Česká společnost ornitologická


Zvířata Životní prostředí

Rozvoj ptačích parků ČSO

Josefovské louky, Mnišské Louky, Kosteliska, Malá Lipová - tato zvukomalebná jména skrývají ptačí parky ČSO - území, která překypují životem. Vykupujeme zde pozemky proto, abychom těmto přírodně cenným lokalitám mohli zabezpečit tu nejlepší ochranu - pro ptáky i jiné živočichy. A abychom zabránili případnému jinému využití pro komerční účely - např. pěstování vysokorostoucích topolů, vánočních stromečků, budování solárních elektráren apod. Díky dárcovské pomoci ČSO vlastní již více než 70ha! Zajišťujeme kosení, pastvu, budujeme tůně a také území zpřístupňujeme milovníkům ptáků. PODPOŘTE TAKÉ OCHRANU PTÁKŮ V SOUKROMÝCH PTAČÍCH PARCÍCH! S vaší pomocí zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

Ptačí parky ČSO

Pomozte vytvořit ptačí parky - místa, kde bude ochrana ptáků na prvním místě! Kolik m2 pomůžete vykoupit? (Ceny jsou přibližné).
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Problémy naší krajiny asi z většiny dobře známe a můžeme je sledovat téměř na každém kroku. Nedostatečné zadržování vody v krajině, velké lány jednotvárných zemědělských plodin bez života, rozpínající se výstavba, stále hustější doprava…..míst pro zdravou přírodu stále ubývá.

A přidávají se i další ohrožení, která se bohužel bezprostředně týkají i parků ČSO.
Pěstování rychle-rostoucích topolů a vánočních stromků, výstavba solárních elektráren, budování vysokoprodukčních rybníků nebo spekulace s pozemky. Tlak na jiné využití pozemků, o které bychom rádi rozšířili ptačí parky, stoupá a my hrajeme závod s časem.

POJĎME SPOLEČNĚ BUDOVAT ÚZEMÍ, KDE JE OCHRANA PŘÍRODY A PTÁKŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ. Jen v posledním roce se nám díky úžasné dárcovské podpoře podařilo vykoupit 13ha!

 Chcete-li podpořit všechny ptačí rezervace a je vám jedno, na kterou z nich váš dar půjde, využijte dárcovský formulář na tomto portálu. Odkazy na dárcovské portály jednotlivých ptačích parků naleznete níže u popisů parků pod videem.

Celou síť ptačích rezervací vám představujeme v tomto krásném videu (doporučujeme pustit se zvukem):


V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ - PŘIDÁTE SE? 

PTAČÍ PARK KOSTELISKA U DUBŇAN

Rozsáhlá mokřadní lokalita Kosteliska se rozprostírá na Hodonínsku v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Ve vlastnictví ČSO zde máme 3ha pozemků a další máme ve správě od města Dubňany a Biologického centra AV ČR. Louky udržujeme kosením, pasou se zde ovce. Díky úžasné dárcovské podpoře budeme mít ke konci roku 2021 i 4 krávy  uherského stepního skotu, které pomohou s likvidací invazivních rostlin. Kosteliska jsou již nyní domovem takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, bukáček malý, bukač velký, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý či lžičák pestrý.
Při tahu lze na Kosteliskách pozorovat mnoho dalších druhů jako např. orlovce říčního, husy běločelé, ostralky štíhlé nebo hvízdáky eurasijské.
Letos jsme výkupy částečně zachránili krásný polní rozliv plný života. Stále mu ovšem hrozí  odvodnění a rozorání, proto potřebujeme nakupovat další pozemky.
Lokalitu má v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO.


PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘE

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme do soukromého vlastnictví získali již 50 ha luk, opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní a rovněž dvě velké tůně - Slavíkovský ptačník a právě vznikající Centrální ptačník. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a od podzimu 2020 i dva pratuři.
V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 186 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme několik akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí.
V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.


PTAČÍ PARK MNIŠSKÉ LOUKY U ČESKÉ LÍPY
V nivě řeky Ploučnice jsme našli kouzelné místo pro vznik další rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta. Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní zde hnízdí čírky modré a kopřivky obecné. Na okraji lokality také jeřábi. Vyskytuje se ledňáček říční, z bahňáků pisík obecný a vodouš kropenatý, dále luňák červený, včelojed lesní nebo slavík modráček. Na Mnišských loukách již proběhla dobrovolnická brigáda i několik akcí pro veřejnost.
Díky masivní podpoře dárců jsme vykoupili již 15ha pozemků a o dalších pozemcích jednáme.


