Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Ptačí park Kosteliska

Pisila čáponohá, tenkozobec opačný nebo lžičák pestrý - i tyto ptačí klenoty mohou najít nový domov v ptačím parku Kosteliska. Nově vznikající mokřadní ptačí park se rozprostírá u Hodonína, v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Prolíná se zde jinde nevídaná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků i písčin. Tato pestrá krajina se při správné údržbě a ochraně stane rájem pro množství vzácných ptáků, ale i dalších živočichů a rostlin. PRÁVĚ TEĎ MÁME MOŽNOST KOUPIT DALŠÍ POZEMKY A POŘÍDIT DO PARKU NOVÉ POMOCNÍKY PRO ÚDRŽBU A BOJ S INVAZIVNÍMI ROSTLINAMI - 4 KRÁVY UHERSKÉHO STEPNÍHO SKOTU. Přidáte se k nám? DĚKUJEME.

Vytvářejme společně rozsáhlý mokřadní ráj KOSTELISKA! Kolik m2 mokřadů společně vykoupíme, případně kolik metrů ohrad necháte postavit? Nebo pomůžete koupit 4 krávy uherského stepního skotu? Konkrétní možnosti zjistíte po kliknutí na částku. DĚKUJEME!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Představte si nádhernou krajinu plnou života - vodní plochy s rákosinami a ostrůvky, podmáčené rozkvetlé louky, světlé lesíky, staré stromy, ale i suchá místa podobná třeba stepím. Vítejte v Ptačím parku Kosteliska. Vzácné biotopy nově vznikajícího ptačího parku tak potěší oko každého obdivovatele přírody, a navíc poskytují skvělé prostředí pro mnoho druhů živočichů a rostlin. A taková krásná místa z naší krajiny rychle mizí... i na Kosteliskách jsou ohrožena.

Podívejte se na video - podmáčená  Kosteliska jsou skutečnou oázou života. Kosteliska se postupně mění na ráj pro ptactvo a další živočichy, což by nebylo možné bez údržby jako je kosení, výřezy náletů nebo pastva. Management je na Kosteliskách nezbytný pro úspěšné budování parku. Tam, kde již hospodaříme, se místa zarostlá zlatobýlem mění na krásné vlhké ostřicové louky.

V ptačím parku vlastníme přibližně 6ha pozemků. A PRÁVĚ NYNÍ MÁME MOŽNOST VYKOUPIT DALŠÍ 2 PĚKNÉ POZEMKY o celkové výměře 2,72 ha v hodnotě 702 000 Kč.

První pozemek o výměře 2,06 ha
jsme nazvali Galilouka - jde o atraktivní, částečně podmáčenou lokalitu, kde jsme zaznamenali bekasiny otavní, slučky malé, sluku lesní a nedaleko dokonce bekasinu větší. V minulosti krásná louka je dnes z velké části zarostlá náletovými a invazivními dřevinami a rostlinami. Proto je i zde klíčová správná péče a údržba.

Na druhém pozemku o výměře 0,66 ha
chceme obnovit slatinné louky. Navíc se toto území svojí skvělou polohou na kraji parku nabízí pro vybudování zázemí či vstupního areálu (například pro brigády nebo návštěvníky parku).

Galilouku můžeme právě teď koupit. Pomůžete nám? Děkujeme!

Na Kosteliskách nutně potřebujeme spásače, kteří budou redukovat nežádoucí rostliny a dřeviny. Vybrali jsme UHERSKÝ STEPNÍ SKOT- je nenáročný, dlouhověký, vytrvalý a odolný proti nemocem. Pást se dokáže i na podmáčených, zaplavených loukách, které jsou pro Kosteliska typické. Skot bude navíc kopyty rozrývat břehy vodních ploch, což ocení pro shánění potravy bahňáci. Financování pastvy uherského stepního skotu (a údržby parku celkově) je částečně zajištěno z Norských fondů, stále však POTŘEBUJEME 200 000 Kč, ABYCHOM MOHLI KOUPIT 4 KRÁVY, POSTAVIT OHRADY, ZAJISTIT KRMIVO, VETERINÁRNÍ PÉČI APOD.

Uherský stepní skot - již letos se může pást a likvidovat invazivní rostliny, které brání rozvoji parku. Přispějete? Děkujeme!

