Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Rozvoj ptačích parků a rezervací ČSO

Na různých místech Čech a Moravy vykupujeme pozemky pro ptáky a budujeme ptačí parky a rezervace! Pouze na vlastních pozemcích můžeme zabezpečit tu nejlepší ochranu ptáků i jiných živočichů. Zajistíme kosení, pastvu, vybudujeme tůně a také území zpřístupníme milovníkům ptáků. Funguje to - ptačí park Josefovské louky, založený v roce 2006, je nyní skutečným mokřadním rájem plným života. K němu jsme vybrali další vhodná místa na Českolipsku, Přerovsku a Hodonínsku a z darů budeme postupně vykupovat to, co bude zrovna na prodej. PODPOŘTE TAKÉ OCHRANU PTÁKŮ V SOUKROMÝCH PTAČÍCH REZERVACÍCH! S vaší pomocí zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

Ptačí rezervace ČSO

Pomozte vytvořit ptačí parky a rezervace - místa, kde bude ochrana ptáků na prvním místě! Kolik m2 pomůžete vykoupit? (Ceny jsou přibližné).
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Problémy naší krajiny asi z většiny dobře známe a můžeme je sledovat téměř na každém kroku. Nedostatečné zadržování vody v krajině, velké lány jednotvárných zemědělských plodin bez života, rozpínající se výstavba, stále hustější doprava…..míst pro zdravou přírodu stále ubývá. POJĎME TO ZMĚNIT A SPOLEČNĚ VYBUDOVAT ÚZEMÍ, KDE BUDE OCHRANA PŘÍRODY A PTÁKŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ. I pro budoucí generace tak zachováme alespoň někde nádhernou přírodu plnou života. Chcete -li podpořit všechny ptačí rezervace a je vám jedno, na kterou z nich váš dar půjde, využijte dárcovský formulář na tomto portálu.

Celou síť ptačích rezervací vám představujeme v tomto krásném videu (doporučujeme pustit se zvukem):


V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ - PŘIDÁTE SE? 

PTAČÍ PARK KOSTELISKA U DUBŇAN


Rozsáhlá mokřadní lokalita Kosteliska se rozprostírá na Hodonínsku v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků.  V loňském roce jsme zde začali s výkupem pozemků a vhodným hospodařením, jako je kosení či pastva.  Při správné údržbě se může ze silně podmáčené a zarostlé džungle plné náletů a invazních rostlin stát pestrá mozaika biotopů, domov takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, čejka chocholatá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý či  lžičák pestrý.
V hnízdní sezoně 2020 zde byly pozorovány velmi vzácné druhy - například bukač velký nebo bukáček malý. V létě zavítali např. vzácní kormoráni malí.
Při jarním tahu 2021 jsme pozorovali orlovce říčního, husy běločelé, ostralky štíhlé nebo hvízdáky eurasijské.
V současnosti je vykoupeno přibližně 6 ha a předjednáno dalších 5 ha pozemků. Některé pozemky máme navíc ve správě od Biologického centra AV ČR a města Dubňany. Letos jsme výkupy částečně zachránili krásný polní rozliv plný života. Stále mu ovšem hrozí  odvodnění a rozorání, proto potřebujeme nakupovat další pozemky.
Lokalitu má v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO.PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘE

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme do soukromého vlastnictví získali již 46,65 ha luk (což je 55% celkové rozlohy parku), opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní i větší vodní plochu. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a od podzimu 2020 i dva pratuři.
V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 186 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme několik akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí.
V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.
V roce 2020 přišla skvělá zpráva ze zastupitelstva města Jaroměř. To ocenilo dlouhodobou dobrou spolupráci a původně plánovaný odkup 3,8 ha městských pozemků se změnil na bezúplatný převod! Získali jsme nejen pozemky pro rozšíření pastvin kopytníků, ale i břehový pruh kolem Nové Metuje, kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami.  


PTAČÍ PARK MNIŠSKÉ LOUKY U ČESKÉ LÍPY

V nivě řeky Ploučnice jsme našli kouzelné místo pro vznik další rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta zatím zarůstají dřevinami. Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, včelojeda lesního, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu.
Díky masivní podpoře dárců jsme vykoupili již 8 ha pozemků a na dalších 6 ha máme uzavřenou kupní smlouvu a čekáme na zápis do katastru. Měli bychom území získat i s projektem hloubených tůní, které se budeme snažit vytvořit, jak jen to bude možné. 


MALÁ LIPOVÁ U PŘEROVA

Malá pískovna poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých,  které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. V létě 2020 zde hnízdilo asi 8 párů. Původní vlastník, město Přerov, podepsalo počátkem dubna 2021 kupní smlouvu na 1,68 ha klíčových pozemků za celkovou částku 130 000 Kč, a 28.května 2021 byla pískovna připsána do vlastnictví ČSO!
Rezervace ČSO zde bude hodně zaměřená na veřejnost. Chceme vybudovat ptačí pozorovatelnu, fotografický kryt i naučné cedule. Časem zde budou probíhat i komentované prohlídky, ovšem tak, aby byly vlhy co nejméně rušeny.
O rezervaci se stará Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, ve spolupráci s kanceláří ČSO.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE VYTVOŘIT NOVÉ DOMOVY PRO PTÁKY!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (3)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Brodiví ptáci na Kosteliskách
Rozlivy v ptačím parku Kosteliska jsou stále na vyšší vodě a po celou sezonu lákají brodivé ptáky. Na rozlivy zaletují kvakoši noční, stejně jako vloni se po celou hnízdní sezonu ozývá bukač velký.  Pozorovali jsme zde také ptačí rarity - 2 volavky červené a 2 kolpíky bílé ve svatebním šatu.

