Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Všechny ptačí rezervace ČSO

Na různých místech Čech a Moravy vykupujeme pozemky pro ptáky a budujeme ptačí rezervace! Pouze na vlastních pozemcích můžeme zabezpečit tu nejlepší ochranu ptáků i jiných živočichů. Zajistíme kosení, pastvu, vybudujeme tůně a také území zpřístupníme milovníkům ptáků. Funguje to - ptačí park Josefovské louky, založený v roce 2006, je nyní skutečným mokřadním rájem plným života. K němu jsme vybrali další vhodná místa na Českolipsku, Přerovsku a Hodonínsku a z darů budeme postupně vykupovat to, co bude zrovna na prodej.

Ptačí rezervace ČSO

Pomozte vytvořit ptačí rezervace - místa, kde bude ochrana ptáků na prvním místě!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte ochranu ptáků v soukromých ptačích rezervacích! S vaší pomocí vytvoříme vhodná prostředí a aktivně zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ ČI VZNIKU NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ: 

Ptačí park Josefovské louky (u Jaroměře)

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme vykoupili přes 40 ha luk, opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní i větší vodní plochu. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a brzy i pratuři. V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 175 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme 7 akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí. V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.
V současnosti domlouváme s městem Jaroměř výkup dalších 3,7 ha cenných pozemků.

Ptačí park Mnišské louky (u České Lípy)

V nivě řeky Ploučnice jsme našli kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta zatím zarůstají dřevinami.  Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu. První malý pozemek jsme zakoupili v prosinci 2019. V červenci 2020 vykupujeme díky neuvěřitelné podpoře dárců rozsáhlý podmáčený 6ha pozemek i s projektem hloubených tůní, které se budeme snažit vytvořit, jak jen to bude možné. Základ ptačího parku nemůže vznikat slibněji a my pokračujeme ve vyjednávání nákupu nových pozemků.

Malá Lipová (u Přerova)
Malá pískovna poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých,  které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. Pro úspěch celé rezervace je rozhodující přístup hlavního současného vlastníka, města Přerova, které předběžně souhlasí. Pokud vše půjde dobře, výkupy by měly proběhnout v roce 2020. Rezervace ČSO zde bude hodně zaměřená na veřejnost, chceme vybudovat pozorovací kryty přímo u hnízdní stěny tak, abychom mohli tyto nádherné ptáky pozorovat i fotografovat z bezprostřední blízkosti a přitom je nerušili. Na přípravě i následném provozu rezervace se bude rozhodujícím dílem podílet Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO.

Ptačí park Kosteliska (u Hodonína)

Lokalita Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. V současnosti se jedná většinou o silně podmáčenou džungli zarostlou směsí invazních druhů rostlin, která přímo volá po vhodném managementu, jako je např. kosení nebo pastva. Při správné  údržbě se může stát domovem takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, čejka chocholatá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý,  lžičák pestrý či bukač velký. Lokalitu bude mít v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO. V roce 2020 jsme začali s úpravami biotopů a výkupy pozemků. 

Děkujeme, že nám pomůžete vytvořit nové domovy pro ptáky!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (3)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.

Rodinka husy velkéChřástal vodníČáp černý


Nutrie říční


Vlha pestrá je jedním z našich nejbarevnějších ptáků a i proto její krásu tak obdivujeme. Podívejte se na pár fotografií! I takto zblízka jednou bude možné pozorovat tyto nádherné ptáky v naší nově vznikající ptačí rezervaci Malá Lipová.
Foto: Dušan Boucný a Petr Šaj


Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný

Žluva hajní - foto Dušan Boucný


V nové vznikajících ptačí rezervaci MALÁ LIPOVÁ jsou vlhy v plné hnízdní aktivitě. Pozorovali jsme minimálně 5 párů. Kromě vlh přímo v pískovně hnízdí i žluvy hajní, v okolí se pravidelně objevují motáci lužní nebo břehule říční.
Návštěvníka potěší i pestrá květena - například užanka lékařská nebo vyhřívající se ještěrky obecné.

Odpočívající vlhy v pískovně Malá Lipová - foto Zdeněk Vermouzek


Moták lužní - foto Dušan Boucný


Takto krásně kvete v okolí pískovny užanka lékařská - foto Zdeněk Vermouzek

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH se objevil další vzácný host - labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Labuť zpěvná, volavka bílá a vodouš šedý. Foto B. Michálek


Srovnání labutě zpěvné (vpravo) s běžnou labutí velkou (vlevo). Foto J. Vaněk.

Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH vesele koncertuje tento pestře vybarvený zpěvák - slavík modráček středoevropský.
Foto B. Michálek

Mrkněte na krátké, ale působivé  video z našeho zimního výletu na MNIŠSKÉ LOUKY!

https://www.youtube.com/watch?v=Asyy5ck4trQ

Předjednávání pozemků na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH i v nových rezervacích se na začátku letošního roku slibně rozeběhlo. Město Jaroměř a Přerov mělo projednat odprodej městských pozemků na Josefovských loukách, resp v pískovně MALÁ LIPOVÁ, se soukromníky jsme naopak vedli nadějná jednání ohledně MNIŠSKÝCH LUK a KOSTELISEK. Těšili jsme se na nové hektary pozemků pro ptáky, ale koronavirová krize vše zastavila. Stále však doufáme, že nejpozději na podzim se vše zase rozeběhne a my budeme moci ptačí rezervace ČSO rozšířit.
Na obr. jarní Mnišské louky. Foto B. Michálek.

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH je dudek chocholatý!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudek/


I v nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA máme napilno. Získali jsme do správy první pozemky vykoupené díky společnému projektu s Entomologickým ústavem, úspěšně jsme projednali ideu ptačího parku s obcí Dubňany, provedli jsme první managementové práce - např. kosení nebo vyřezávání náletových dřevin, čímž jsme osvobodili pořádnou část luk.

Kromě Josefovských luk mají svoje webové stránky i ostatní rezervace ČSO. Mrkněte na 

https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-a-rezervace/

V nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA to žije!  Aktuálně tam toká kolem 20 čejek, objevili se už vodouši rudonozí a bekasina, odevšad řvou chřástali vodní, zpívají bramborníčci černohlaví. Na sousedících Mutěnických rybníkách loví orlovec říční, ale ryby trhá a odpočívá na Kosteliskách. Fajnšmekry potěší skřivan lesní či strakapoud prostřední. Ze šplhavců lze potkat ještě strakapouda velkého a malého a žlunu šedou. Husy už mají housata ...

Díky neskutečně rychlé odezvě dárců se podařilo již před Vánocemi zaplatit 45 000 Kč za první pozemek v nové rezervaci ČSO - MNIŠSKÝCH LOUKÁCH v nivě Ploučnice. 30.1. 2020 byl na příslušném katastru připsán do vlastnictví ČSO. Čtěte a prohlížejte fotografie v článku na webu ČSO https://www.birdlife.cz/vykoupili-jsme-prvni-pozemek-na-mnisskych-loukach/ V současnosti probíhají jednání o rozsáhlejších navazujících pozemcích, které by se tak mohly stát jádrem nově vznikajícího Ptačího parku Mnišské louky. 

Založení projektu

VS 77

Lenka Bartůšková
1 000 Kč

Pro kolegyně :)

Marie Sýkorová
1 000 Kč