají k tomu, aby se na lokalitě dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám. Teď bude stádo, a stejně tak efektivní péče o území, ještě větší. Více se dočtete v následujícím článku: https://www.birdlife.cz/na-kosteliskach-se-narodila-telata-uherskeho-stepniho-skotu/

První tele uherského stepního skotu na Kosteliskách. Foto: Ondřej Ryška

Orlík krátkoprstý se stále zdržuje na Kosteliskách
Mladý orlík krátkoprstý, o kterém jsme vás informovali začátkem června, se stále zdržuje na Kosteliskách. Za pomoci fotopasti se podařilo zdokumentovat jeho úspěšný lov užovky obojkové.

 

Monitoring nočních motýlů a obojživelníků
Na Mnišských loukách proběhl začátkem června monitoring nočních motýlů a obojživelníků. Celkem se podařilo nalézt 35 druhů nočních motýlů. Mezi nimi byla například i na Českolipsku ještě nezjištěná píďalka pruhovaná (Costaconvexa polygrammata). Dalším krásným nočním návštěvníkem byl i lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus), lišaj topolový (Laothoe populi) či můřice bělopásná (Habrosyne pyritoides), jejíž křídla připomínají vyhlazený mramor.   

Co se týče žab, tak se v noci ozývaly z 2 hlavních oblastí. V první z nich, „u Ramene“ byli slyšet skokani skřehotaví (Pelophylax ridibundus) a hojně také rosničky zelené (Hyla arborea), které mají na prstech přísavky. Rosničky jsou z našich žab nejméně vázány na vodu, většinu svého života tráví na keřích či stromech. Ve druhé oblasti, tzv. „u Podkovy“ se pak krom rosniček zelených a skokanů skřehotavých ozývaly ještě kuňky ohnivé (Bombina bombina).

Kuňka ohnivá při svém melodickém volání. Foto: Luděk Boucný

I tuto krásku můžete slyšet na Mnišských loukách - rosnička zelená. Foto: Petr Šaj

Nové snímky z fotopastí - tentokrát bukače velkého
Bukač velký (Botaurus stellaris) patří mezi nejvzácnější ptáky ptačího parku Kosteliska a vzhledem k jeho skrytému způsobu života v rákosinách ho není vůbec snadné pozorovat. V uplynulých dvou sezonách bylo od brzkého jara možné slyšet jeho hluboké volání, které se neslo až několik set metrů daleko. V letošním roce se bukač z neznámých důvodů neozývá a na první dojem by se mohlo zdát, že ptačí park opustil. Našim fotopastím však jeho přítomnost neunikla.  
Na přiloženém videu můžete v pozadí vidět, jak se bukač nenápadně pohybuje terénem.
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace VeronicaTajemný obyvatel rákosin  - bukače velkého zachytila fotopast (na snímku vpravo).

Tajemný obyvatel rákosin  - bukače velkého zachytila fotopast (na snímku vpravo).


Nenápadný pohyb bukače velkého terénem (v pozadí). Vepředu husy velké.

Kosteliska přivítala vzácného orlíka krátkoprstého
Ptačí park Kosteliska se těší z dalšího vzácného druhu, který se zde během tahu objevil - jde o orlíka krátkoprstého. Je to velký dravec výšky 62 - 69 cm a rozpětím křídel 160 - 180 cm,  Vsedě je nápadná široká hlava (téměř jako u sov). Od jiných druhů orlů se liší světlou spodní částí těla a křídel, s obvykle tmavším hrdlem a hlavou, rovnoměrně skvrnitými krovkami a letkami. Na ocase jsou tři tmavé pruhy. Nejoblíbenější potravou orlíka jsou hadi, následovaní dalšími plazi a obojživelníky. V případě nedostatku plazů útočí i na menší savce.
K vidění na Kosteliskách je i kolpík bílý, typický svým lopatovitým zobákem, kterým brouzdá vodu a hledá potravu. Během tahu se zde vyskytuje často.

Orlík krátkoprstý na Kosteliskách. Jeho domovem je slunná otevřená krajina s roztroušenými stromy, skalnaté stráně, stepi i polopouště. Foto: Břeněk Michálek

Kosteliska v květnu 2022 - na stromě orlík krátkoprstý, ve vodě kolpík bílý, volavky bílé. Na břehu vlevo volavka popelavá. Foto: Břeněk Michálek

Racek chechtavý zahnízdil na Josefovkách
Máme další skvělou zprávu! Nový centrální ptačník ptačího parku Josefovské louky přilákal k hnízdění racky chechtavé - jsou zde dva páry.  Racek chechtavý je typickým obyvatelem mořských i vnitrozemských pobřeží v Evropě a na velkém území Asie, setkáme se s ním u řek, jezer, kolem mokřadů a rákosin. V Čechách početně zimuje.

Racek chechtavý hnízdil na českém území v druhé polovině 20. století velmi početně. Od 80. let však jeho stavy trvale klesají a dnes již patří k vzácně hnízdícím druhům. Hnízdí často v koloniích. Foto: Dušan Boucný


Vodouši rudonozí již vyvedli kuřátka
Tak jsme se dočkali i letos!  Čtyři roky po návratu vodouše rudonohého do východních Čech díky našemu ptačímu parku Josefovské louky (předchozích 40 let ve východních Čechách nehnízdil) se podařilo potvrdit jeho úspěšné vyhnízdění. Dvě mláďata bylo možné spatřit jen z vysokého stromu, 150 metrů daleko. A ve chvilkách kdy se objevila mezi stébly trávy a zrovna se neskrývala před zobáky volavek, motáků pochopů a vran i vyfotit (jak dokládají snímky níže). Na Josefovkách je letos několik párů vodoušů rudonohých. Podaří se nám zahlédnout i kuřátka dalších párů?

Kuřátko vodouše rudonohého můžete vidět nalevo od rodiče. Foto: Břeněk Michálek

Mládě vodouše rudonohého je v pravé části fotografie. Foto: Břeněk Michálek

Nové výkupy pozemků na Kosteliskách
ČSO se podařilo vyjednat koupi několika pozemků v ptačím parku Kosteliska o celkové rozloze 0,43 ha - jedná o v lokalitu Na Pískách. Horní část pozemků je suchá a písčitá a přechází přes lužní les do mokřadu. Letos jsme zde pozorovali například dudka chocholatého.
Jeden menší pozemek je určen ke směně - nachází se mimo ptačí park. Ze zkušenosti víme, že někteří vlastníci pozemků jsou ochotni pozemky vyměnit za jiné, nikoliv prodat.

Dudek chocholatý  - vyhovují mu světlé lesíky, sušší lokality se staršími stromy a pastviny s otevřenější krajinou. Kosteliska s různorodými biotopy a pastvou ovcí a uherského stepního skotu mají ideální podmínky i pro tyto oblíbené impozantní ptáky. Foto: Dušan Boucný

Vzácné vstavače vojenské v Malé Lipové
Během botanického průzkumu v pískovně Malá Lipová byla v loňském roce objevena vzácná orchidej - vstavač vojenský. Vytrvalá bylina se vzpřímenou, nevětvenou lodyhou obvykle dosahující výšky 20 až 40 cm. V polovině května jsme proto provedli podrobný monitoring a nalezli celkem 43 rostlin, z toho bylo 26 sterilních (jen listy) a 17 kvetoucích jedinců! To je na střední Moravu početná populace.
Vstavač vojenský patří k nejnápadnějším orchidejím rostoucím ve střední Evropě. Vytváří mnoho forem, různost se projevuje ve stavbě i barvě květu, existují i bělokvěté rostliny (i ty jsme nalezli v Malé Lipové, jak dokládá fotografie níže).
Vodouši rudonozí na Josefovských loukách
Každou chvilku čekáme mláďata nejvzácnějšího hnízdiče na Josefovských loukách – vodouše rudonohého. Na Josefkách jsou letos i díky novému centrálnímu ptačníku, který nabídl další vodní plochy s pozvolnými břehy, rekordní 4 páry!

Vodouši rudonozí vyvedli mláďata na Josefovských loukách poprvé v roce 2019. Od té doby hnízdí pravidelně. Foto: Alice Janečková

Vodouš tmavý, další druh vodouše letos na jaře na Josefovských loukách.  Foto: Alice Janečková

Příběhy čejek na Josefovkách a v dalších ptačích parcích ČSO
Čejky chocholaté, elegantní výrazní bahňáci, kteří jsou jedním z cílových druhů ptačích parků ČSO. Letošní rok je zatím rekordně úspěšný v počtu hnízdění těchto impozantních ptáků, kteří se bohužel stali symbolem mizejících ptáků z naší přírody.
Na Josefovských loukách čejky hnízdí na několika místech, přispěl k tomu i nový centrální ptačník. Dokázaly úspěšně vyvést mláďata i téměř pod kopyty divokých koní, se kterými sdílí ptačí park. Podívejte se níže na fotopříběh.
Na Mnišských loukách  hnízdí dva páry  - zalíbila se jim nová tůň, kterou jsme vybudovali na podzim.
Třetí ptačí park ČSO - Kosteliska jsou domovem čejek již dlouho, bývá jich zde i několik desítek. Zaplavená Ptačí pole a přilehlé rozorané území jsou pro bahňáky magnetem. Skvělou zprávou je, že se letos o hnízdění pokouší i 2 prioritní druhy parku - pisily čáponohé a tenkozobci opační.  
Přečtěte si podrobnosti o čejčích příbězích a i dalších hnízděních v ptačích parcích:
https://www.birdlife.cz/neuveritelne-hnizdeni-pod-kopyty-koni-a-dalsi-cejci-pribehy-z-ptacich-parku/


Čejka sedí pevně na vejcích u zádě divokého koně. Foto: Alice Janečková

Čejka při stoupání vodní hladiny nastavuje hnízdo do výšky. Foto: Alice Janečková

Čejka na hnízdě těsně před hlavou divokého koně, který si dopřává prachovou koupel. Foto: Alice Janečková

Čejka chocholatá se svými mláďaty na Josefovských loukách. Foto: Alice Janečková

Nákup pozemků na Mnišských loukách
Nové výkupy se podařily v ptačím parku Mnišské louky - jedná se o dva pozemky - travnaté porosty v celkové výměře 0,74 ha. Tyto pozemky se nacházejí v jižním cípu ptačího parku a sahají až na břeh původní, pravděpodobně přirozeně vzniklé tůně (bývalé rameno Ploučnice). Tůň samotná je domovem chřástala vodního, hnízdí tu labutě a pravděpodobně kopřivky obecné. Tůň je již značně zarostlá, okolní pozemky mnoho let nikdo neudržoval. Část břehu, kterou vlastní ČSO, a přilehlé louky budou pro ptáky ještě atraktivnější,  když se nám na nich podaří provést lehký management - posekání a sklizení mokřadní vegetace.

Chřástal vodní, jeden ze vzácných obyvatelů Mnišských luk. Foto: Dušan Boucný

Kosatce kvetou na Mnišských loukách v dubnu a květnu. Foto: Josef Rutterle

Ptačí zprávy z Mnišských luk
Čejky chocholaté a bekasiny otavní se stále zdržují na tůních v parku. Hnízdění vypadá nadějně. Zpívá slavík modráček, ozývá se chřástal vodní. Objevily se i lysky, kopřivky, slípka a pár lžičáků. Jeřábi popelaví se pravidelně v parku ukazují a věříme, že zde opět zahnízdí.