Kolpíka bílého snadno poznáte díky jeho typickému lžičovitému zobáku. V letu má natažený krk i nohy - na rozdíl od volavky bílé, která má v letu krk ve tvaru písmene "S". Foto: Tom Pospíšil


Volavka červená se u nás vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky na Josefovských loukách
Kuřátka čejek chocholatých a kulíků říčních pobíhají v tuto chvíli na Josefovských loukách. Čejek jsou minimálně 3 rodinky a mláďata jsou různě stará.
Čejky chocholaté patří k ohroženým druhům zemědělské krajiny. Kdysi běžný druh našich polí téměř vymizel "díky" intenzivnímu zemědělství s velkým množstvím chemie. Na Josefovských loukách hnízdí pravidelně.
Pozorovat v ptačím parku lze i chřástala kropenatého.

Kuřátko čejky chocholaté. Foto: Tomáš Bělka

Kulíka říčního poznáte podle rychlého cupitavého pohybu, který se často a náhle zastaví. Vidět ho můžete na odkrytých březích rybníků nebo zamokřených loukách či polích. Foto: Břeněk Michálek

Rozkvetlé Mnišské louky
V ptačím parku Mnišské louky kvetou kohoutky luční, kosatce žluté a žebratky bahenní. Při monitoringu se nám podařilo vyfotografovat krutihlava obecného, labuť velkou a čírku modrou.

Labuť velká a samec čírky modré v obležení kvetoucích žebratek bahenních. Pár čírek modrých se na Mnišských loukách zdržuje již od časného jara. Foto: Josef Rutterle


Krutihlava obecného spíše uslyšíte než uvidíte. Na Mnišských loukách se vyskytuje pravidelně. Foto: Josef Rutterle

Kosatce žluté na podmáčených Mnišských loukách. Foto: Josef Rutterle

Dvě pisily čáponohé na Josefovských loukách
Jeden z nejkrásnějších bahňáků, impozantní pisila čáponohá, pobývá právě v těchto dnech na Josefovských loukách. Poznáte ji snadno. Má štíhlý rovný zobák a až 17 cm dlouhé červenorůžové nohy. Jinak je zbarvená černobíle. V České republice se vyskytuje velmi vzácně.

Elegantní bahňák pisila čáponohá se u vody nedá přehlédnout. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky a dravci na Kosteliskách
V ptačím parku Kosteliska jsou rodinky čejek chocholatých, kachen divokých, hus velkých, labutí velkých, lysek černých i slípek zelenonohých
Zajímavý byl letos jarní tah ostřížů lesních, kdy nad rozlivy lovilo hmyz až 15 ptáků.
Letošní rok v ptačím parku vypadá nadějně na dalšího dravce - motáka pochopa. V době námluv jsme pozorovali min. 6 párů.

Ostříž lesní patří k našim menším dravcům. Typický je jeho rychlý let při pronásledování kořisti a střemhlavý útok. Foto: Luděk Boucný


Typickým biotopem pro motáka pochopa jsou rozsáhlé rákosiny v blízkosti mělkých vod. Foto: Luděk Boucný


Lyska černá - dospělý s mládětem. Foto: Dušan Boucný


Rodinka hus velkých - spatřit je můžete především na rybnících. Foto: Dušan Boucný

Vlhy se vrátily do pískovny ČSO
Letošní chladné jaro poznamenalo i aktivitu vlh pestrých, které déle než obvykle čekaly s hnízděním. Nakonec jsme se dočkali. Hnízdní nory hloubí asi 7 párů, nad pískovnou jsme jich ale viděli létat i 30 kusů.
Necháme se tedy překvapit, kolik párů nakonec zahnízdí.
Letos se vlhy o pískovnu dělí s břehulemi říčními, kterých hnízdí přibližně 600 párů!

Hnízdní stěna pískovny Malá Lipová s norami břehulí říčních, foto: Josef Chytil

Vlha pestrá v Malé Lipové v roce 2020. Foto: L. Klíž

Malá Lipová zapsána do vlastnictví ČSO
Tak dnes - 28.května 2021! Malá Lipová je zapsána do vlastnictví ČSO. Připravujeme návštěvnickou infrastrukturu - informační cedule a přístup na lokalitu. Vlhy v pískovně létají, čekáme, kdy začnou hnízdit. V loňském roce vyvedlo mladé asi 8 párů.
Vlha pestrá si poradí i s větším bodavým hmyzem - v jejím jídelníčku jsou běžně i sršni a vosy, foto: Ludmila Korešová

Lelek lesní na Josefovských loukách
S radostí pozorovali návštěvníci Ptačího parku Josefovské louky lelka lesního. Tento trochu záhadný, skrytě žijící pták je aktivní za soumraku a v noci, den tráví přitisknut k zemi, pařezu nebo podélně k větvi stromu. A je téměř neviditelný. O to větší štěstí, že se ho podařilo vyfotografovat!