Ptačí skvosty a další vzácná fauna
Na Kosteliskách se vyskytují a pravděpodobně hnízdí  takové ptačí rarity jako bukač velký, bukáček malý, vodouš rudonohý nebo sýkořice vousatá. Na jaře 2021 byli zastiženi třeba volavky červené, kolpíci bílí nebo hejno ostřížů lesních. Celkový počet jen vloni zaznamenaných ptačích druhů je 159! Odborné průzkumy navíc odhalily i další vzácné živočichy naší fauny jako třeba pijavku lékařskou, pavouka snovačku moravskou, plže vrkoče bažinného nebo korýše listonoha letního. Na Kosteliskách byl objeven i vzácný brouk dřepčík (Longitarsus substriatus), který byl v České republice již považován za vyhynulého!

Vodouš rudonový (vlevo) a tenkozobec opačný (vpravo) - i pro ně chceme vytvořit nový domov. Ilustrační foto: Dušan Boucný


Kosteliska pro lidi
Ptačí park Kosteliska zároveň zůstane územím přístupným lidem. V budoucnu chceme návštěvníky potěšit drobnými doprovodnými prvky jako jsou zpevněné chodníky, odpočívadla či pozorovatelny ptáků.

Ptačí park Kosteliska je v péči jihomoravské pobočky ČSO.
 
PODPOŘÍTE ROZVOJ PRVNÍHO PTAČÍHO PARKU NA JIHU MORAVY? DĚKUJEME.
Typický pohled na Kosteliska - voda je základem života. Foto: Ondřej Ryška

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Brodiví ptáci na Kosteliskách
Rozlivy v ptačím parku Kosteliska jsou stále na vyšší vodě a po celou sezonu lákají brodivé ptáky. Na rozlivy zaletují kvakoši noční, stejně jako vloni se po celou hnízdní sezonu ozývá bukač velký.  Pozorovali jsme zde také ptačí rarity - 2 volavky červené a 2 kolpíky bílé ve svatebním šatu.
Kolpíka bílého snadno poznáte díky jeho typickému lžičovitému zobáku. V letu má natažený krk i nohy - na rozdíl od volavky bílé, která má v letu krk ve tvaru písmene "S". Foto: Tom Pospíšil

Volavka červená se u nás vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky a dravci na Kosteliskách
V ptačím parku Kosteliska jsou rodinky čejek chocholatých, kachen divokých, hus velkých, labutí velkých, lysek černých i slípek zelenonohých
Zajímavý byl letos jarní tah ostřížů lesních, kdy nad rozlivy lovilo hmyz až 15 ptáků.
Letošní rok v ptačím parku vypadá nadějně na dalšího dravce - motáka pochopa. V době námluv jsme pozorovali min. 6 párů.
Ostříž lesní patří k našim menším dravcům. Typický je jeho rychlý let při pronásledování kořisti a střemhlavý útok. Foto: Luděk Boucný


Typickým biotopem pro motáka pochopa jsou rozsáhlé rákosiny v blízkosti mělkých vod. Foto: Luděk Boucný


Lyska černá - dospělý s mládětem. Foto: Dušan Boucný

Rodinka hus velkých - spatřit je můžete především na rybnících. Foto: Dušan Boucný

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek. 
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Kosteliska se rozrostou o nové rozsáhlé pozemky
Jihomoravské pobočce ČSO se podařilo vyjednat nové výkupy pozemků o celkové výměře 21 142 m2 v hodnotě 528 000 Kč.
Jedná se o několik pozemků, z nichž některé leží v bezprostředním okolí ptačího parku a jsou určeny ke směnám za pozemky uvnitř parku. Majitelé některých pozemků totiž nejsou ochotni svoje pozemky v parku prodat, ale směnit za jiné poblíž. Jeden větší mokřad 0,4 ha je uvnitř parku, v současnosti je silně podmáčený a navazuje na okolní podmáčené plochy. Vyskytuje se zde například bukač velký, hnízdí husy velké a také "úřaduje" bobr evropský.

Nový podmáčený pozemek v Ptačím parku Kosteliska, kde nám "s údržbou pomáhá" bobr. Likviduje náletové dřeviny.

Jarní tah ptáků na Kosteliskách
Na zaplaveném pozemku, který jsme v zimě pokosili a vyčistili od náletu se to začíná hezky zelenat a v rozlivech se objevily první snůšky hnědých skokanů.