Mokřad, který je schovaný za vrbami u meandru Ploučnice v západní části parku. Při našem focení zde bylo i několik kolpíků bílých. Foto: Josef Rutterle

Slavík modráček - sameček je s modrou náprsenkou nezaměnitelný. Foto: Dušan Boucný

Našli jsme i snůšku skokana štíhlého. Foto: Josef Rutterle

Jarní aktivita ptáků na Josefovských loukách
V ptačím parku Josefovské louky je stále na co se dívat. Migrace pokračuje a vodní plochy a podmáčené louky ptačího parku lákají hejna k odpočinku.
Při pravidelném monitoringu jsme napočítali minimálně 8 hnízd čejek, minimálně 3 tokající páry vodoušů rudonohých, velké hejno (100ks!) bekasin otavních (některé již tokaly), párují se oba druhy čírek (modrá i obecná), ukázal se vzácný břehouš černoocasý a dva dny se v parku zdržovaly i slučky malé.


Vzácný břehouš černoocasý. Foto: Dušan Boucný

Nový pozemek na východě Josefovek
Podařilo se nám vykoupit nový úzký pozemek o výměře 1142 m2 na levém břehu řeky Ploučnice, který dotváří komplex pozemků vlastněných ČSO na východě ptačího parku. Po zavedení pastvy se počítá s tím, že tu povede přípojka na elektrickou energii k nejbližšímu stavení.

Foto: Břeněk Michálek

Jaké ptáky lze vidět během jarního tahu na Kosteliskách
V březnu se v ptačím parku Kosteliska rozjel tah ptáků. Na rozlivech se objevili bahňáci - čejky, jespáci bojovní a vodouši. Jako obvykle je živo na Ptačím poli. Mezi volavkami jsme pozorovali kolpíka bílého ve svatebním šatu, táhnou kachny. Pozorovali jsme přes 20 čírek modrých, desítky čírek obecných, ostralky štíhlé, kopřivky obecné a lžičáky pestré. Aktuálně se na Kosteliskách zdržuje až 6 jeřábů popelavých, zpívají slavíci modráčci a skřivani lesní. K večeru nad parkem loví netopýři rezaví.
Autorem fotografií je Ondřej Ryška.

Ptačí pole při jarním tahu opět ožilo - vidět lze husy, čejky, čírky a husice.

Netopýři rezaví loví hmyz ve večerních hodinách nad parkem.

Ostralky štíhlé (uprostřed) - elegantní hosté ptačího parku Kosteliska. V popředí odpočívající lžičáci pestří.

Pár čírek modrých. Jsou to menší kachny, samec má zřetelný bílý proužek nad okem. Samice je nenápadně hnědá.

Mnišské louky přivítaly vzácné bekasiny
Nově tůň vybudovaná na podzim 2021 v ptačím parku Mnišské louky se zalíbila. Doufali jsme, že již na jaře přivítá hlavní cílové druhy parku - mokřadní a luční ptáky. A je to tady! Hned 17 bekasin otavních a jedna slučka malá se objevily na mokřině právě zde, ve východní části parku. Jeřábi popelaví se drží stále dva páry.  Luňáci i jestřábi létají nad parkem a oba druhy se hojně ozývají v lesním celku za dráhou. Viděli jsme i první čejku chocholatou. Párkrát s voláním zakroužila vysoko nad parkem a zmizela. Potěšilo nás i hejno drozdů cvrčal nebo bramborníček černohlavý.

Bekasina otavní, jeden z nejvzácnějších mokřadních ptáků objevujících se v Česku, je právě hostem (a možná bude i obyvatelem???) Mnišských luk. Foto: Dušan Boucný

Dva páry jeřábů popelavých na Mnišských loukách. Foto: Josef Rutterle

Hejno drozdů cvrčal odpočívá na stromě v ptačím parku. Foto: Josef Rutterle
Bramborníček černohlavý, pravidelný a celkem snadno spatřitelný obyvatel Mnišských luk. Často se rozhlíží z vyvýšených míst. Foto: Josef Rutterle

Jak proběhl úklid Malé Lipové
Na Josefa 19. března vypukla v ptačí rezervaci Malá Lipová první oficiální brigáda. A nutno říci, že nasazení lidí i počet překonal naše očekávání. Jsou dvě možnosti a obě jsou reálné – lidi zajímá ochrana přírody, rádi přiloží ruce k dílu – no a po covidu jim také určitě chyběly kontakty s ostatními. Přesto nás počet více než 40 účastníků včetně mnoha dětí příjemně překvapil. A díky tomu se také stihlo tolik práce, ve kterou jsme ani nedoufali – úplné vyčištění velké staré skládky v menší roklince, vyčištění prostoru před hnízdní stěnou, vyřezání mnoha ruderálních křovinných porostů včetně jednoho většího prostoru směrem k Rokytnici.
Akci uzavřelo vydařené posezení u ohně se špekáčky a přerovským Zubrem. Všem zúčastněným srdečně děkujeme!

Věkové složení brigádníků bylo opravdu velmi pestré. Foto: Josef Chytil

Plný kontejner je svědkem úspěšné brigády. Foto: Josef Chytil

Čištění prostoru pod hnízdní stěnou. Foto: Josef Chytil

Vyčištění a otevření většího prostoru v hustých keřových porostech prospěje ptákům živočichům i rostlinám. Foto: Josef Chytil

Jarní migrace na Josefovských loukách
Nejkrásnější období pro pozorování ptáků začalo. Jarní migrace je v plném proudu. I Josefovské louky přivítaly první hosty, kteří zde odpočívají během své dlouhé cesty - jespáci bojovní, čejky chocholaté, vodouši rudonozí, čírky modré a čírky obecné. Objevily se i další vzácné kachny - ostralka štíhlá nebo hvízdák euroasijský. Čejky a čírky na Josefovských loukách i pravidelně hnízdí.

Slavíkovský ptačník si vyhlédlo hejno jespáků bojovných, v pozadí i čírka modrá (malá kachna s bílým proužkem nad okem) a čejka chocholatá. Foto: Alice Janečková

Jespáci bojovní v doprovodu čírky obecné (zřetelně se pozná podle nažloutlého zrcátka v zadní části těla, samec-na snímku má zeleno-rezavou hlavu). Foto: Alice Janečková

Ostralka štíhlá - vzácný elegantní host Josefovských luk na jaře 2022 (na snímku samec). Foto: Petr Šaj

Uherský stepní skot dorazil na Kosteliska
S péčí o ptačí park Kosteliska od včerejška pomáhají čtyři krávy uherského stepního skotu. Mohutní přežvýkavci byli do parku dovezení ze slovenské lokality Ostrovik – ptačí oblast Senianske rybníky, o kterou pečuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Spásáním a rozdupáváním luk přispějí k tomu, aby se na lokalitě dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám.
Uherský stepní skot významně zefektivní péči o přírodně cenné území v nivě říčky Kyjovky. „Spásáním vytvoří skvělé podmínky například pro dudky chocholaté, konipasy luční nebo bekasiny otavní,“ říká Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO, která ptačí park Kosteliska spravuje.
Uherský stepní skot pomohli významně financovat dárci v letní kampani 2021. Za podporu velice děkujeme!
Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde:  https://www.birdlife.cz/v-ptacim-parku-kosteliska-se-pase-uhersky-stepni-skot-pomuze-to-vzacnym-ptakum/

Čtyři krávy uherského stepního skotu přijely do ptačího parku Kosteliska ve středu odpoledne. Foto: Gašpar Čamlík

Uherský stepní skot se bude na Kosteliskách pást na pastvě o celkové výměře 8,5 hektarů. Foto: Ondřej Ryška

Děkujeme všem dobrovolníkům jarní brigády na Mnišských loukách, která se uskutečnila v sobotu 12.března. Prohlédněte si jak to při jarním úklidu vypadalo.

Zahajujeme úklid Mnišských luk a rozdělujeme úkoly. Foto: Martin Bacílek

Obnovená tůň a posekaná dlouhodobě zanedbaná louka v její blízkosti fungují. Už jsme tu zaznamenali první bekasiny otavní. Foto: Břeněk Michálek
Zbytky polystyrenového voru a další odpadky jsme museli donést od řeky přes močály k cestě. Foto: Martin Bacílek

Po podzimním úklidu Mnišských luk bylo i teď na jaře co sbírat. Odpadky z břehů Šporky čekají na odvoz. Foto: Martin Bacílek

Jarní brigáda v Malé Lipové
Přijměte pozvání a přijďte nám pomoci uklidit ptačí rezervaci Malá Lipová. V sobotu 19.března od 9hod do 15 hod.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kde se sejdeme: V areálu pískovny Malá Lipová, souřadnice: https://mapy.cz/zakladni?q=49.4752228N%2C+17.4069994E&x=15.6252330&y=49.8022514&z=8
Podrobné informace k akci: https://www.birdlife.cz/rezervace/mala-lipova

Ptačí park Kosteliska se rozrostl o nové pozemky
Dva nové pozemky o celkové rozloze 0,92 ha se podařilo vykoupit na Kosteliskách, pozemky jsou již ve vlastnictví ČSO.
První lesní pozemek 0,41 ha je součásti zbytku písčin, které pozvolna přecházejí do podmáčeného měkkého luhu a mokřadu. 
Druhý pozemek 0,51 ha je orná půda v lokalitě, kterou jsme v rámci ptačího parku Kosteliska nazvali Šardičky. Nachází se na břehu Šardického potoka, který se v tomto úseku často vylévá z břehů a jeho okolí je podmáčené. Za roky, kdy se tady vůbec nehospodařilo, plochy ovládli invazní druhy rostlin, především zlatobýl a topinanbur. Na vlhkých místech se však daří mokřadní vegetaci, která se při vhodné péči může vrátit i na zbytek ploch. V lokalitě Šardičky už máme několik pozemků. Toto území je vhodné pro pastvu i sečení, pro výskyt ohrožených mokřadních ptáků (např. chřástali), lučních druhů (např. konipas luční, bramborníček černohlavý) a ptáků otevřené krajiny (např. ťuhýk obecný).
Celková částka nákupu pozemků činila 255 360 Kč.


Josefovské louky se těší z důležitých darovaných pozemků
Skvělé pokračování příběhu darovaných pozemků! Město Jaroměř v roce 2020 poskytlo velkorysý dar v podobě téměř 4 ha pozemků pro Ptačí park Josefovské louky a letos darování půdy pokračuje. Dlouholetý sympatizant ptačího parku pan Petr Potoček rozhodl, že část svých pozemků, které nejsou nijak hospodářsky využívané, věnuje České společnosti ornitologické. Srdečně děkujeme! Věříme, že tento typ podpory bude v ptačích parcích častější.
Darované části pozemků sice nejsou velké (0,26 ha), ale naprosto zásadní. Tvoří například část východní pastviny, kde jsou jediné stromy, které slouží jako úkryt divokým koním při letních vedrech nebo při silném větru. Na jihu se zase darovaná část pozemku nachází v bobřím teritoriu.
Fotopast umístěná právě na těchto pozemcích spolupracující organizací JARO Jaroměř ukazuje bobra nebo vydru.
Přesné poloviční vlastnictví zajištuje, že tyto pozemky ptačího parku budou navždy sloužit jen přírodě.


Vydra říční se mihla před fotopastí na nově darovaných pozemcích Ptačího parku Josefovské louky.

Fotopast je umístěna v bobřím teritoriu, jak i dokládá snímek z fotopasti.

Děkujeme všem dobrovolníkům sobotní akce Jarní přípravy Josefovských luk! Ptačí park je díky vám skvěle připraven na jarní ptačí hosty (nejen). Přinášíme fotogalerii z akce.