Lelek lesní se živí létajícím hmyzem, který loví za letu do široce rozevřeného zobáku. 

Ptačí novinky na Mnišských loukách
V květnu jsme v Ptačím parku Mnišské louky poprvé pozorovali cvrčilku slavíkovou a rákosníka velkého. Ve větším počtu se na loukách vyskytují i další cvrčilky (zelená a říční).  Luňáci červení do parku pravidelně zalétají.

Luňák červený patří k našim nejvzácnějším dravcům. Na obloze ho bezpečně poznáte od dalších dravců díky hluboce vykrojenému ocasu, který je shora rezavě zbarvený. Foto: Ben Andrew, rspb-images.com

Rákosník velký je největším druhem rákosníka v Evropě. Obratně šplhá po rákosí, kde také pátrá po potravě. Proto je poměrně snadné ho spatřit. Foto: Dušan Boucný

V Malé Lipové hnízdí kolonie břehulí říčních
Milé překvapení nás čekalo v polovině května. Novou pískovnu ČSO si našly břehule říční, které zde již hrabou nory a začínají hnízdit. Nor jsme napočítali 450!
Ptačí rezervace ČSO má tak kromě vlh pestrých další významné obyvatele.

Břehule říční hnízdí v koloniích v kolmých písčitých nebo hliněných březích. Foto: Dušan Boucný


Břehule říční patří do čeledi vlaštovkovitých. Stejně jako například vlaštovky nebo jiřičky jsou výbornými letci. Foto: Dušan Boucný

Vodouši a další ptáci na Mnišských loukách
Mnišské louky přivítali navrátilce z teplých krajin - slavíky modráčky i slavíky obecné. Radost nám udělali vodouši šedí a vodouši bahenní, které je stále možné zde spatřit.

Slavík modráček na Mnišských loukách pravidelně hnízdí, foto: Dušan Boucný


Vodouš šedý patří k vzácným hostům Ptačího parku Mnišské louky, foto: Dušan Boucný

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek.
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Kosteliska se rozrostou o nové rozsáhlé pozemky
Jihomoravské pobočce ČSO se podařilo vyjednat nové výkupy pozemků o celkové výměře 21 142 m2 v hodnotě 528 000 Kč v Ptačím parku Kosteliska.
Jedná se o několik pozemků, z nichž některé leží v bezprostředním okolí ptačího parku a jsou určeny ke směnám za pozemky uvnitř parku. Majitelé některých pozemků totiž nejsou ochotni svoje pozemky v parku prodat, ale směnit za jiné poblíž. Jeden větší mokřad 0,4 ha je uvnitř parku, v současnosti je silně podmáčený a navazuje na okolní podmáčené plochy. Vyskytuje se zde například bukač velký, hnízdí husy velké a také "úřaduje" bobr evropský.

Nový podmáčený pozemek v Ptačím parku Kosteliska, kde nám "s údržbou pomáhá" bobr. Likviduje náletové dřeviny.

Jaro na Mnišských loukách
S radostí s vámi sdílíme atmosféru jara v Ptačím parku Mnišské louky! Kvetou zde například prvosenky jarní. Louky jsou krásně podmáčené a lákají ptáky i hmyz. Při troše štěstí lze spatřit rosničky zelené.Prvosenky jarní kvetoucí na Mnišských loukách na jaře 2021. Foto: Josef Rutterle


Rosnička zelená je vzácným obojživelníkem, který žije i na Mnišských loukách, foto: Luděk Boucný

Druhý ptačník na Josefovských loukách
Díky schválené dotaci Norských fondů na rok 2021 na Josefovských loukách vybudujeme další ptačník, který rozšíří ten stávající o 3 ha vodních ploch. Navíc vzniknou ještě okrajové tůně, největší z nich na nově koupených pozemcích úplně na východě parku. Josefovské louky tak budou opět ještě atraktivnější pro bahňáky a vodní ptáky!

Letecký pohled na Josefovské louky. ČSO vlastní již téměř 47 ha pozemků, což je nadpoloviční většina ptačího parku.

Malou Lipovou se podařilo vykoupit!
Dočkali jsme se a máme ohromnou radost! Pískovna Malá Lipová na Přerovsku, která je domovem kolonie vlh pestrých, bude již brzy patřit České společnosti ornitologické! Původní vlastník, město Přerov, podepsalo kupní smlouvu na 1,68 ha klíčových pozemků za celkovou částku 130 000 Kč, peníze jsme již uhradili a zhruba do měsíce by pískovna měla být připsána do vlastnictví ČSO. Děkujeme všem, kdo podporují rozvoj ptačích parků a rezervací!