MALÁ LIPOVÁ U PŘEROVA

Malá pískovna
poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých,  které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. Pravidelně zde hnízdí asi 8 párů. V létě 2021 se s hnízděním přidalo ještě přibližně 600 párů břehulí říčních.
Původní vlastník, město Přerov, podepsalo počátkem dubna 2021 kupní smlouvu na 1,68 ha klíčových pozemků za celkovou částku 130 000 Kč, a 28.května 2021 byla pískovna připsána do vlastnictví ČSO!
Rezervace ČSO zde bude hodně zaměřená na veřejnost. Chceme vybudovat ptačí pozorovatelnu, fotografický kryt i naučné cedule. Časem zde budou probíhat i komentované prohlídky, ovšem tak, aby byly vlhy co nejméně rušeny.
O rezervaci se stará Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, ve spolupráci s kanceláří ČSO.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE VYTVOŘIT NOVÉ DOMOVY PRO PTÁKY!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (3)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Vize Ptačího parku Mnišské louky pro rok 2022
Na nově vlastněných pozemcích hned navrhli a uskutečnili obnovu zaneseného a zarostlého ramene řeky Ploučnice, z něhož jsme vytvořili mělkou a bahnitou tůň s pozvolnými břehy o výměře 3000 m2. Okolí jsme vyřezali od náletů (velký dík patří brigádníkům, kteří pomáhali s odklizením větví) a přes 2 ha přiléhajících luk, které byly mnoho let neudržované, jsme pokosili. Aby tůň sloužila dobře i v následujících letech, je třeba intenzivní údržby. Tu však mohou elegantně zajistit velcí spásači, jak např. osvědčení exmoorští koně, kteří nám již řadu let pomáhají s údržbou Josefovských luk. Cílem je zavést pastvu koní na prvních cca 4 ha Mnišských luk již na podzim 2022. 
Další tůně chystáme na levém břehu potoka Šporky, kde v současnosti probíhá měření hladiny podzemní vody pro správné navržení tůní.
S městem Česká Lípa jednáme o odkoupení zanedbané cesty vedoucí podél severní hranice parku. Tu chceme upravit tak, aby sloužila jako návštěvnická trasa a v budoucnu i jako okružní naučná stezka. Svým pojetím bude představovat různé typy prostředí a jejich ptačí obyvatele. Současně i usměrní návštěvníky parku tak, aby nerušili hnízdící ptáky. 
Těšit se můžete také na 4 terénní akce pro širokou veřejnost.

Věříme , že na jaře bude nově vyhloubená tůň magnetem pro mokřadní ptáky, včetně bahňáků. Foto: Josef Rutterle

Mnišské louky v prosinci 2021. Foto: Josef Rutterle

Nákup orné půdy na Josefovských loukách
Některé pozemky na Josefovských loukách vlastníci dlouhodobě nechtějí prodat, ale jsou je ochotni směnit za jiné. Proto jsme vykoupili v Jasenné, nedaleko ptačího parku, ornou půdu o celkové rozloze 5,65 ha a začínáme s vlastníky znovu jednat. Tentokrát o směnách pozemků. Držte nám palce.
Centrální ptačník, který právě budujeme na Josefovských loukách je již plný vody.  Foto: Břeněk Michálek

Ptačí park Mnišské louky se rozrostl o nový pozemek
Pozemek o výměře 1,03ha byl koupen do spoluvlastnictví a ještě nedávno ho obtékala Ploučnice z jihu. Díky přirozené dynamice říčního koryta si sama řeka odřízla svůj meandr a zkrátila si cestu. Na snímku níže je vidět, že teče nově mezi stromy. Pro zachování přirozeně kličkující řeky je zásadní vlastnit její oba břehy, z jižní strany totiž hrozí zástavba. Zatímco na pravém břehu Ploučnice je vyhlášena Evropsky významný lokalita, na levém břehu jsou pozemky bez ochrany a je tu umožněna i lehká průmyslová výroba, přestože se jedná o louky. Ze strategických důvodů ČSO na Mnišských loukách vykupuje louky na obou březích řeky Ploučnice.

Centrální ptačník na Josefovských loukách již překypuje vodou
Na Josefovských loukách se dokončují největší terénní práce za historii parku. Centrální ptačník o velikosti vodní plochy přes 3 ha bude již na jaře příštího roku sloužit ptákům, přestože se pravděpodobně stále bude pracovat na odvozu zeminy. Příznivý průběh podzimu umožnil rychlý pokrok v hloubení, ale po nedávných deštích a sněžení je odstranění vyhloubené zeminy těžko proveditelné. Zemina poslouží především na opravu cest v celém ptačím parku.
V příštím roce chystáme obnovu celé jižní větve zavlažovacího systému, která je zarostlá nálety a zanesena sedimenty. Pro správné fungování nového ptačníku bude zprovoznění přilehlých zavlažovacích kanálů a hradítek zásadní. Zároveň na plochu s novými tůněmi rozšíříme pastvinu, tak aby koně a pratuři nové dílo udržovali nezarostlé a tedy přívětivé pro bahňáky.