Jarní brigáda v Ptačím parku Mnišské louky
Přijměte pozvání na první jarní pracovně-vzdělávací akci v novém ptačím parku. Těšíme se na viděnou!
(S ohledem na aktuální dění je samozřejmé, že prioritou musí být jakákoli pomoc Ukrajině. Tu chápeme a podporujeme.)

V Ptačím parku Malá Lipová je na letošní rok naplánováno několik biologických průzkumů. Kromě ptáků se odborníci zaměří také na hmyz, pavouky, rostliny či houby. Vybrané skupiny pak budeme sledovat i v dalších letech, abychom věděli, jak se jim na lokalitě daří.

Vlha pestrá v Malé Lipové v létě 2021. Foto: Ludmila Korešová

Písková stěna v Malé Lipové, kde hnízdí vlhy pestré. Foto: Ludmila Korešová

Tůně Centrálního ptačníku na Josefovských loukách kypí životem. Rukavice - takhle říkáme jedné z tůní nově vznikajícího ptačníku se zalíbila jeřábům popelavým a čejkám chocholatým. Foto: Břeněk Michálek

Jeřábi popelaví u nové tůně Centrálního ptačníku.

Zde jeřábi popelaví v doprovodu čejek chocholatých. Věříme, že Centrální ptačník při jarním tahu přiláká další druhy ptáků.

Známe počet ptačích druhů v Ptačím parku Mnišské louky
Přinášíme výsledky monitoringu ptačích druhů v Ptačím parku Mnišské louky, který provádíme od založení parku na konci roku 2019, tedy poslední dva roky. V roce 2020 bylo zjištěno 92 druhů, v roce 2021 112 druhů. Celkově bylo na Mnišských loukách zaznamenáno 122 druhů ptáků. K nejpočetněji spatřeným patřila hejna holubů hřivnáčů, čížků lesních, drozdů kvíčal, pěnkav obecných, strnadů obecných, vlaštovek obecných nebo kormoránů velkých. Tato hejna čítala 130 až 200 jedinců.
Ze vzácných druhů můžeme jmenovat bekasinu otavní, čírku modrou (ta i s prokázaných hnízděním), chřástala polního, jeřába popelavého, káni rousnou, kopřivku obecnou, kulíka říčního, ledňáčka říčního, orla mořského, luňáka červeného i hnědého, slavíka modráčka, ťuhýka šedého nebo vodouše kropenatého.
V budoucnu plánujeme monitoring rozšířit i o hnízdní aktivitu ptáků.
Výčet všech pozorovaných ptačích druhů, včetně dalších živočišných a rostlinných druhů si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/rezervace/mnisske-louky/zvirata-a-rostliny-v-parku/

Vodouš kropenatý, foto: Tomáš Bělka

Kulík říční

Orel mořský, foto: Ben Andrew, zdroj: rspb-images.com

Srdečně zveme na jarní přípravy Josefovských luk
Přidejte se k nám a sejděme se v sobotu 26. 2. 2022 od 9:00 u Podklasního mlýna (50.3423N, 15.9380E) pod Josefovem.

V PTAČÍM PARKU navezeme říční štěrk na ostrůvky kulíků a čejek, ořežeme hlavaté vrby, vyřežeme nálety a vysekáme stařinu na hnízdištích bahňáků.
Těšíme se na Vás!

Nové pozemky do spoluvlastnictví na Josefovských loukách
V ptačím parku Josefovské louky se podařilo vykoupit nové pozemky o výměře 0,2906 m2 v celkové částce 36 325 Kč. Jedná se o spoluvlastnické podíly. Polovina z těchto pozemků je část posledních parcel na pastvině divokých koní u Staré Metuje, které ještě nejsou plně ve vlastnictví ČSO. Tyto pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť jsou v letošním roce zařazeni do projektu Obnova jižní části závlahy na Josefovských loukách. A bez jejich spoluvlastnictví by byla příprava celé akce velmi komplikovaná.

Nové pozemky tvoří "lesní pastvinu", patří sem i část okružní stezky a kousek Jižního zavlažovacího kanálu. Foto: Břeněk Michálek

Nové výkupy na Josefovských loukách
Do spoluvlastnictví ČSO byly připsány pozemky o celkové výměře 0,5241 m2 v částce 43 171 Kč na Josefovských loukách. Díky koupi tohoto podílu pozemků se ČSO stala majoritním vlastníkem komplexu pozemků v centrální části ptačího parku. Část těchto pozemků tvoří i ČSO využívaná severní větev zavlažovacího systému.

Nové pozemky na Josefovských loukách. V popředí Severní zavlažovací kanál. Foto: Břeněk Michálek

Vize Ptačího parku Mnišské louky pro rok 2022
Na nově vlastněných pozemcích hned navrhli a uskutečnili obnovu zaneseného a zarostlého ramene řeky Ploučnice, z něhož jsme vytvořili mělkou a bahnitou tůň s pozvolnými břehy o výměře 3000 m2. Okolí jsme vyřezali od náletů (velký dík patří brigádníkům, kteří pomáhali s odklizením větví) a přes 2 ha přiléhajících luk, které byly mnoho let neudržované, jsme pokosili. Aby tůň sloužila dobře i v následujících letech, je třeba intenzivní údržby. Tu však mohou elegantně zajistit velcí spásači, jak např. osvědčení exmoorští koně, kteří nám již řadu let pomáhají s údržbou Josefovských luk. Cílem je zavést pastvu koní na prvních cca 4 ha Mnišských luk již na podzim 2022. 
Další tůně chystáme na levém břehu potoka Šporky, kde v současnosti probíhá měření hladiny podzemní vody pro správné navržení tůní.
S městem Česká Lípa jednáme o odkoupení zanedbané cesty vedoucí podél severní hranice parku. Tu chceme upravit tak, aby sloužila jako návštěvnická trasa a v budoucnu i jako okružní naučná stezka. Svým pojetím bude představovat různé typy prostředí a jejich ptačí obyvatele. Současně i usměrní návštěvníky parku tak, aby nerušili hnízdící ptáky. 
Těšit se můžete také na 4 terénní akce pro širokou veřejnost.

Věříme , že na jaře bude nově vyhloubená tůň magnetem pro mokřadní ptáky, včetně bahňáků. Foto: Josef Rutterle

Mnišské louky v prosinci 2021. Foto: Josef Rutterle

Nákup orné půdy na Josefovských loukách
Některé pozemky na Josefovských loukách vlastníci dlouhodobě nechtějí prodat, ale jsou je ochotni směnit za jiné. Proto jsme vykoupili v Jasenné, nedaleko ptačího parku, ornou půdu o celkové rozloze 5,65 ha a začínáme s vlastníky znovu jednat. Tentokrát o směnách pozemků. Držte nám palce.
Centrální ptačník, který právě budujeme na Josefovských loukách je již plný vody.  Foto: Břeněk Michálek

Ptačí park Mnišské louky se rozrostl o nový pozemek
Pozemek o výměře 1,03ha byl koupen do spoluvlastnictví a ještě nedávno ho obtékala Ploučnice z jihu. Díky přirozené dynamice říčního koryta si sama řeka odřízla svůj meandr a zkrátila si cestu. Na snímku níže je vidět, že teče nově mezi stromy. Pro zachování přirozeně kličkující řeky je zásadní vlastnit její oba břehy, z jižní strany totiž hrozí zástavba. Zatímco na pravém břehu Ploučnice je vyhlášena Evropsky významný lokalita, na levém břehu jsou pozemky bez ochrany a je tu umožněna i lehká průmyslová výroba, přestože se jedná o louky. Ze strategických důvodů ČSO na Mnišských loukách vykupuje louky na obou březích řeky Ploučnice.

Centrální ptačník na Josefovských loukách již překypuje vodou
Na Josefovských loukách se dokončují největší terénní práce za historii parku. Centrální ptačník o velikosti vodní plochy přes 3 ha bude již na jaře příštího roku sloužit ptákům, přestože se pravděpodobně stále bude pracovat na odvozu zeminy. Příznivý průběh podzimu umožnil rychlý pokrok v hloubení, ale po nedávných deštích a sněžení je odstranění vyhloubené zeminy těžko proveditelné. Zemina poslouží především na opravu cest v celém ptačím parku.
V příštím roce chystáme obnovu celé jižní větve zavlažovacího systému, která je zarostlá nálety a zanesena sedimenty. Pro správné fungování nového ptačníku bude zprovoznění přilehlých zavlažovacích kanálů a hradítek zásadní. Zároveň na plochu s novými tůněmi rozšíříme pastvinu, tak aby koně a pratuři nové dílo udržovali nezarostlé a tedy přívětivé pro bahňáky.


Nákup pozemků u Ptačího parku Kosteliska
Podařilo se nám vykoupit několik pozemků v blízkosti ptačího parku. Jedná se o různé typy pozemků, v celkové výměře 0,7 ha za 200 000 Kč v Dubňanech.
Nakoupené pozemky se využijí ke směně. Někteří vlastníci pozemků v ptačím parku totiž nechtějí své pozemky prodat, ale jsou ochotni je vyměnit za jiné, mimo ptačí park.

Volavky stříbřité v Ptačím parku Kosteliska v létě 2021. Foto: Ondřej Ryška

Zimní atmosféra Josefovských luk
Sdílíme s Vámi pohádkovou zimní atmosféru Ptačího parku Josefovské louky z konce listopadu. Autorem fotografií je Alice Janečková.
Na Mnišských i Josefovských loukách pílí bagry i dobrovolníci
Zatímco na Josefkách už je hotových několik tůní vznikajícího impozantního Centrálního ptačníku, i na Mnišských loukách bagr poprvé hrábnul do země, aby pomohl mokřadním ptákům. Věříme, že mělká bahnitá tůň na „Mniškách“ na jaře přiláká první čejky, kulíky a možná i další bahňáky.
Ne vše však zvládnou stroje. V obou parcích proběhly na přelomu října a listopadu dobrovolnické brigády. Na Mnišských loukách byla vůbec první. S účastí přes 40 nadšenců se za skvělého počasí a pod dohledem jeřábů popelavých podařilo najít a sesbírat enormní množství odpadků a od stařiny a náletů vyčistit vznikající stanoviště pro bahňáky.
Děkujeme všem dobrovolníkům ptačích parků a městu Česká Lípa reprezentovaného místostarostou Ing. Jaroslavem Turnhöferem za finanční podporu brigády i vlastní zapojení se do akce na Mnišských loukách.


Bagr začíná hloubit první tůň pro bahňáky na Mnišských loukách. Foto: Jakub Jurek 8. 11. 2021

Do velké mělké tůně s ostrůvky budoucího Centrálního ptačníku na Josefovských loukách už prosakuje spodní voda. Foto: Břeněk Michálek

Město Česká Lípa zařídilo v rámci brigády vyčištění tábora bezdomovce na Mnišských loukách. Stav před akcí. Foto: Břeněk Michálek

Po Úklidu Ptačího parku Mnišské louky. Foto: Břeněk Michálek

Nechyběla opékačka a povídání o ptačím parku Mnišské louky. Foto: Martin Bacílek

Brigáda na Josefovských  loukách 30. 10. 2021. Ořezáváme a pálíme výmladky hlavatých vrb během již tradičního Zazimování Josefovských luk. Foto: Eva Pleskotová

Nové fotopasti v ptačím parku Kosteliska
Od léta 2021 máme možnost sledovat ptáky a savce na vybraných lokalitách v ptačím parku Kosteliska pomocí čtyř nových fotopastí.
Ze savců se před novými fotopastmi nejčastěji vyskytují nutrie říční, ale potěšil nás třeba i tchoř tmavý, dnes již vzácný. Z ptáků zatím před fotopastí hezky zapózovaly volavky včetně vzácné volavky červené. Fotopasti odhalily také nocování hus velkých v polním rozlivu zvaném Ptačí pole.
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů @Nadace Veronica.