Přílet vlh očekáváme do poloviny května. Takto jsme vyfotografovali jednu vloni v pískovně. Foto: L. Korešová

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek. 
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Nový výkup pozemku na Josefovských loukách
ČSO je vlastníkem nového, krásně podmáčeného pozemku o výměře 0,4 ha na jihu Ptačího parku Josefovské louky (na snímku níže). Jednání o koupi trvala několik let, o to větší máme radost...

Foto: Břeněk Michálek

Jarní brigáda v ptačí rezervaci Malá Lipová
V pískovně Malá Lipová proběhla jarní brigáda, o kterou se postarali pracovníci ORNIS - přírodovědného oddělení přerovského muzea zaměřeného na ornitologii. V ptačí rezervaci ořezali nálety a nežádoucí dřeviny a území vyčistili od odpadků. Pískovna je tedy plně připravena na přílet vlh pestrých, kterých zde vloni hnízdilo asi 8 párů.
V rámci Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky ČSO vzniká i pracovní skupina, která se bude o vlhoviště starat a přetvářet ho pro návštěvníky. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí přiložit ruku k dílu! Více informací zde: https://ornis.cz/pro-navstevniky/aktuality/stante-se-spolutvurci-vlhoviste-mala-lipovaOd Vánoc se v parcích a rezervacích  ČSO podařilo vykoupit 9 ha pozemků
Přes komplikace spojené s omezením pohybu a tím i osobních setkání , která jsou klíčová při dojednávání nových pozemků, se nám ve všech třech ptačích parcích podařilo odkoupit dohromady 9 ha většinou mokřadních luk.


Jeřáb popelavý srovnává síly a velikost s praturem - počátek dubna 2021 na Josefovských loukách. Foto: Břeněk Michálek


Na Mnišských a Josefovských loukách je už dnes využívají jeřábi, čejky nebo jespáci, na Kosteliskách husy velké a běločelé a desítky dalších ptáků, jak je vidět na snímku níže.
Dalších několik hektarů je v pokročilém stádiu vyjednávání.
Polní rozliv na Kosteliskách, který přitahuje mnoho druhů ptáků je už částečně v našem vlastnictví.

Největší událostí bude brzké uzavření koupě většiny pozemků tvořící Ptačí rezervaci Malá Lipová u Přerova. Je velmi pravděpodobné, že vlhy sem přilétnou a začnou hnízdit už v hnízdní stěně patřící ČSO.

Pískovna v Malé Lipové bude již brzy rezervací pro vlhy přímo vlastněnou ČSO. Foto: Břeněk Michálek

Jarní tah ptáků na Josefovských loukách
Rekordní počet (minimálně 80!) jespáků bojovných se v těchto dnech vyskytuje na Josefovských loukách! Jsou k vidění na podmáčených místech, kde nám s hospodařením pomáhají divocí koně. Zajímavostí toho bahňáka je, že samci jespáků bojovných mají v době toku bohaté péřové různobarevně zbarvené límce kolem krku (bílé, rezaté, černé, skvrnité apod.). Jak i dokládá snímek níže.

Jespáci bojovní na Josefovských loukách v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser

Hejno jespáků bojovných nad Josefovskými loukami v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser

Jarní tah ptáků na Kosteliskách
Na zaplaveném pozemku, který jsme v zimě pokosili a vyčistili od náletu se to začíná hezky zelenat a v rozlivech se objevily první snůšky hnědých skokanů.


Na Velkém rozlivu se zastavilo pestré hejno protahujících kachen. Máme velkou radost, že se z rákosin v březnu začal opět ozývat tajemný hlas bukače velkého.

Čírky obecné a modré, hvízdáci euroasijští, lžičáci pestří, ostralky štíhlé a kopřivky obecné - úžasná přehlídka kachen na Kosteliskách v březnu 2021. V pozadí také husy velké a běločelé. Foto: Ondřej Ryška

V ptačím parku v těchto dnech můžeme pozorovat i impozantního dravce specializovaného na lov ryb - orlovce říčního.

Ptačí Park Kosteliska se rozrůstá o další pozemek
Pozemek o výměře 0,5 ha v místě periodického polního mokřadu na severu Ptačího parku Kosteliska byl připsán do vlastnictví ČSO. Aktuálně se zde nachází polní kultury, ale v případě zatopení vodou se tato plocha stane atraktivním územím hlavně pro bahňáky, ale také pro vodní korýše nebo brouky.

Říčka Kyjovka v Ptačím parku Kosteliska v lednu 2021, foto: Ondřej Ryška

Na Josefovských loukách se narodilo pratuřátko!
„Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.
Jak je možné, že „jalovice“ bez přítomnosti samce porodila o víkendu mládě? Co se dělo na pastevní rezervaci v Milovicích před jejím podzimním transportem na Josefovské louky ví asi jen ona. Každopádně, ptačí park má od páteční noci nového spásače.
Při případné návštěvě Josefovských luk prosíme o držení psů na vodítku. Riziko povodně, zdá se pominulo, stezky v parku jsou tedy opět otevřeny.
Pratuřátko druhý den života. Foto: Ota Valeš

Pratuří máma čistí po porodu své mládě. Foto: Břeněk Michálek

Další výkup pozemku na Mnišských loukách
O nových 2,2 ha se rozrostl Ptačí park Mnišské louky. Pozemek při západní hranici ptačího parku byl připsán do vlastnictví ČSO. V západní části parku plánujeme vybudovat jeřáboviště, respektive klidovou zónu pro hnízdění jeřábů, zatímco na východě parku chceme vytvořit ideální podmínky pro bahňáky (mělké tůně, apod.). A postupně výkupem pozemků obě části parku propojit.