Nákup pozemků u Ptačího parku Kosteliska
Podařilo se nám vykoupit několik pozemků v blízkosti ptačího parku. Jedná se o různé typy pozemků, v celkové výměře 0,7 ha za 200 000 Kč v Dubňanech.
Nakoupené pozemky se využijí ke směně. Někteří vlastníci pozemků v ptačím parku totiž nechtějí své pozemky prodat, ale jsou ochotni je vyměnit za jiné, mimo ptačí park.

Volavky stříbřité v Ptačím parku Kosteliska v létě 2021. Foto: Ondřej Ryška

Zimní atmosféra Josefovských luk
Sdílíme s Vámi pohádkovou zimní atmosféru Ptačího parku Josefovské louky z konce listopadu. Autorem fotografií je Alice Janečková.
Na Mnišských i Josefovských loukách pílí bagry i dobrovolníci
Zatímco na Josefkách už je hotových několik tůní vznikajícího impozantního Centrálního ptačníku, i na Mnišských loukách bagr poprvé hrábnul do země, aby pomohl mokřadním ptákům. Věříme, že mělká bahnitá tůň na „Mniškách“ na jaře přiláká první čejky, kulíky a možná i další bahňáky.
Ne vše však zvládnou stroje. V obou parcích proběhly na přelomu října a listopadu dobrovolnické brigády. Na Mnišských loukách byla vůbec první. S účastí přes 40 nadšenců se za skvělého počasí a pod dohledem jeřábů popelavých podařilo najít a sesbírat enormní množství odpadků a od stařiny a náletů vyčistit vznikající stanoviště pro bahňáky.
Děkujeme všem dobrovolníkům ptačích parků a městu Česká Lípa reprezentovaného místostarostou Ing. Jaroslavem Turnhöferem za finanční podporu brigády i vlastní zapojení se do akce na Mnišských loukách.


Bagr začíná hloubit první tůň pro bahňáky na Mnišských loukách. Foto: Jakub Jurek 8. 11. 2021

Do velké mělké tůně s ostrůvky budoucího Centrálního ptačníku na Josefovských loukách už prosakuje spodní voda. Foto: Břeněk Michálek

Město Česká Lípa zařídilo v rámci brigády vyčištění tábora bezdomovce na Mnišských loukách. Stav před akcí. Foto: Břeněk Michálek

Po Úklidu Ptačího parku Mnišské louky. Foto: Břeněk Michálek

Nechyběla opékačka a povídání o ptačím parku Mnišské louky. Foto: Martin Bacílek

Brigáda na Josefovských  loukách 30. 10. 2021. Ořezáváme a pálíme výmladky hlavatých vrb během již tradičního Zazimování Josefovských luk. Foto: Eva Pleskotová

Nové fotopasti v ptačím parku Kosteliska
Od léta 2021 máme možnost sledovat ptáky a savce na vybraných lokalitách v ptačím parku Kosteliska pomocí čtyř nových fotopastí.
Ze savců se před novými fotopastmi nejčastěji vyskytují nutrie říční, ale potěšil nás třeba i tchoř tmavý, dnes již vzácný. Z ptáků zatím před fotopastí hezky zapózovaly volavky včetně vzácné volavky červené. Fotopasti odhalily také nocování hus velkých v polním rozlivu zvaném Ptačí pole.
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů @Nadace Veronica.

Volavka bílá zachycená fotopastí v polovině října 2021.

Volavka popelavá zachycená fotopastí na konci října 2021.

Atmosféra na Ptačím poli v ptačím parku Kosteliska na konci října 2021.

Další pozemky na Kosteliskách
Menší pozemky v Ptačím parku Kosteliska o celkové rozloze 0,58 ha byly připsány do vlastnictví ČSO. Jedná se lesní pozemky a ornou půdu.

Sýkořice vousatá - jedna z ptačích rarit žijících v Ptačím parku Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Podívejte se na live stream z Josefovských luk
David Číp z ochranářské skupiny Jaro Jaroměř vás provede po ptačím parku. Uvidíte ochranářská opatření v parku - broukoviště, hadník, zimoviště pro obojživelníky, hloubení Centrálního ptačníku, exmoorské divoké koně, živou lávku, proč a jak park udržujeme a mnoho dalšího. Dozvíte se spoustu zajímavých informací jak chráníme přírodu na Josefovských loukách a vytváříme vhodné podmínky pro luční bahňáky a další ptáky, ale i třeba i pro vzácné obojživelníky a hmyz.
Live stream vznikl 30.října 2021, při akci Zazimování ptačího parku.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=410802913906633

Další pozemky na Josefovských loukách
Nové pozemky o celkové výměře 0,52 ha v Ptačím parku Josefovské louky byly zapsány do vlastnictví ČSO. Jedná se o spoluvlastnické podíly.  Pozemky jsou částečně zaplavitelné, v bezprostřední blízkosti vznikajícího Centrálního ptačníku. Vzhledem k návaznosti na ptačník budou dalším vhodným biotopem pro mokřadní ptáky.