Volavka bílá zachycená fotopastí v polovině října 2021.

Volavka popelavá zachycená fotopastí na konci října 2021.

Atmosféra na Ptačím poli v ptačím parku Kosteliska na konci října 2021.

Další pozemky na Kosteliskách
Menší pozemky v Ptačím parku Kosteliska o celkové rozloze 0,58 ha byly připsány do vlastnictví ČSO. Jedná se lesní pozemky a ornou půdu.

Sýkořice vousatá - jedna z ptačích rarit žijících v Ptačím parku Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Podívejte se na live stream z Josefovských luk
David Číp z ochranářské skupiny Jaro Jaroměř vás provede po ptačím parku. Uvidíte ochranářská opatření v parku - broukoviště, hadník, zimoviště pro obojživelníky, hloubení Centrálního ptačníku, exmoorské divoké koně, živou lávku, proč a jak park udržujeme a mnoho dalšího. Dozvíte se spoustu zajímavých informací jak chráníme přírodu na Josefovských loukách a vytváříme vhodné podmínky pro luční bahňáky a další ptáky, ale i třeba i pro vzácné obojživelníky a hmyz.
Live stream vznikl 30.října 2021, při akci Zazimování ptačího parku.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=410802913906633

Další pozemky na Josefovských loukách
Nové pozemky o celkové výměře 0,52 ha v Ptačím parku Josefovské louky byly zapsány do vlastnictví ČSO. Jedná se o spoluvlastnické podíly.  Pozemky jsou částečně zaplavitelné, v bezprostřední blízkosti vznikajícího Centrálního ptačníku. Vzhledem k návaznosti na ptačník budou dalším vhodným biotopem pro mokřadní ptáky.

Exmoorští koně pomáhají se spásáním Josefovských luk, svými kopyty narušují půdu, která zůstává vlhká a bahnitá. A to vyhovuje bahňákům.

Začali jsme hloubit nový ptačník na Josefovských loukách
V úterý 26. října jsme začali v ptačím parku Josefovské louky s hloubením nového ptačníku. Postupně tu vznikne soustava různě velkých mělkých tůní s ostrůvky o velikosti 3 hektary. Významně tak rozšíříme již existující mokřad, který pomůže nejen vzácným ptákům, ale i obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v regionu.
Takhle v úterý vypadalo vyměřování a první bagrování.


Aby do parku mohla těžká technika, museli jsme z části podmáčených luk odvést vodu, která se sem zase brzy vrátí a s ní i ptáci a další živočichové, kteří ocení nový ptačník. Ten bude sloužit k hnízdění už příští jaro. „Věříme, že ptačník přiláká další vzácné druhy ptáků jako je například pisila čáponohá. Ta se v parku už dvakrát zastavila, ale díky ptačníku bude k vidění častěji. Stejně jako další vzácné druhy ptáků,“ říká správce parku Břeněk Michálek.
A proč zrovna ptačník?
„Protože rybník je pro ryby a ptačník pro ptáky – zajistí jim obživu i místo k hnízdění a těm migrujícím poskytne možnost načerpat síly během jejich dlouhé cesty. A líbit se bude i obojživelníkům, hmyzu a dalším obyvatelům mokřadů,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří na vybudování ptačníku přispěli a pomohli tak zajistit kofinancování projektu z Norských fondů“.

Festival ptactva na Kosteliskách
16. 10. 2021 proběhl v ptačím parku Kosteliska první ročník akce pro veřejnost s názvem Festival ptactva.
Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat.
Na akci nám vyšlo krásné slunečné počasí, přišlo 52 účastníků a chytilo se 52 pěvců při kroužkování, které si mohli účastníci zblízka prohlédnout a dozvědět se něco víc o jejich životě.
Zdařilá byla také vycházka, při které jsme pozorovali např. vzácné kormorány malé či krásného dravce luňáka červeného.
Během akce byly účastníkům představeny aktivity projektu Kosteliska - obnova nivních biotopů, zejména připravovaná pastva skotu. Projekt je podpořen grantem z Norských fondů.
Ptačí migrace na Kosteliskách
Na začátku podzimu klesla na Ptačím poli v Ptačím parku Kosteliska voda a odkryla bahna, která nabídla příležitost pro protahující bahňáky. Objevily se čejky chocholaté, jespáci obecní, jespáci bojovní, jespák křivozobý, vodouši šedí, tmaví, bahenní a kropenatí. Ideální podmínky mají aktuálně na Ptačím poli také kachny. Konkrétně několik desítek čírek obecných a jednotlivě např. protahující hvízdáci eurasijští.
V září jsme vůbec poprvé měli možnost v ptačím parku pozorovat kulíka písečného, jespáky malé či chřástala malého.

Letící hejno nad ptačím parkem - čírky obecné s čírkou modrou (pták v čele hejna), foto: Ondřej Ryška

Pohoda na Ptačím poli  - čejky chocholaté, jespáci, čírky obecné, hvízdáci euroasijští a kopřivka obecná. Foto: Ondřej Ryška

Zástupci jespáků na Kosteliskách - jespák křivozobý (vlevo) a jespáci obecní, foto: Ondřej Ryška

Úspěšný Festival ptactva na Josefovských loukách
O proběhnutém víkendu, v sobotu 2.10., se mohli účastníci Festivalu Ptactva na Josefovských loukách těšit ze zajímavých ptačích pozorování. Viděno (nebo slyšeno) bylo na 40 druhů ptactva. Mezi nimi bekasiny otavní, jespáci bojovní, čírky modré, vodouši šedí a kropenatí, vodouš rudonohý, potápky malé, ťuhýci obecní i šedí, hejno holubů hřivnáčů (220 ex.), volavky popelavé, ledňáček říční, skřivani polní a mnoho dalších. Akce byla zakončena kroužkováním, které potěšilo nejen děti...-)
Děkujeme všem za účast!
Bekasiny otavní na Josefovských loukách pravidelně hnízdí. Foto: Dušan Boucný

Ťuhýk šedý je impozantní pták, kterého je možno spatřit na vyvýšených větvích či drátech, kde se rozhlíží po kořisti. Foto: Dušan Boucný

Dobrovolnická brigáda na Kosteliskách
V termínu 1. - 3. 10. 2021 proběhl druhý ročník dobrovolnické brigády v nově budovaném ptačím parku Kosteliska v Dubňanech. 
Děkujeme všem 49ti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslný Minipivovar DUBŇÁK za podporu.
Podpořeno v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.
U vstupu do Ptačího parku Mnišské louky stojí první informační cedule a odpočívadlo tvořené stolem a lavičkami. Děkujeme Městu Česká Lípa za poskytnutí pozemku k realizaci a Nadačnímu fondu Tesco za financování výroby.
Odpočívadlo na Mnišských loukách již slouží návštěvníkům. 

Mnišské louky přivítaly další nové ptačí druhy - pisíky obecné a králíčka ohnivého. Pozorovat lze v ptačím parku i velká hejna pěnkav obecných (180 ex.), holubů hřivnáčů (180 ex.) nebo čížků lesních (35 ex.).
Na loukách začínají vyrážet ocúny jesenní.

Králíček ohnivý se od svého příbuzného králíčka obecného liší výrazným bílým nadočnicovým proužkem a černým očním proužkem, které dodávají jeho hlavě "přísnější" vzhled. Foto: Dušan Boucný

Středně velkého bahňáka - pisíka obecného můžete spatřit u vodních ploch převážně s kamenitými či štěrkovitými břehy. Často pohupuje zadní částí těla, má krátký krk a tělo drží převážně vodorovně. Foto:  Petr Šaj

Mnišské louky navštívilo přes 60 lidí, aby viděli noční přírodu
První Noc v ptačím parku si o víkendu 11. - 12.září nenechali ujít zájemci o novou rezervaci ČSO a její zvířecí obyvatele. Většina z nich v parku zakempovala a vychutnala si tak večerní i ranní část.
Odměnou bylo pět netopýrů vodních a dokonce vzácný netopýr alkathoe (původní určení jako netopýr vousatý jsme dle pořízených fotografií přehodnotili) odchycených do jemných sítí nad potokem Šporka a další lovící v hejnech nad loukami, koncert rosniček zelených, nalezená kuňka ohnivá, skokan štíhlý, hnědý a skřehotavý, čolek obecný a samozřejmě ptáci od červenky přes luňáky až po symbol Mnišských luk jeřáby popelavé.

Pepa Rutterle se samcem pěnice černohlavé z ranního odchytu. Foto: Břeněk Michálek

Srovnáváme netopýra vodního a netopýra alkathoe. Foto: Pavel Prosman

Jeden z mnoha fascinujících obojživelníků žijících na Mnišských loukách – kuňka ohnivá nalezená během Noci v ptačím parku. Foto: Břeněk Michálek
Jedna ze zastávek při prohlídce nové ptačí rezervace. Foto: Petr Šrámek

Děkujeme všem návštěvníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se s Vámi na příští rok, kdy snad dorazí i vyhlížený, ale při této první příležitosti nezastižený, lelek.

Podzimní brigáda Ukliďme Česko: Ukliďme vznikající ptačí park u České Lípy
KDY: 6. 11. 2021, od 9:00 do 12:00 s možností pracovat i odpoledne
KDE: malé parkoviště u železničního přejezdu mezi Dubicí a Dolní Libchavou (50.6811N, 14.5087E)
Předpokládaný konec akce v odpoledních hodinách, ale odejít může kdokoli dle potřeby.

Ptačí park Mnišské louky vás zve na první dobrovolnickou akci. Přijít může každý!
  • Sesbíráme a odvezeme odpadky z břehů Ploučnice i okolí
  • Seznámíme se s vizí ptačího parku
  • Ohřejeme se u společného ohně
  • Budeme pozorovat ptačí obyvatele parku
S sebou: holiny, pracovní oděv, obuv a rukavice, svačinu a termosku s teplým nápojem, případně dalekohled
V úzké spolupráci s městem Česká Lípa pořádá zřizovatel Ptačího parku Mnišské louky Česká společnost ornitologická.

Pracovně vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, ale i další zájemce. Jedná se o první uklízecí brigádu, kdy odstraníme černé skládky a vysbíráme nahodile pohozené odpadky. Součástí budou i krátké přednášky o přírodě ptačího parku a její ochraně. V poledne posedíme u ohně a opečeme si, co si kdo přinese. 

Kontakt: Břeněk Michálek 734 226 037 michalek@birdlife.cz, Martin Bacílek 724 911 592, martin.bacilek@post.cz, Josef Rutterle pepa.rutterle@seznam.cz, 728 110 441

Světový festival ptactva na Mnišských loukách 3.10.
První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem.
Za pozorováním ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích po celé Evropě. Festival ptactva je totiž součástí úspěšné mezinárodní kampaně EuroBirdwatch

Ornitologická vycházka v Ptačím parku Mnišské louky je organizována ve spolupráci s Vlastivědným muzeum a galerií v České Lípě. 
Sraz v neděli 3. 10. v 9:00 před vchodem do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě na náměstí Osvobození. Odtud se vychází směrem k Ptačímu parku Mnišské louky, kde bude připravena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vedou Veronika Ličaverová (774 825 089) a Petr Lumpe.