Nádherný podmáčený pozemek o výměře 2.2 ha je nově ve vlastnictví ČSO, foto: Josef Rutterle


Aktuálně lze v Ptačím parku Mnišské louky vidět třeba naši nejmenší potápku - potápku malou, foto: Dušan Boucný


Pěnkava jikavec patří k našim zimním hostům, pozorovat ji můžete i na Mnišských loukách, foto: Dušan Boucný

Zamrzlé vodní plochy jsme využili ke kosení ostrovů. Nejprve se pokosil ostrov v polním rozlivu v Ptačím parku Kosteliska, na které vloni hnízdily čejky a vodou rudonozí. 
Poté se již tradičně pokosil ostrov racků na Třetím Zbrodě v Mutěnicích a nakonec jsme ve spolupráci s CHKO Pálava stihli pokosit i ostrov na rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova.
Námraza na Josefovských loukách
Takto pohádkově vypadaly Josefovské louky za tuhých mrazů v polovině února. Podařilo se nám zachytit i chřástala vodního.
Fota: L.Klíž

Chřástal vodní na Josefovských loukách v únoru 2021.

První výkupy roku 2021 na Kosteliskách
Do vlastnictví ČSO byly připsány nové pozemky v Ptačím Parku Kosteliska. Jeden pozemek o rozloze 0,57 ha v centrální části ptačího parku, kde jsou z větší části podmáčené rákosiny, ale část pozemku je i určená k zalesnění. Další pozemek o výměře 0,4 ha se nachází v místě rozsáhlého polního mokřadu na severu území, který je částečně trvale zatopen vodou. Je to atraktivní místo jak pro kachny, tak pro brodivé ptáky a bahňáky.

Ptačí park Kosteliska - různorodost biotopů je zde mimořádná, foto: Ondřej Ryška

Ptačí parky slouží ptákům i v zimě
Ve všech ptačích rezervacích ČSO pobývají jak vzácní zimní hosté, tak překvapivě zimují i některé hnízdní druhy.
Na Josefovských loukách tráví zimu čtyři kalousi pustovky, což je rekordní počet. Pozorovat lze i bekasiny otavní, čejky chocholaté, chřástaly vodní nebo lindušky horské.


Jeden ze čtyř kalousů pustovek na Josefovských loukách v lednu 2021, foto: Eva Uždilová

V novém ptačím parku Kosteliska, díky své jižní a tedy teplejší pozici, pestrosti prostředí a kvalitním mokřadům, zahlédnete hned několik druhů bahňáků a dalších ptáků, kteří by teď měli být někde v teple u Středozemního moře – skřivan polní, holub hřivnáč, špaček obecný nebo konipas bílý. Z bahňáků můžeme zastihnout vodouše kropenaté, slučky malé nebo bekasiny otavní.

Rozsáhlé mokřady na Kosteliskách lákají mnoho ptáků k přezimování, foto: Ondřej Ryška


Na Mnišských loukách stále sledujeme malou rodinku jeřábů popelavých a zimu zde tráví i severská káně rousná s bílým ocasem a zateplovacími rousy až k pařátům.

Podrobnou zprávu k zimujícím ptákům v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde:
https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-slouzi-ohrozenym-ptakum-i-v-zime/


Pár jeřábů popelavých vloni v parku vyvedl mládě (na fotografii zcela vlevo), foto: Břeněk Michálek

Malá Lipová bude snad již brzo ve vlastnictví ČSO!
Skvělá zpráva přišla z Přerova - finalizuje se kupní smlouva na Malou Lipovou, pískovnu s kolonií vlh pestrých. Půjde-li vše hladce, přiletí vlhy v květnu už do pískovny ČSO. Brzy proto plánujeme terénní poradu o prvních ochranářských opatřeních a o tom, jak to zařídit, aby návštěvníci mohli vlhy obdivovat zblízka a přitom je nerušit.

Vlha pestrá - nejbarevnější český pták a cíl mnoha fotografů přírody, foto: L. Kříž

Přírodovědné průzkumy na Kosteliskách
V Ptačím parku Kosteliska nalezli odborníci při entomologickém průzkumu vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus), který byl v  České republice již považován za vyhynulého. Zjištěno bylo celkem 99 ohrožených druhů hmyzu.
Loňský ornitologický průzkum odhalil 162 druhů ptáků.  U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů. Mezi ptačí skvosty Kostelisek patří například vodouš rudonohý, moudivláček lužní nebo bukáček malý.
Potvrdila se tak nesmírná rozmanitost a vzácnost území tohoto ptačího parku.
Podrobněji se o uskutečněných průzkumech a jejich výsledcích dočtete v této tiskové zprávě: /https://www.birdlife.cz/prirodovedci-v-ptacim-parku-kosteliska-nalezli-brouka-ktereho-uz-povazovali-v-cr-za-vyhynuleho/

Zima v Ptačím parku Kosteliska, fota: Ondřej Ryška


Ptačí park Mnišské louky se rozrůstá o nové 2,5 ha pozemky
Máme výbornou zprávu - výkup nových 2,5,ha pozemků se podařil a 30.12.2020 jsme doplatili kupní smlouvu. Nyní tedy čekáme na zápis do katastru. Jedná se o velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku. Na velkém pozemku zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních.  Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu dříve bývaly.