Na Velkém rozlivu se zastavilo pestré hejno protahujících kachen. Máme velkou radost, že se z rákosin v březnu začal opět ozývat tajemný hlas bukače velkého.


Čírky obecné a modré, hvízdáci euroasijští, lžičáci pestří, ostralky štíhlé a kopřivky obecné - úžasná přehlídka kachen na Kosteliskách v březnu 2021. V pozadí také husy velké a běločelé. Foto: Ondřej Ryška

V ptačím parku v těchto dnech můžeme pozorovat i protahujícího dravce specializovaného na lov ryb - orlovce říčního.

Vzácný dravec, orlovec říční odpočívající na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška

Ptačí Park Kosteliska se rozrůstá o další pozemek
Pozemek o výměře 0,5 ha v místě periodického polního mokřadu na severu Ptačího parku Kosteliska byl připsán do vlastnictví ČSO. Aktuálně se zde nachází polní kultury, ale v případě zatopení vodou se tato plocha stane atraktivním územím hlavně pro bahňáky, ale také pro vodní korýše nebo brouky.

Říčka Kyjovka v Ptačím parku Kosteliska v lednu 2021, foto: Ondřej Ryška

Zamrzlé vodní plochy jsme využili ke kosení ostrovů. Nejprve se pokosil ostrov v polním rozlivu v Ptačím parku Kosteliska, na které vloni hnízdily čejky a vodouši rudonozí. 
Poté se již tradičně pokosil ostrov racků na Třetím Zbrodě v Mutěnicích a nakonec jsme ve spolupráci s CHKO Pálava stihli pokosit i ostrov na rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova.

První výkupy roku 2021 na Kosteliskách
Do vlastnictví ČSO byly připsány nové pozemky v Ptačím Parku Kosteliska. Jeden pozemek o rozloze 0,57 ha v centrální části ptačího parku, kde jsou z větší části podmáčené rákosiny, ale část pozemku je i určená k zalesnění. Další pozemek o výměře 0,4 ha se nachází v místě rozsáhlého polního mokřadu na severu území, který je částečně trvale zatopen vodou. Je to atraktivní místo jak pro kachny, tak pro brodivé ptáky a bahňáky.

Ptačí park Kosteliska - různorodost biotopů je zde mimořádná, foto: Ondřej Ryška

V Ptačím parku Kosteliska se na nesklizené kukuřici objevuje velké hejno cca 180 ex. holubů doupňáků. Dále je možné pozorovat hejno drozdů kvíčal (cca 120 ex) nebo špačků obecných (cca 40 ex.).
Dobře vidět jsou volavky bílé a potěší třeba čečetky zimní / tmavé nebo strnadi obecní.

Holub doupňák, foto: Dušan BoucnýDrozd kvíčala, foto: Luděk Boucný


Volavka bílá, foto: Dušan Boucný

Zoologické průzkumy na Kosteliskách
V Ptačím parku Kosteliska nalezli odborníci při entomologickém průzkumu vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus), který byl v  České republice již považován za vyhynulého. Zjištěno bylo celkem 99 ohrožených druhů hmyzu.
Loňský ornitologický průzkum odhalil 162 druhů ptáků.  U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů. Mezi hnízdící ptačí skvosty Kostelisek patří například vodouš rudonohý, moudivláček lužní nebo bukáček malý.
Potvrdila se tak nesmírná rozmanitost a vzácnost území tohoto ptačího parku.
Podrobněji se o uskutečněných průzkumech a jejich výsledcích dočtete v této tiskové zprávě: /https://www.birdlife.cz/prirodovedci-v-ptacim-parku-kosteliska-nalezli-brouka-ktereho-uz-povazovali-v-cr-za-vyhynuleho/

Zima v Ptačím parku Kosteliska, fota: Ondřej Ryška
Zimující ptáci na Kosteliskách
I v zimě můžeme v Ptačím parku Kosteliska pozorovat zajímavé ptačí druhy. Aktuálně zde přečkává zimu například 51 ex. lindušek horských, 21 ex. konipasů bílých, skupinka vodoušů kropenatýchslučky malé nebo bekasina otavní.