Festival ptactva v Ptačím parku Kosteliska
Podzimní vycházka za ptáky proběhne i na Kosteliskách! V plánu je pochůzka po nově vznikajícím ptačím parku, povídání o něm, pozorování ptáků, ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Sraz v sobotu 16. října 2021 v 8:00 v Jarohněvicích před hospodou / potravinami Jindra: 48.9237461N, 17.0736550E , kde je možnost zaparkovat.
S sebou pevnou ( a nejlépe vodě odolnou) obuv a vhodné oblečení do přírody, dalekohled a svačinu.
Předpokládaný konec akce ve 12:00 - 13:00.
Pořádá Jihomoravská pobočka ČSO.
Kontakt:
Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz, tel: 704 042 108


Ptačí pole na Kosteliskách v červenci 2021, foto: Ondřej Ryška

Festival ptactva na Josefovských loukách
Sraz v sobotu 2. 10. od 8:00hod ve vstupním areálu ptačího parku (50°20’32.0“N, 15°56’30.0“E). Pohleďte zblízka do rukou ornitologů na kroužkování ptačích migrantů. Podívejte se silnými dalekohledy do nitra tůní Ptačníku i pastviny divokých koní a praturů. Přijďte na Festival ptactva na Josefovských loukách! Prožijte fenomén ptačí migrace, kdy tisíce ptáků cestují do teplejších krajin na jihu. Každoroční akce pro malé i velké, vedena odborníky z České společnosti ornitologické. Pevná obuv podmínkou. Vstup volný. Kontakt: Břeněk Michálek (josefovskelouky@birdlife.cz, 734 226 037).

Dobrovolnická brigáda v Ptačím parku Kosteliska 1. - 3.října 2021
O prvním říjnovém víkendu rádi uvítáme všechny, kdo mají zájem pomoci s péčí o vznikající Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Cílem akce je pomoci s péčí o pozemky, které již vlastníme nebo se o ně staráme, a vytvořit tak pro přírodu zajímavější místo. Práce budou spočívat především v kosení, hrabání a odstraňování posečené hmoty, kácení a ořezu náletových dřevin, případně dalších potřebných činnostech. Uvítáme jednotlivce i skupiny, na pár hodin i na tři dny.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/dobrovolnicky-pracovni-vikend-v-ptacim-parku-kosteliska/
Všem dobrovolníkům předem děkujeme!

Reportáž z Ptačího parku Kosteliska v České televizi
Nejnovější reportáž z Ptačího parku Kosteliska natočila Česká televize v rámci Událostí v regionech, konkrétně v Brně. Podívejte se, co se právě v Ptačím parku děje, jak o park pečujeme a co nás čeká do budoucna.
Reportáž na linku zde: https://www.facebook.com/watch/?v=1224847171346600

Takto vypadají Kosteliska v plném létě, foto: Ondřej Ryška

Úspěšná hnízdění na Josefovských loukách
I tento rok se nám podařilo potvrdit zdařilé vyhnízdění hlavního cílového druhu Ptačího parku Josefovské loukyvodouše rudonohého. Průběh hnízdění bylo letos obtížné sledovat, protože ptáci si vybrali málo přehlednou část parku. Přesto se poštěstilo na začátku července vyfotografovat odrostlé mládě. Josefky tak zůstávají jedním z mála míst v Čechách, kde tento sympatický bahňák hnízdí.

Juvenilní vodouš rudonohý na Josefovských loukách 6. 7. 2021. Foto: Alice Janečková

Věrný ptačímu parku díky dostatku potravy také zůstává elegantní dravec ostříž lesní. Jako u mnoha dalších druhů je jeho hnízdění tento rok výrazně posunuté. Mláďata jsme zaznamenali až teď v srpnu. Nyní již vesele poletují s rodiči v blízkosti vysokých topolů kolem Nové Metuje, kde k hnízdění opakovaně využívají stará hnízda hřivnáčů a vran.

Jedno ze dvou mláďat ostříže lesního na Josefovských loukách 8. 8. 2021. Foto: Alice Janečková

Vlhy pestré na Kosteliskách
Aktuálně se na Kosteliskách shromažďují vlhy pestré, které před odletem do Afriky loví nad mokřady vážky a jiný hmyz. Vlhy bývají nazývány českými papoušky, neboť jsou to naši nejbarevnější ptáci. Pozorovat je lze odpočívající na větvích stromů a keřů, ale i na plotech nebo na drátech. Často létají v menších hejnech.

Vlhy pestré v Ptačím parku Kosteliska. Hnízdí v koloniích a potřebují k hnízdění strmé písčité stěny, ve kterých si vyhrabávají nory. Je to teplomilný druh, a proto k nám zpravidla přilétá až začátkem května. Foto: Ondřej Ryška

Noc v ptačím parku aneb lelkování na Mnišských loukách
První akce tohoto typu v novém ptačím parku Mnišské louky. Nenechte si ujít! V sobotu 11.září večer a v neděli 12.září dopoledne.

Léto na Mnišských loukách
V Ptačím parku Mnišské louky vyhnízdily kromě čírek modrých i kopřivky obecné.
Kopřivka obecná tajuplně vykukovala celé jaro z hustšího porostu mokřadní vegetace největších tůní.  Až červencové fotky zachycují nové rodinky těchto ptáků a tím parku „přiklepávají“ další hnízdící prioritní druhy.
Na jednom místě parku se ozýval i samec chřástala polního, kterého se nám podařilo odchytit a okroužkovat.
V ptačím parku je možné sledovat rákosníky (obecné, zpěvné i proužkované), ťuhýky obecné, žluvy hajní nebo bramborníčky černohlavé.
Rozkvetlé Mnišské louky v červenci 2021, foto Josef Rutterle

Rodinky čírek modrých a kopřivek obecných na Mnišských loukách, foto: Josef Rutterle

Odchycený chřástal polní na Mnišských loukách v červenci 2021, foto: Josef Rutterle

Vlhy pestré hnízdily v Malé Lipové
I letos vlhy pestré, barevné klenoty naší přírody, úspěšně vyhnízdily v pískovně ČSO - Malé Lipové. 7 až 9 párů. V okolí ptačí rezervace lze sledovat hejno až 80 vlh. V pískovně stále ještě krmí i posledních cca 50 párů břehulí říčních (z původních přibližně 600 párů).
Vlha pestrá v Malé Lipové, foto: Ludmila Korešová

Břehule říční si Ptačí rezervaci Malá Lipová vyhlídly poprvé. Čerstvě tak oslavily zapsání pískovny do vlastnictví ČSO, foto: Dušan Boucný

Chřástal kropenatý hnízdí na Kosteliskách
Mladého chřástala kropenatého v doprovodu rodiče se v Ptačím parku Kosteliska podařilo zdokumentovat Tomáši Oplockému. Bylo tak potvrzeno jeho hnízdění na Kosteliskách, které jsme dosud jen tušili.
Chřástal kropenatý je silně ohrožený druh, na našem území vzácně hnízdí a velmi skrytě žije v mokřadních biotopech. Živí se drobnými měkkýši, hmyzem a malými korýši a červy, v menší míře také úštipky zelených vodních rostlin a semeny.

Děkujeme účastníkům letošního pracovního tábora v Ptačím parku Josefovské louky!
V neděli 1.8. skončil Volný pracovní tábor na Josefovských loukách. I díky rekordní účasti se nám podařily náročnější úkoly jako oprava cesty ve vstupním areálu parku navezeným kamenivem, každoroční seč a sklizeň trávy, tentokrát znesnadněná vlivem zatopení, podsekání západní ohrady, příprava pastvy kolem Slavíkovského ptačníku a mnoho dalšího.  Stihli jsme však i komplexní ranní monitoring, odchyt a kroužkování ptáků i kontroly letních kolonií netopýrů v pevnosti. Ohromný dík všem brigádníkům, kteří vážili cestu z celého Česka!

Opravujeme cestu ve vstupním areálu ptačího parku. Děkujeme josefovským kameníkům za darování materiálu! Foto: Břeněk Michálek

S hrabáním a odklízením trávy ze vstupního areálu se poprali studenti ze střední školy zemědělské v Chrudimi. Foto: Břeněk Michálek


Atrakcí začátku tábora bylo vypouštění odrostlých mláďat čápů ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři. Čápi nás pak provázeli po celou dobu tábora. Na Josefkách našli ideální loviště svých prvních dní svobodného života. Foto: Břeněk Michálek

Každoroční kroužkování ptáků s Petrem Škoblukem. Foto: Břeněk Michálek

Centrální ptačník na Josefovských loukách - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Nový centrální ptačník zaručeně přitáhne další druhy ptáků a rozšíří hnízdní podmínky již stálým obyvatelům parku – čejkám, bekasinám, čírkám a vodoušům rudonohým. Přijďte se podívat na Slavnostní zahájení projektu, kde uvidíte, jak bude ptačník vypadat a fungovat. 27. 8. 2021 od 16:00 na správě ptačích rezervací ČSO v Josefově. Navazovat bude Noc netopýrů.

V Ptačím parku Kosteliska je i v červenci co pozorovat. Na Ptačím poli se zdržují brodiví ptáci - až 5 volavek stříbřitých, volavka červená, v polních rozlivech hejno čápů černých a volavek bílých. Na Ptačí pole zaletuje z pastvy odpočívat také velké hejno hus velkých.

Ptačí pole na Kosteliskách. K hejnu hus velkých přilétá volavka bílá. Foto: Ondřej Ryška

Volavky stříbřité na Kosteliskách. Od volavky bílé ji poznáte menším vzrůstem, černým zobákem (volavka bílá má žlutý zobák) a černými končetinami se žlutými prsty. Ve svatebním šatu má i dvě dlouhá zátylková pera, která jsou dobře vidět. Foto: Ondřej Ryška

Noc netopýrů již pošesté na Josefovských loukách
Srdečně Vás zveme v pátek 27.srpna do Ptačího parku Josefovské louky, kde se koná Noc netopýrů. Od 16.30hod proběhne přednáška na správě ptačího parku, v 18.30hod se podíváme do josefovského podzemí, kde budeme pozorovat vrápence malé a od 19.30hod nás čeká chytání a demonstrace netopýrů o Podklasního mlýna pod Josefovem.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/noc-netopyru-v-josefove-a-ptacim-parku/

Čírky modré hnízdí na Mnišských loukách!
Na středové tůni v ptačím parku jsme pozorovali samici čírky modré se 7 mláďaty! Máme velkou radost, že se prokázalo hnízdění této skrytě žijící kachny, které jsme dosud jen tušili. Na jižní zarostlé tůni se objevili 2 kulíci říční a ozývali se i 2 samci chřástalů polních.
Na loukách právě kvetou třeba žluťuchy, bukvice lékařské nebo rozrazily dlouholisté.

Samci čírky modré mají výrazný bílý nadoční proužek a ozdobná pera na boku, samice jsou zbarvené nenápadně. foto: Tomáš Bělka

Rozkvetlé Mnišské louky pokryté bukvicemi lékařskými na konci června 2021, foto: Josef Rutterle

Chřástal polní - dříve běžný pták luk a polí, dnes bohužel již vzácný. Obývá především podhorské vlhké louky. Rytmické, hlasité volání chřástala polního patří k nejsnáze zapamatovatelným ptačím hlasům. Foto: Petr Šaj

Brodiví ptáci na Kosteliskách
Rozlivy v ptačím parku Kosteliska jsou stále na vyšší vodě a po celou sezonu lákají brodivé ptáky. Na rozlivy zaletují kvakoši noční, stejně jako vloni se po celou hnízdní sezonu ozývá bukač velký.  Pozorovali jsme zde také ptačí rarity - 2 volavky červené a 2 kolpíky bílé ve svatebním šatu.