Ptačí park Mnišské louky v létě 2020. Foto: Ludmila Korešová

Ovčárna na Josefovských loukách připsána do vlastnictví ČSO
O 2 ha nových pozemků, kterým se říká Ovčárna, se rozrostl Ptačí park Josefovské louky. Pozemek byl vložen do katastru pod vlastnictvím ČSO. Jedná se o velmi atraktivní území pro ptáky - pozorovány zde byly čírky, bekasiny, jeřáby, slučky nebo bekasiny otavní
Plánujeme zde vybudovat velkou mělkou tůň s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.

Ovčárna v Ptačím parku Josefovské louky v lednu 2021, foto: Zdeněk Vermouzek


Permanentně podmáčený pozemek byl vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz., foto: Zdeněk Vermouzek

Správa ptačích rezervací ČSO srdečně děkuje všem podporovatelům a příznivcům a přeje úspěšný a zdravý rok 2021!
Ohlédnutí za uplynulý rokem v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/podekovani-ze-spravy-ptacich-rezervaci/

Nově vznikající Ptačí park Kosteliska - nádherná mozaika pestré krajiny plné života. Foto: Ludmila Korešová


Lednáček říční je pravidelným hostem ptačníku na Josefovských loukách.

Zimující ptáci na Kosteliskách
I v zimě můžeme v Ptačím parku Kosteliska pozorovat zajímavé ptačí druhy. Aktuálně zde přečkává zimu například 51 ex. lindušek horských, 21 ex. konipasů bílých, skupinka vodoušů kropenatýchslučky malé nebo bekasina otavní.

Linduška horská na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška


K vzácným zimním hostům Kostelisek patří i vodouš kropenatý, foto: Ondřej Ryška

Ptačí park Mnišské louky se může rozrůst o nové 2,5 ha pozemky
Jeden velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku máme možnost teď vykoupit do vlastnictví ČSO. Velký pozemek plánujeme úplně přeměnit na hodnotné území pro ptáky. Zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních. Díky blízké řece a na hmyz bohatým loukám by tu mohla vzniknout prosperující kolonie. Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu byly v dávných dobách vytvořeny bočním ramenem Ploučnice. Zajistíme tím atraktivní loviště třeba pro bekasiny otavní.
Nejmenší pozemky leží v budoucím vstupním areálu ptačího parku, na břehu Ploučnice a jeden je potůčkem vytékajícím z největší existující tůně.

Tento pozemek můžeme právě teď vykoupit v Ptačím parku Mnišské louky.


Aktuálně lze na Mnišských loukách pozorovat třeba zimujícího ťuhýka šedého. Foto: Dušan Boucný

Nový pozemek na Josefovských loukách
2 ha permanentně mokré louky, které se říká Ovčárna, hned u hlavních stavidel, by měly již brzy také patřit ČSO. V loňském roce se louku podařilo i podruhé posekat a letos na jaře zde byly nádherné rozlivy, které přitahovaly čírky, bekasiny, jeřáby nebo slučky. Prokázáno bylo i hnízdění bekasiny otavní
V aktuálním projektu Norských fondů se na tomto pozemku počítá s velkou mělkou tůní s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.
Pozemek bude vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz.

Josefovské louky na podzim 2020.


Čírka modrá se na jaře 2020 objevila opakovaně na Josefovských loukách (nahoře samička, dole samec). Foto: Luděk Boucný


Nádherně zbarvený samec čírky obecné - i jeho přitáhly jarní rozlivy na Josefovských loukách. Foto: Dušan Boucný

Podívejte se na podzimní krásu v Ptačím parku Kosteliska.


Velký rozliv v Ptačím parku Kosteliska, v pozadí hrad Buchlov.

Jarohněvický rybník

Na pohrabané ploše po říjnové dobrovolnické brigádě rostou čirůvky fialové.

AKTUÁLNĚ Z NAŠICH PTAČÍCH REZERVACÍ

Kosteliska
Díky úsilí Jihomoravské pobočky ČSO se zde letos již podařilo vykoupit 2,7 ha pozemků. Nákupy na Kosteliskách jsou kromě darů spolufinancovány z projektu Interreg V-A SK-CZ Zelené horizonty. Další pozemky máme ve správě od Biologického centra Akademie věd a Města Dubňany. Letošní hnízdní sezóna přinesla mnoho zajímavých pozorování, např. bukače velkého či bukáčka malého. Ovšem díky průzkumům, které realizuje Jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s dalšími odborníky, se podařilo objevit také nové lokality vzácných druhů z jiných skupin živočichů, např. pijavky lékařské, pavouka snovačky moravské, plže vrkoče bažinného nebo korýše listonoha letního. Tyto nálezy jsou dokladem, že se jedná o velmi pestré území s velkou biodiverzitou.