Linduška horská na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška


K vzácným zimním hostům Kostelisek patří i vodouš kropenatý, foto: Ondřej Ryška

Podívejte se na podzimní krásu v Ptačím parku Kosteliska.


Velký rozliv v Ptačím parku Kosteliska, v pozadí hrad Buchlov.

Jarohněvický rybník


Na pohrabané ploše po říjnové dobrovolnické brigádě rostou čirůvky fialové.

Dnes jsme po deštivých dnech zkontrolovali situaci v Ptačím parku Kosteliska. Voda z řeky Kyjovky se objevila i v místech, kam se na jaře nedostala a místy byla i dost hluboká.
Potěšily dva nové ptačí druhy na podzimním tahu - sluka lesní a rehek zahradní.


Rehek zahradní, foto: Dušan BoucnýKrtonožka obecná odchycená na Kosteliskách.


Kde je voda, tam je život. A vody je na Kosteliskách opravdu hodně.

O víkendu 2.–4. října 2020 proběhla na Kosteliskách první dobrovolnická brigáda. Akce byla zaměřena na příbřežní zóny Jarohněvického rybníka, kde byl posečen nálet dřevin a nepůvodní druhy rostlin. Vytvořili jsme tak mj. nové pastviny pro husy. Děkujeme všem čtyřiceti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR, byla podpořena i v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.


Kormoráni malí na Kosteliskách
Od konce července se na okraj Ptačího parku Kosteliska sletovali nocovat vzácní kormoráni malí (Microcarbo pygmeus) - celosvětově ohrožený druh.
V druhém půli srpna jsme jich na Jarohněvickém rybníku napočítali ještě 9 kusů, což je pro Českou republiku ojedinělý počet.

Kormoráni malí na Kosteliskách.


Jde o snadno viditelné ptáky, kteří často odpočívají na větvích.

Bukač velký a bukáček malý zdokumetováni
Od dubna do konce června bylo v Ptačím parku Kosteliska slyšet hlasité "bukání" ducha rákosin bukače velkého (Botaurus stellaris). Spatřit tohoto skrytě žijícího volavkovitého ptáka je o velkém štěstí. Úspěšně a dlouho se vyhýbal i nastraženým fotopastím, ale nakonec se přece jen na chvíli ukázal.
V Ptačím parku Kosteliska žije také naše nejmenší volavka - bukáček malý (Ixobrychus minutus). Ten je v době krmení mláďat více nápadný a během června a července často přeletuje nízko nad vegetací.

Bukač velký na snímku z fotopastí.


A nakonec se podařilo zachytit i bukáčka malého.

Polní mokřady jsou vítanou zastávkou celé řady ptačích druhů. 
Na polních mokřinách v Ptačím parku Kosteliska, které vznikly po vydatných červnových deštích, jsme v posledních dnech pozorovali vzácné druhy vodních ptáků, jako je volavka červená (Ardea purpurea), kolpík bílý (Platalea leucorodia) či kormorán malý (Microcarbo pygmeus).

Kolpík bílý nad Kosteliskami.


Volavka červená se v České republice vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.


Rodinka husy velké


Čáp černý


Mládě kuny lesní.

Založení projektu

Přejeme hodně zdaru

Růžičkovi, Jitka a Jan
12 500 Kč

Diky!

Jana Horecká
500 Kč

Jana Haasová

Jana Haasová
2 250 Kč

Za mně i mou rodinu..

Miroslav Skuček
2 250 Kč

Každá koruna pro ochranu přírody je dobrá. Držím palce ať se vše zdaří.

Venina
1 500 Kč

Je to důležitá akce,vidím její prioritu.Všechno se řítí do prachu,prosím ,podpořte místo pro zvířata.
Jsou někdy věrnější než lidé

drahomira dolakova
1 210 Kč

Víc takový projektů, víc osobní zodpovědnosti všem lidem, kteří jen konzumují a ničím nepřispějí, aby nám to tu zůstalo krásné a zdravé...

Marek Dostál
4 750 Kč

Je mi velkou ctí podílet se na dalším užitečném projektu!

Zdeněk Marušák
630 Kč

ať se zadaří

Pavel BEDNÁREK
1 210 Kč

Dejte mi prosím vědět, jak to probíhá a co se podařilo nakoupit. Děkuji.

Eva Dvořáková
300 Kč