Kolpíka bílého snadno poznáte díky jeho typickému lžičovitému zobáku. V letu má natažený krk i nohy - na rozdíl od volavky bílé, která má v letu krk ve tvaru písmene "S". Foto: Tom Pospíšil


Volavka červená se u nás vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky na Josefovských loukách
Kuřátka čejek chocholatých a kulíků říčních pobíhají v tuto chvíli na Josefovských loukách. Čejek jsou minimálně 3 rodinky a mláďata jsou různě stará.
Čejky chocholaté patří k ohroženým druhům zemědělské krajiny. Kdysi běžný druh našich polí téměř vymizel "díky" intenzivnímu zemědělství s velkým množstvím chemie. Na Josefovských loukách hnízdí pravidelně.
Pozorovat v ptačím parku lze i chřástala kropenatého.

Kuřátko čejky chocholaté. Foto: Tomáš Bělka

Kulíka říčního poznáte podle rychlého cupitavého pohybu, který se často a náhle zastaví. Vidět ho můžete na odkrytých březích rybníků nebo zamokřených loukách či polích. Foto: Břeněk Michálek

Rozkvetlé Mnišské louky
V ptačím parku Mnišské louky kvetou kohoutky luční, kosatce žluté a žebratky bahenní. Při monitoringu se nám podařilo vyfotografovat krutihlava obecného, labuť velkou a čírku modrou.

Labuť velká a samec čírky modré v obležení kvetoucích žebratek bahenních. Pár čírek modrých se na Mnišských loukách zdržuje již od časného jara. Foto: Josef Rutterle


Krutihlava obecného spíše uslyšíte než uvidíte. Na Mnišských loukách se vyskytuje pravidelně. Foto: Josef Rutterle

Kosatce žluté na podmáčených Mnišských loukách. Foto: Josef Rutterle

Dvě pisily čáponohé na Josefovských loukách
Jeden z nejkrásnějších bahňáků, impozantní pisila čáponohá, pobývá právě v těchto dnech na Josefovských loukách. Poznáte ji snadno. Má štíhlý rovný zobák a až 17 cm dlouhé červenorůžové nohy. Jinak je zbarvená černobíle. V České republice se vyskytuje velmi vzácně.

Elegantní bahňák pisila čáponohá se u vody nedá přehlédnout. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky a dravci na Kosteliskách
V ptačím parku Kosteliska jsou rodinky čejek chocholatých, kachen divokých, hus velkých, labutí velkých, lysek černých i slípek zelenonohých
Zajímavý byl letos jarní tah ostřížů lesních, kdy nad rozlivy lovilo hmyz až 15 ptáků.
Letošní rok v ptačím parku vypadá nadějně na dalšího dravce - motáka pochopa. V době námluv jsme pozorovali min. 6 párů.

Ostříž lesní patří k našim menším dravcům. Typický je jeho rychlý let při pronásledování kořisti a střemhlavý útok. Foto: Luděk Boucný


Typickým biotopem pro motáka pochopa jsou rozsáhlé rákosiny v blízkosti mělkých vod. Foto: Luděk Boucný


Lyska černá - dospělý s mládětem. Foto: Dušan Boucný


Rodinka hus velkých - spatřit je můžete především na rybnících. Foto: Dušan Boucný

Vlhy se vrátily do pískovny ČSO
Letošní chladné jaro poznamenalo i aktivitu vlh pestrých, které déle než obvykle čekaly s hnízděním. Nakonec jsme se dočkali. Hnízdní nory hloubí asi 7 párů, nad pískovnou jsme jich ale viděli létat i 30 kusů.
Necháme se tedy překvapit, kolik párů nakonec zahnízdí.
Letos se vlhy o pískovnu dělí s břehulemi říčními, kterých hnízdí přibližně 600 párů!

Hnízdní stěna pískovny Malá Lipová s norami břehulí říčních, foto: Josef Chytil

Vlha pestrá v Malé Lipové v roce 2020. Foto: L. Klíž

Malá Lipová zapsána do vlastnictví ČSO
Tak dnes - 28.května 2021! Malá Lipová je zapsána do vlastnictví ČSO. Připravujeme návštěvnickou infrastrukturu - informační cedule a přístup na lokalitu. Vlhy v pískovně létají, čekáme, kdy začnou hnízdit. V loňském roce vyvedlo mladé asi 8 párů.
Vlha pestrá si poradí i s větším bodavým hmyzem - v jejím jídelníčku jsou běžně i sršni a vosy, foto: Ludmila Korešová

Lelek lesní na Josefovských loukách
S radostí pozorovali návštěvníci Ptačího parku Josefovské louky lelka lesního. Tento trochu záhadný, skrytě žijící pták je aktivní za soumraku a v noci, den tráví přitisknut k zemi, pařezu nebo podélně k větvi stromu. A je téměř neviditelný. O to větší štěstí, že se ho podařilo vyfotografovat!

Lelek lesní se živí létajícím hmyzem, který loví za letu do široce rozevřeného zobáku. 

Ptačí novinky na Mnišských loukách
V květnu jsme v Ptačím parku Mnišské louky poprvé pozorovali cvrčilku slavíkovou a rákosníka velkého. Ve větším počtu se na loukách vyskytují i další cvrčilky (zelená a říční).  Luňáci červení do parku pravidelně zalétají.

Luňák červený patří k našim nejvzácnějším dravcům. Na obloze ho bezpečně poznáte od dalších dravců díky hluboce vykrojenému ocasu, který je shora rezavě zbarvený. Foto: Ben Andrew, rspb-images.com

Rákosník velký je největším druhem rákosníka v Evropě. Obratně šplhá po rákosí, kde také pátrá po potravě. Proto je poměrně snadné ho spatřit. Foto: Dušan Boucný

V Malé Lipové hnízdí kolonie břehulí říčních
Milé překvapení nás čekalo v polovině května. Novou pískovnu ČSO si našly břehule říční, které zde již hrabou nory a začínají hnízdit. Nor jsme napočítali 450!
Ptačí rezervace ČSO má tak kromě vlh pestrých další významné obyvatele.

Břehule říční hnízdí v koloniích v kolmých písčitých nebo hliněných březích. Foto: Dušan Boucný


Břehule říční patří do čeledi vlaštovkovitých. Stejně jako například vlaštovky nebo jiřičky jsou výbornými letci. Foto: Dušan Boucný

Vodouši a další ptáci na Mnišských loukách
Mnišské louky přivítali navrátilce z teplých krajin - slavíky modráčky i slavíky obecné. Radost nám udělali vodouši šedí a vodouši bahenní, které je stále možné zde spatřit.

Slavík modráček na Mnišských loukách pravidelně hnízdí, foto: Dušan Boucný


Vodouš šedý patří k vzácným hostům Ptačího parku Mnišské louky, foto: Dušan Boucný

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek.
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Kosteliska se rozrostou o nové rozsáhlé pozemky
Jihomoravské pobočce ČSO se podařilo vyjednat nové výkupy pozemků o celkové výměře 21 142 m2 v hodnotě 528 000 Kč v Ptačím parku Kosteliska.
Jedná se o několik pozemků, z nichž některé leží v bezprostředním okolí ptačího parku a jsou určeny ke směnám za pozemky uvnitř parku. Majitelé některých pozemků totiž nejsou ochotni svoje pozemky v parku prodat, ale směnit za jiné poblíž. Jeden větší mokřad 0,4 ha je uvnitř parku, v současnosti je silně podmáčený a navazuje na okolní podmáčené plochy. Vyskytuje se zde například bukač velký, hnízdí husy velké a také "úřaduje" bobr evropský.

Nový podmáčený pozemek v Ptačím parku Kosteliska, kde nám "s údržbou pomáhá" bobr. Likviduje náletové dřeviny.

Jaro na Mnišských loukách
S radostí s vámi sdílíme atmosféru jara v Ptačím parku Mnišské louky! Kvetou zde například prvosenky jarní. Louky jsou krásně podmáčené a lákají ptáky i hmyz. Při troše štěstí lze spatřit rosničky zelené.Prvosenky jarní kvetoucí na Mnišských loukách na jaře 2021. Foto: Josef Rutterle


Rosnička zelená je vzácným obojživelníkem, který žije i na Mnišských loukách, foto: Luděk Boucný

Druhý ptačník na Josefovských loukách
Díky schválené dotaci Norských fondů na rok 2021 na Josefovských loukách vybudujeme další ptačník, který rozšíří ten stávající o 3 ha vodních ploch. Navíc vzniknou ještě okrajové tůně, největší z nich na nově koupených pozemcích úplně na východě parku. Josefovské louky tak budou opět ještě atraktivnější pro bahňáky a vodní ptáky!

Letecký pohled na Josefovské louky. ČSO vlastní již téměř 47 ha pozemků, což je nadpoloviční většina ptačího parku.

Malou Lipovou se podařilo vykoupit!
Dočkali jsme se a máme ohromnou radost! Pískovna Malá Lipová na Přerovsku, která je domovem kolonie vlh pestrých, bude již brzy patřit České společnosti ornitologické! Původní vlastník, město Přerov, podepsalo kupní smlouvu na 1,68 ha klíčových pozemků za celkovou částku 130 000 Kč, peníze jsme již uhradili a zhruba do měsíce by pískovna měla být připsána do vlastnictví ČSO. Děkujeme všem, kdo podporují rozvoj ptačích parků a rezervací!

Přílet vlh očekáváme do poloviny května. Takto jsme vyfotografovali jednu vloni v pískovně. Foto: L. Korešová

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek. 
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Nový výkup pozemku na Josefovských loukách
ČSO je vlastníkem nového, krásně podmáčeného pozemku o výměře 0,4 ha na jihu Ptačího parku Josefovské louky (na snímku níže). Jednání o koupi trvala několik let, o to větší máme radost...

Foto: Břeněk Michálek

Jarní brigáda v ptačí rezervaci Malá Lipová
V pískovně Malá Lipová proběhla jarní brigáda, o kterou se postarali pracovníci ORNIS - přírodovědného oddělení přerovského muzea zaměřeného na ornitologii. V ptačí rezervaci ořezali nálety a nežádoucí dřeviny a území vyčistili od odpadků. Pískovna je tedy plně připravena na přílet vlh pestrých, kterých zde vloni hnízdilo asi 8 párů.
V rámci Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky ČSO vzniká i pracovní skupina, která se bude o vlhoviště starat a přetvářet ho pro návštěvníky. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí přiložit ruku k dílu! Více informací zde: https://ornis.cz/pro-navstevniky/aktuality/stante-se-spolutvurci-vlhoviste-mala-lipovaOd Vánoc se v parcích a rezervacích  ČSO podařilo vykoupit 9 ha pozemků
Přes komplikace spojené s omezením pohybu a tím i osobních setkání , která jsou klíčová při dojednávání nových pozemků, se nám ve všech třech ptačích parcích podařilo odkoupit dohromady 9 ha většinou mokřadních luk.


Jeřáb popelavý srovnává síly a velikost s praturem - počátek dubna 2021 na Josefovských loukách. Foto: Břeněk Michálek


Na Mnišských a Josefovských loukách je už dnes využívají jeřábi, čejky nebo jespáci, na Kosteliskách husy velké a běločelé a desítky dalších ptáků, jak je vidět na snímku níže.
Dalších několik hektarů je v pokročilém stádiu vyjednávání.
Polní rozliv na Kosteliskách, který přitahuje mnoho druhů ptáků je už částečně v našem vlastnictví.