O víkendu 2.–4. října 2020 proběhla na Kosteliskách první dobrovolnická brigáda. Akce byla zaměřena na příbřežní zóny Jarohněvického rybníku, kde byl posečen nálet dřevin a nepůvodní druhy rostlin. Vytvořili jsme tak mj. nové pastviny pro husy. Děkujeme všem čtyřiceti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR, byla podpořena i v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.


Josefovské louky
Úžasná zpráva přišla v červnu i z Josefovských luk. Místo přislíbeného prodeje 3,8 ha městských pozemků ocenilo zastupitelstvo města Jaroměře dlouhodobou dobrou spolupráci schválením záměru na bezúplatný převod. Získáváme tak i břehový pruh Nové Metuje podél celé severní hranice parku,  kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami. Kromě toho proběhly další výkupy a také se konečně podařila směna pozemku, dříve koupeného mimo území ptačího parku, za pozemek v ptačím parku, díky níž rozšíříme pastvinu pro divoké koně o půl hektaru.

Ptačí park je po létě zase o něco pestřejší - bagříky vyhloubily další mělčiny pro bahňáky, máme nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu a známý josefovský řezbář Jan Paďour vytvořil pro návštěvníky "odpočívadlo obrů" z padlého kmene mohutného topolu.

Minulý týden jsme také na Josefovských loukách vypustili dva pratury, kteří se přidají ke stádu koní a pomohou se spásáním nežádoucích či rychle rostoucích dřevin a křovin v některých částech parku. Vytvoříme tak ještě vhodnější podmínky pro mokřadní a luční ptáky - pro jejich potravu, úkryt i hnízdění.
Letošní rok přinesl opět nové druhy, poprvé se objevili husice rezavá, kulík písečný, jespák šedý, labuť zpěvná a hýl rudý.
Mnišské louky
Na nádherný podmáčený 6ha pozemek v Ptačím parku Mnišské louky, na jehož výkup se složili dárci v úspěšné letní výzvě, máme podepsanou platnou kupní smlouvu a provedli jsme i vklad na katastr. Bohužel ale došlo k administrativnímu zádrhelu, který se stále řeší a proto na zápis do katastru stále čekáme.
 
Ovšem nezahálíme, a protože se podařilo shromáždit dostatek financí, rozjeli jsme hned předjednávání nákupu dalších pozemků. 30.9. bylo tedy do vlastnictví ČSO připsáno prvních 2,7 ha mokřadních pozemků na Mnišských loukách, nakoupených za 525 578 Kč. O dalších 2,8 ha intenzivně a nadějně jednáme. Budeme vás brzy informovat, jak jsme pokročili. 
Letošní sezona přinesla řadu zajímavých pozorování - slavíky modráčky, žluvy hajní, srnady rákosní, včelojedy lesní, bramborníčky černohlavé, husice nilské, morčáky velké a mnoho dalších druhů.Malá Lipová
V poslední ptačí rezervaci, pískovně Malá Lipová, hnízdilo letos asi osm párů vlh pestrých. Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr ČSO na koupi 1,3 ha klíčových pozemků.  Nyní se připravují podklady ke kupní smlouvě.

FESTIVAL PTACTVA NA JOSEFOVSKÝCH A MNIŠSKÝCH LOUKÁCH - PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
V sobotu 3. 10. od 8 hod na Josefovských loukách
V neděli 4. 10. od 9 hod na Mnišských loukách

Ptačí park Josefovské louky je zase o něco pestřejší. V těchto dnech na dvou místech pracují bagříky, které vytváří nové mělčiny pro bahňáky. V září si nová bahniště přiletěly prohlédnout dva ze vzácněji pozorovaných bahňáků parku – jespák obecný a vodouš tmavý. Ptačí rezervace má i nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu, které na popud ČSO vytvořil Statní pozemkový úřad. A známý josefovský řezbář Jan Paďour vyrobil pro návštěvníky „odpočívadlo obrů“ z padlého kmene mohutného topolu.
Přijďte zažít podzimní krásu Josefovských luk - těšíme se na vás.

Na Mnišských loukách vyvrcholí procházka vedená ornitology ze severních Čech v neděli 4. října. Výprava za ptáky začne v 9:00 před budovou Vlastivědného muzea a galerie (VMG). V ptačím parku proběhne odchyt ptáků do sítí a kroužkování. Seznámíme se také s prvními zakoupenými pozemky do vlastnictví České společnosti ornitologické. Těšíme se na vaši účast.Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.

Rodinka husy velkéChřástal vodníČáp černý


Nutrie říční


Vlha pestrá je jedním z našich nejbarevnějších ptáků a i proto její krásu tak obdivujeme. Podívejte se na pár fotografií! I takto zblízka jednou bude možné pozorovat tyto nádherné ptáky v naší nově vznikající ptačí rezervaci Malá Lipová.
Foto: Dušan Boucný a Petr Šaj


Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný

Žluva hajní - foto Dušan Boucný


V nové vznikajících ptačí rezervaci MALÁ LIPOVÁ jsou vlhy v plné hnízdní aktivitě. Pozorovali jsme minimálně 5 párů. Kromě vlh přímo v pískovně hnízdí i žluvy hajní, v okolí se pravidelně objevují motáci lužní nebo břehule říční.
Návštěvníka potěší i pestrá květena - například užanka lékařská nebo vyhřívající se ještěrky obecné.

Odpočívající vlhy v pískovně Malá Lipová - foto Zdeněk Vermouzek


Moták lužní - foto Dušan Boucný


Takto krásně kvete v okolí pískovny užanka lékařská - foto Zdeněk Vermouzek

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH se objevil další vzácný host - labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Labuť zpěvná, volavka bílá a vodouš šedý. Foto B. Michálek


Srovnání labutě zpěvné (vpravo) s běžnou labutí velkou (vlevo). Foto J. Vaněk.

Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH vesele koncertuje tento pestře vybarvený zpěvák - slavík modráček středoevropský.
Foto B. Michálek

Mrkněte na krátké, ale působivé  video z našeho zimního výletu na MNIŠSKÉ LOUKY!

https://www.youtube.com/watch?v=Asyy5ck4trQ

Předjednávání pozemků na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH i v nových rezervacích se na začátku letošního roku slibně rozeběhlo. Město Jaroměř a Přerov mělo projednat odprodej městských pozemků na Josefovských loukách, resp v pískovně MALÁ LIPOVÁ, se soukromníky jsme naopak vedli nadějná jednání ohledně MNIŠSKÝCH LUK a KOSTELISEK. Těšili jsme se na nové hektary pozemků pro ptáky, ale koronavirová krize vše zastavila. Stále však doufáme, že nejpozději na podzim se vše zase rozeběhne a my budeme moci ptačí rezervace ČSO rozšířit.
Na obr. jarní Mnišské louky. Foto B. Michálek.

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH je dudek chocholatý!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudek/


I v nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA máme napilno. Získali jsme do správy první pozemky vykoupené díky společnému projektu s Entomologickým ústavem, úspěšně jsme projednali ideu ptačího parku s obcí Dubňany, provedli jsme první managementové práce - např. kosení nebo vyřezávání náletových dřevin, čímž jsme osvobodili pořádnou část luk.

Kromě Josefovských luk mají svoje webové stránky i ostatní rezervace ČSO. Mrkněte na 

https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-a-rezervace/

V nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA to žije!  Aktuálně tam toká kolem 20 čejek, objevili se už vodouši rudonozí a bekasina, odevšad řvou chřástali vodní, zpívají bramborníčci černohlaví. Na sousedících Mutěnických rybníkách loví orlovec říční, ale ryby trhá a odpočívá na Kosteliskách. Fajnšmekry potěší skřivan lesní či strakapoud prostřední. Ze šplhavců lze potkat ještě strakapouda velkého a malého a žlunu šedou. Husy už mají housata ...

Díky neskutečně rychlé odezvě dárců se podařilo již před Vánocemi zaplatit 45 000 Kč za první pozemek v nové rezervaci ČSO - MNIŠSKÝCH LOUKÁCH v nivě Ploučnice. 30.1. 2020 byl na příslušném katastru připsán do vlastnictví ČSO. Čtěte a prohlížejte fotografie v článku na webu ČSO https://www.birdlife.cz/vykoupili-jsme-prvni-pozemek-na-mnisskych-loukach/ V současnosti probíhají jednání o rozsáhlejších navazujících pozemcích, které by se tak mohly stát jádrem nově vznikajícího Ptačího parku Mnišské louky. 

Založení projektu

Ochranu přírody by měl zajišťovat stát, který to ale bohužel nedělá, tak jen více takových projektů, jako je tento! :-) A tedy i hodně přispěvatelů, aby se rezervace rozrůstaly a vše se dokázalo zrealizovat a bylo o ně postaráno!

Roman Dobřichovký
15 000 Kč

Hodně štěstí v novém roce vám i přírodě
* AB

Anna Bradáčová
2 300 Kč

Fandím vaší práci. Ať se daří :)

Martina Šulcová
250 Kč

Ráda bych se podívala do míst těchto rezervací, Ať se vám vše podaří!

Hana Ortová
575 Kč

Krásný projekt! Doufám, že bude brzy možné rezervace osobně navštívit. :-)

Lucie Škapová
4 600 Kč

🐦🐦🐦

Eliska Hutnikova

Každý metr čtvereční pro přírodu stojí za to!

Adriana Šindelářová

Na rozvoj Ptačího parku Mnišské louky věnuje kroužek mladých myslivců a ochránců přírody Sokolíci z Knížkovic částku 3000,-kč

Jiří Vajner
3 000 Kč

Nech sa dobre lieta :)

Kamil Chovanec
1 150 Kč

Toto je část úplatku pro důchodce od Andreje. Zbytek bude zaslán na Paraple. Úplatky neberu.

Vladimír Káš
1 150 Kč