Největší událostí bude brzké uzavření koupě většiny pozemků tvořící Ptačí rezervaci Malá Lipová u Přerova. Je velmi pravděpodobné, že vlhy sem přilétnou a začnou hnízdit už v hnízdní stěně patřící ČSO.

Pískovna v Malé Lipové bude již brzy rezervací pro vlhy přímo vlastněnou ČSO. Foto: Břeněk Michálek

Jarní tah ptáků na Josefovských loukách
Rekordní počet (minimálně 80!) jespáků bojovných se v těchto dnech vyskytuje na Josefovských loukách! Jsou k vidění na podmáčených místech, kde nám s hospodařením pomáhají divocí koně. Zajímavostí toho bahňáka je, že samci jespáků bojovných mají v době toku bohaté péřové různobarevně zbarvené límce kolem krku (bílé, rezaté, černé, skvrnité apod.). Jak i dokládá snímek níže.

Jespáci bojovní na Josefovských loukách v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser

Hejno jespáků bojovných nad Josefovskými loukami v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser

Jarní tah ptáků na Kosteliskách
Na zaplaveném pozemku, který jsme v zimě pokosili a vyčistili od náletu se to začíná hezky zelenat a v rozlivech se objevily první snůšky hnědých skokanů.


Na Velkém rozlivu se zastavilo pestré hejno protahujících kachen. Máme velkou radost, že se z rákosin v březnu začal opět ozývat tajemný hlas bukače velkého.

Čírky obecné a modré, hvízdáci euroasijští, lžičáci pestří, ostralky štíhlé a kopřivky obecné - úžasná přehlídka kachen na Kosteliskách v březnu 2021. V pozadí také husy velké a běločelé. Foto: Ondřej Ryška

V ptačím parku v těchto dnech můžeme pozorovat i impozantního dravce specializovaného na lov ryb - orlovce říčního.

Ptačí Park Kosteliska se rozrůstá o další pozemek
Pozemek o výměře 0,5 ha v místě periodického polního mokřadu na severu Ptačího parku Kosteliska byl připsán do vlastnictví ČSO. Aktuálně se zde nachází polní kultury, ale v případě zatopení vodou se tato plocha stane atraktivním územím hlavně pro bahňáky, ale také pro vodní korýše nebo brouky.

Říčka Kyjovka v Ptačím parku Kosteliska v lednu 2021, foto: Ondřej Ryška

Na Josefovských loukách se narodilo pratuřátko!
„Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.
Jak je možné, že „jalovice“ bez přítomnosti samce porodila o víkendu mládě? Co se dělo na pastevní rezervaci v Milovicích před jejím podzimním transportem na Josefovské louky ví asi jen ona. Každopádně, ptačí park má od páteční noci nového spásače.
Při případné návštěvě Josefovských luk prosíme o držení psů na vodítku. Riziko povodně, zdá se pominulo, stezky v parku jsou tedy opět otevřeny.
Pratuřátko druhý den života. Foto: Ota Valeš

Pratuří máma čistí po porodu své mládě. Foto: Břeněk Michálek

Další výkup pozemku na Mnišských loukách
O nových 2,2 ha se rozrostl Ptačí park Mnišské louky. Pozemek při západní hranici ptačího parku byl připsán do vlastnictví ČSO. V západní části parku plánujeme vybudovat jeřáboviště, respektive klidovou zónu pro hnízdění jeřábů, zatímco na východě parku chceme vytvořit ideální podmínky pro bahňáky (mělké tůně, apod.). A postupně výkupem pozemků obě části parku propojit.

Nádherný podmáčený pozemek o výměře 2.2 ha je nově ve vlastnictví ČSO, foto: Josef Rutterle


Aktuálně lze v Ptačím parku Mnišské louky vidět třeba naši nejmenší potápku - potápku malou, foto: Dušan Boucný


Pěnkava jikavec patří k našim zimním hostům, pozorovat ji můžete i na Mnišských loukách, foto: Dušan Boucný

Zamrzlé vodní plochy jsme využili ke kosení ostrovů. Nejprve se pokosil ostrov v polním rozlivu v Ptačím parku Kosteliska, na které vloni hnízdily čejky a vodou rudonozí. 
Poté se již tradičně pokosil ostrov racků na Třetím Zbrodě v Mutěnicích a nakonec jsme ve spolupráci s CHKO Pálava stihli pokosit i ostrov na rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova.
Námraza na Josefovských loukách
Takto pohádkově vypadaly Josefovské louky za tuhých mrazů v polovině února. Podařilo se nám zachytit i chřástala vodního.
Fota: L.Klíž

Chřástal vodní na Josefovských loukách v únoru 2021.

První výkupy roku 2021 na Kosteliskách
Do vlastnictví ČSO byly připsány nové pozemky v Ptačím Parku Kosteliska. Jeden pozemek o rozloze 0,57 ha v centrální části ptačího parku, kde jsou z větší části podmáčené rákosiny, ale část pozemku je i určená k zalesnění. Další pozemek o výměře 0,4 ha se nachází v místě rozsáhlého polního mokřadu na severu území, který je částečně trvale zatopen vodou. Je to atraktivní místo jak pro kachny, tak pro brodivé ptáky a bahňáky.

Ptačí park Kosteliska - různorodost biotopů je zde mimořádná, foto: Ondřej Ryška

Ptačí parky slouží ptákům i v zimě
Ve všech ptačích rezervacích ČSO pobývají jak vzácní zimní hosté, tak překvapivě zimují i některé hnízdní druhy.
Na Josefovských loukách tráví zimu čtyři kalousi pustovky, což je rekordní počet. Pozorovat lze i bekasiny otavní, čejky chocholaté, chřástaly vodní nebo lindušky horské.


Jeden ze čtyř kalousů pustovek na Josefovských loukách v lednu 2021, foto: Eva Uždilová

V novém ptačím parku Kosteliska, díky své jižní a tedy teplejší pozici, pestrosti prostředí a kvalitním mokřadům, zahlédnete hned několik druhů bahňáků a dalších ptáků, kteří by teď měli být někde v teple u Středozemního moře – skřivan polní, holub hřivnáč, špaček obecný nebo konipas bílý. Z bahňáků můžeme zastihnout vodouše kropenaté, slučky malé nebo bekasiny otavní.

Rozsáhlé mokřady na Kosteliskách lákají mnoho ptáků k přezimování, foto: Ondřej Ryška


Na Mnišských loukách stále sledujeme malou rodinku jeřábů popelavých a zimu zde tráví i severská káně rousná s bílým ocasem a zateplovacími rousy až k pařátům.

Podrobnou zprávu k zimujícím ptákům v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde:
https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-slouzi-ohrozenym-ptakum-i-v-zime/


Pár jeřábů popelavých vloni v parku vyvedl mládě (na fotografii zcela vlevo), foto: Břeněk Michálek

Malá Lipová bude snad již brzo ve vlastnictví ČSO!
Skvělá zpráva přišla z Přerova - finalizuje se kupní smlouva na Malou Lipovou, pískovnu s kolonií vlh pestrých. Půjde-li vše hladce, přiletí vlhy v květnu už do pískovny ČSO. Brzy proto plánujeme terénní poradu o prvních ochranářských opatřeních a o tom, jak to zařídit, aby návštěvníci mohli vlhy obdivovat zblízka a přitom je nerušit.

Vlha pestrá - nejbarevnější český pták a cíl mnoha fotografů přírody, foto: L. Kříž

Přírodovědné průzkumy na Kosteliskách
V Ptačím parku Kosteliska nalezli odborníci při entomologickém průzkumu vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus), který byl v  České republice již považován za vyhynulého. Zjištěno bylo celkem 99 ohrožených druhů hmyzu.
Loňský ornitologický průzkum odhalil 162 druhů ptáků.  U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů. Mezi ptačí skvosty Kostelisek patří například vodouš rudonohý, moudivláček lužní nebo bukáček malý.
Potvrdila se tak nesmírná rozmanitost a vzácnost území tohoto ptačího parku.
Podrobněji se o uskutečněných průzkumech a jejich výsledcích dočtete v této tiskové zprávě: /https://www.birdlife.cz/prirodovedci-v-ptacim-parku-kosteliska-nalezli-brouka-ktereho-uz-povazovali-v-cr-za-vyhynuleho/

Zima v Ptačím parku Kosteliska, fota: Ondřej Ryška


Ptačí park Mnišské louky se rozrůstá o nové 2,5 ha pozemky
Máme výbornou zprávu - výkup nových 2,5,ha pozemků se podařil a 30.12.2020 jsme doplatili kupní smlouvu. Nyní tedy čekáme na zápis do katastru. Jedná se o velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku. Na velkém pozemku zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních.  Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu dříve bývaly.

Ptačí park Mnišské louky v létě 2020. Foto: Ludmila Korešová

Ovčárna na Josefovských loukách připsána do vlastnictví ČSO
O 2 ha nových pozemků, kterým se říká Ovčárna, se rozrostl Ptačí park Josefovské louky. Pozemek byl vložen do katastru pod vlastnictvím ČSO. Jedná se o velmi atraktivní území pro ptáky - pozorovány zde byly čírky, bekasiny, jeřáby, slučky nebo bekasiny otavní
Plánujeme zde vybudovat velkou mělkou tůň s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.

Ovčárna v Ptačím parku Josefovské louky v lednu 2021, foto: Zdeněk Vermouzek


Permanentně podmáčený pozemek byl vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz., foto: Zdeněk Vermouzek

Správa ptačích rezervací ČSO srdečně děkuje všem podporovatelům a příznivcům a přeje úspěšný a zdravý rok 2021!
Ohlédnutí za uplynulý rokem v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/podekovani-ze-spravy-ptacich-rezervaci/

Nově vznikající Ptačí park Kosteliska - nádherná mozaika pestré krajiny plné života. Foto: Ludmila Korešová


Lednáček říční je pravidelným hostem ptačníku na Josefovských loukách.

Zimující ptáci na Kosteliskách
I v zimě můžeme v Ptačím parku Kosteliska pozorovat zajímavé ptačí druhy. Aktuálně zde přečkává zimu například 51 ex. lindušek horských, 21 ex. konipasů bílých, skupinka vodoušů kropenatýchslučky malé nebo bekasina otavní.

Linduška horská na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška


K vzácným zimním hostům Kostelisek patří i vodouš kropenatý, foto: Ondřej Ryška

Ptačí park Mnišské louky se může rozrůst o nové 2,5 ha pozemky
Jeden velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku máme možnost teď vykoupit do vlastnictví ČSO. Velký pozemek plánujeme úplně přeměnit na hodnotné území pro ptáky. Zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních. Díky blízké řece a na hmyz bohatým loukám by tu mohla vzniknout prosperující kolonie. Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu byly v dávných dobách vytvořeny bočním ramenem Ploučnice. Zajistíme tím atraktivní loviště třeba pro bekasiny otavní.
Nejmenší pozemky leží v budoucím vstupním areálu ptačího parku, na břehu Ploučnice a jeden je potůčkem vytékajícím z největší existující tůně.

Tento pozemek můžeme právě teď vykoupit v Ptačím parku Mnišské louky.


Aktuálně lze na Mnišských loukách pozorovat třeba zimujícího ťuhýka šedého. Foto: Dušan Boucný

Nový pozemek na Josefovských loukách
2 ha permanentně mokré louky, které se říká Ovčárna, hned u hlavních stavidel, by měly již brzy také patřit ČSO. V loňském roce se louku podařilo i podruhé posekat a letos na jaře zde byly nádherné rozlivy, které přitahovaly čírky, bekasiny, jeřáby nebo slučky. Prokázáno bylo i hnízdění bekasiny otavní
V aktuálním projektu Norských fondů se na tomto pozemku počítá s velkou mělkou tůní s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.
Pozemek bude vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz.

Josefovské louky na podzim 2020.


Čírka modrá se na jaře 2020 objevila opakovaně na Josefovských loukách (nahoře samička, dole samec). Foto: Luděk Boucný


Nádherně zbarvený samec čírky obecné - i jeho přitáhly jarní rozlivy na Josefovských loukách. Foto: Dušan Boucný

Podívejte se na podzimní krásu v Ptačím parku Kosteliska.


Velký rozliv v Ptačím parku Kosteliska, v pozadí hrad Buchlov.

Jarohněvický rybník

Na pohrabané ploše po říjnové dobrovolnické brigádě rostou čirůvky fialové.

AKTUÁLNĚ Z NAŠICH PTAČÍCH REZERVACÍ

Kosteliska
Díky úsilí Jihomoravské pobočky ČSO se zde letos již podařilo vykoupit 2,7 ha pozemků. Nákupy na Kosteliskách jsou kromě darů spolufinancovány z projektu Interreg V-A SK-CZ Zelené horizonty. Další pozemky máme ve správě od Biologického centra Akademie věd a Města Dubňany. Letošní hnízdní sezóna přinesla mnoho zajímavých pozorování, např. bukače velkého či bukáčka malého. Ovšem díky průzkumům, které realizuje Jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s dalšími odborníky, se podařilo objevit také nové lokality vzácných druhů z jiných skupin živočichů, např. pijavky lékařské, pavouka snovačky moravské, plže vrkoče bažinného nebo korýše listonoha letního. Tyto nálezy jsou dokladem, že se jedná o velmi pestré území s velkou biodiverzitou.

O víkendu 2.–4. října 2020 proběhla na Kosteliskách první dobrovolnická brigáda. Akce byla zaměřena na příbřežní zóny Jarohněvického rybníku, kde byl posečen nálet dřevin a nepůvodní druhy rostlin. Vytvořili jsme tak mj. nové pastviny pro husy. Děkujeme všem čtyřiceti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR, byla podpořena i v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.


Josefovské louky
Úžasná zpráva přišla v červnu i z Josefovských luk. Místo přislíbeného prodeje 3,8 ha městských pozemků ocenilo zastupitelstvo města Jaroměře dlouhodobou dobrou spolupráci schválením záměru na bezúplatný převod. Získáváme tak i břehový pruh Nové Metuje podél celé severní hranice parku,  kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami. Kromě toho proběhly další výkupy a také se konečně podařila směna pozemku, dříve koupeného mimo území ptačího parku, za pozemek v ptačím parku, díky níž rozšíříme pastvinu pro divoké koně o půl hektaru.

Ptačí park je po létě zase o něco pestřejší - bagříky vyhloubily další mělčiny pro bahňáky, máme nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu a známý josefovský řezbář Jan Paďour vytvořil pro návštěvníky "odpočívadlo obrů" z padlého kmene mohutného topolu.

Minulý týden jsme také na Josefovských loukách vypustili dva pratury, kteří se přidají ke stádu koní a pomohou se spásáním nežádoucích či rychle rostoucích dřevin a křovin v některých částech parku. Vytvoříme tak ještě vhodnější podmínky pro mokřadní a luční ptáky - pro jejich potravu, úkryt i hnízdění.
Letošní rok přinesl opět nové druhy, poprvé se objevili husice rezavá, kulík písečný, jespák šedý, labuť zpěvná a hýl rudý.
Mnišské louky
Na nádherný podmáčený 6ha pozemek v Ptačím parku Mnišské louky, na jehož výkup se složili dárci v úspěšné letní výzvě, máme podepsanou platnou kupní smlouvu a provedli jsme i vklad na katastr. Bohužel ale došlo k administrativnímu zádrhelu, který se stále řeší a proto na zápis do katastru stále čekáme.
 
Ovšem nezahálíme, a protože se podařilo shromáždit dostatek financí, rozjeli jsme hned předjednávání nákupu dalších pozemků. 30.9. bylo tedy do vlastnictví ČSO připsáno prvních 2,7 ha mokřadních pozemků na Mnišských loukách, nakoupených za 525 578 Kč. O dalších 2,8 ha intenzivně a nadějně jednáme. Budeme vás brzy informovat, jak jsme pokročili. 
Letošní sezona přinesla řadu zajímavých pozorování - slavíky modráčky, žluvy hajní, srnady rákosní, včelojedy lesní, bramborníčky černohlavé, husice nilské, morčáky velké a mnoho dalších druhů.Malá Lipová
V poslední ptačí rezervaci, pískovně Malá Lipová, hnízdilo letos asi osm párů vlh pestrých. Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr ČSO na koupi 1,3 ha klíčových pozemků.  Nyní se připravují podklady ke kupní smlouvě.

FESTIVAL PTACTVA NA JOSEFOVSKÝCH A MNIŠSKÝCH LOUKÁCH - PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
V sobotu 3. 10. od 8 hod na Josefovských loukách
V neděli 4. 10. od 9 hod na Mnišských loukách

Ptačí park Josefovské louky je zase o něco pestřejší. V těchto dnech na dvou místech pracují bagříky, které vytváří nové mělčiny pro bahňáky. V září si nová bahniště přiletěly prohlédnout dva ze vzácněji pozorovaných bahňáků parku – jespák obecný a vodouš tmavý. Ptačí rezervace má i nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu, které na popud ČSO vytvořil Statní pozemkový úřad. A známý josefovský řezbář Jan Paďour vyrobil pro návštěvníky „odpočívadlo obrů“ z padlého kmene mohutného topolu.
Přijďte zažít podzimní krásu Josefovských luk - těšíme se na vás.

Na Mnišských loukách vyvrcholí procházka vedená ornitology ze severních Čech v neděli 4. října. Výprava za ptáky začne v 9:00 před budovou Vlastivědného muzea a galerie (VMG). V ptačím parku proběhne odchyt ptáků do sítí a kroužkování. Seznámíme se také s prvními zakoupenými pozemky do vlastnictví České společnosti ornitologické. Těšíme se na vaši účast.Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.

Rodinka husy velkéChřástal vodníČáp černý


Nutrie říční


Vlha pestrá je jedním z našich nejbarevnějších ptáků a i proto její krásu tak obdivujeme. Podívejte se na pár fotografií! I takto zblízka jednou bude možné pozorovat tyto nádherné ptáky v naší nově vznikající ptačí rezervaci Malá Lipová.
Foto: Dušan Boucný a Petr Šaj


Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný

Žluva hajní - foto Dušan Boucný


V nové vznikajících ptačí rezervaci MALÁ LIPOVÁ jsou vlhy v plné hnízdní aktivitě. Pozorovali jsme minimálně 5 párů. Kromě vlh přímo v pískovně hnízdí i žluvy hajní, v okolí se pravidelně objevují motáci lužní nebo břehule říční.
Návštěvníka potěší i pestrá květena - například užanka lékařská nebo vyhřívající se ještěrky obecné.

Odpočívající vlhy v pískovně Malá Lipová - foto Zdeněk Vermouzek


Moták lužní - foto Dušan Boucný


Takto krásně kvete v okolí pískovny užanka lékařská - foto Zdeněk Vermouzek

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH se objevil další vzácný host - labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Labuť zpěvná, volavka bílá a vodouš šedý. Foto B. Michálek


Srovnání labutě zpěvné (vpravo) s běžnou labutí velkou (vlevo). Foto J. Vaněk.

Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH vesele koncertuje tento pestře vybarvený zpěvák - slavík modráček středoevropský.
Foto B. Michálek

Mrkněte na krátké, ale působivé  video z našeho zimního výletu na MNIŠSKÉ LOUKY!

https://www.youtube.com/watch?v=Asyy5ck4trQ

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH je dudek chocholatý!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudek/


Předjednávání pozemků na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH i v nových rezervacích se na začátku letošního roku slibně rozeběhlo. Město Jaroměř a Přerov mělo projednat odprodej městských pozemků na Josefovských loukách, resp v pískovně MALÁ LIPOVÁ, se soukromníky jsme naopak vedli nadějná jednání ohledně MNIŠSKÝCH LUK a KOSTELISEK. Těšili jsme se na nové hektary pozemků pro ptáky, ale koronavirová krize vše zastavila. Stále však doufáme, že nejpozději na podzim se vše zase rozeběhne a my budeme moci ptačí rezervace ČSO rozšířit.
Na obr. jarní Mnišské louky. Foto B. Michálek.

I v nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA máme napilno. Získali jsme do správy první pozemky vykoupené díky společnému projektu s Entomologickým ústavem, úspěšně jsme projednali ideu ptačího parku s obcí Dubňany, provedli jsme první managementové práce - např. kosení nebo vyřezávání náletových dřevin, čímž jsme osvobodili pořádnou část luk.

Kromě Josefovských luk mají svoje webové stránky i ostatní rezervace ČSO. Mrkněte na 

https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-a-rezervace/

V nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA to žije!  Aktuálně tam toká kolem 20 čejek, objevili se už vodouši rudonozí a bekasina, odevšad řvou chřástali vodní, zpívají bramborníčci černohlaví. Na sousedících Mutěnických rybníkách loví orlovec říční, ale ryby trhá a odpočívá na Kosteliskách. Fajnšmekry potěší skřivan lesní či strakapoud prostřední. Ze šplhavců lze potkat ještě strakapouda velkého a malého a žlunu šedou. Husy už mají housata ...

Díky neskutečně rychlé odezvě dárců se podařilo již před Vánocemi zaplatit 45 000 Kč za první pozemek v nové rezervaci ČSO - MNIŠSKÝCH LOUKÁCH v nivě Ploučnice. 30.1. 2020 byl na příslušném katastru připsán do vlastnictví ČSO. Čtěte a prohlížejte fotografie v článku na webu ČSO https://www.birdlife.cz/vykoupili-jsme-prvni-pozemek-na-mnisskych-loukach/ V současnosti probíhají jednání o rozsáhlejších navazujících pozemcích, které by se tak mohly stát jádrem nově vznikajícího Ptačího parku Mnišské louky. 

Založení projektu

Děkujeme Hanicce

Ivo Tuček
700 Kč

Kdyby se každý - alespoň chvilku - přes den zaposlouchal do zpěvu a švitoření ptáků, nemohlo by u nás být tolik zlobou, záští a závistí "nemocných" srdcí.
Karel Staněk

Karel Staněk
2 000 Kč

Děkuji za to co děláte

Dárce

Děláte skvělou věc. Děkuji.

Pavel Záleský

Děkuji za to, co pro přírodu děláte. Přeji hodně štěstí v boji s traviči ptáků a ostatních zvířat. Julika Šipošová

Julika Šipošová
500 Kč

Jste skvělí! :-)

Miroslav Kostelník
500 Kč

Skvělá práce

Dárce

posílám dar, použijte prosím na akutní park.
Vít Zavadil

Vít Zavadil
1 000 Kč

Oceňuji Vaší činnost. Účastnil jsem se dnes Ptačí hodinky.

Petr Gerlich
400 Kč

Pro budoucnost nejenom našich opeřenců ...

Irena Zahrádková
7 500 Kč