Exmoorští koně pomáhají se spásáním Josefovských luk, svými kopyty narušují půdu, která zůstává vlhká a bahnitá. A to vyhovuje bahňákům.

Začali jsme hloubit nový ptačník na Josefovských loukách
V úterý 26. října jsme začali v ptačím parku Josefovské louky s hloubením nového ptačníku. Postupně tu vznikne soustava různě velkých mělkých tůní s ostrůvky o velikosti 3 hektary. Významně tak rozšíříme již existující mokřad, který pomůže nejen vzácným ptákům, ale i obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v regionu.
Takhle v úterý vypadalo vyměřování a první bagrování.


Aby do parku mohla těžká technika, museli jsme z části podmáčených luk odvést vodu, která se sem zase brzy vrátí a s ní i ptáci a další živočichové, kteří ocení nový ptačník. Ten bude sloužit k hnízdění už příští jaro. „Věříme, že ptačník přiláká další vzácné druhy ptáků jako je například pisila čáponohá. Ta se v parku už dvakrát zastavila, ale díky ptačníku bude k vidění častěji. Stejně jako další vzácné druhy ptáků,“ říká správce parku Břeněk Michálek.
A proč zrovna ptačník?
„Protože rybník je pro ryby a ptačník pro ptáky – zajistí jim obživu i místo k hnízdění a těm migrujícím poskytne možnost načerpat síly během jejich dlouhé cesty. A líbit se bude i obojživelníkům, hmyzu a dalším obyvatelům mokřadů,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří na vybudování ptačníku přispěli a pomohli tak zajistit kofinancování projektu z Norských fondů“.

Festival ptactva na Kosteliskách
16. 10. 2021 proběhl v ptačím parku Kosteliska první ročník akce pro veřejnost s názvem Festival ptactva.
Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat.
Na akci nám vyšlo krásné slunečné počasí, přišlo 52 účastníků a chytilo se 52 pěvců při kroužkování, které si mohli účastníci zblízka prohlédnout a dozvědět se něco víc o jejich životě.
Zdařilá byla také vycházka, při které jsme pozorovali např. vzácné kormorány malé či krásného dravce luňáka červeného.
Během akce byly účastníkům představeny aktivity projektu Kosteliska - obnova nivních biotopů, zejména připravovaná pastva skotu. Projekt je podpořen grantem z Norských fondů.
Ptačí migrace na Kosteliskách
Na začátku podzimu klesla na Ptačím poli v Ptačím parku Kosteliska voda a odkryla bahna, která nabídla příležitost pro protahující bahňáky. Objevily se čejky chocholaté, jespáci obecní, jespáci bojovní, jespák křivozobý, vodouši šedí, tmaví, bahenní a kropenatí. Ideální podmínky mají aktuálně na Ptačím poli také kachny. Konkrétně několik desítek čírek obecných a jednotlivě např. protahující hvízdáci eurasijští.
V září jsme vůbec poprvé měli možnost v ptačím parku pozorovat kulíka písečného, jespáky malé či chřástala malého.

Letící hejno nad ptačím parkem - čírky obecné s čírkou modrou (pták v čele hejna), foto: Ondřej Ryška

Pohoda na Ptačím poli  - čejky chocholaté, jespáci, čírky obecné, hvízdáci euroasijští a kopřivka obecná. Foto: Ondřej Ryška

Zástupci jespáků na Kosteliskách - jespák křivozobý (vlevo) a jespáci obecní, foto: Ondřej Ryška

Úspěšný Festival ptactva na Josefovských loukách
O proběhnutém víkendu, v sobotu 2.10., se mohli účastníci Festivalu Ptactva na Josefovských loukách těšit ze zajímavých ptačích pozorování. Viděno (nebo slyšeno) bylo na 40 druhů ptactva. Mezi nimi bekasiny otavní, jespáci bojovní, čírky modré, vodouši šedí a kropenatí, vodouš rudonohý, potápky malé, ťuhýci obecní i šedí, hejno holubů hřivnáčů (220 ex.), volavky popelavé, ledňáček říční, skřivani polní a mnoho dalších. Akce byla zakončena kroužkováním, které potěšilo nejen děti...-)
Děkujeme všem za účast!
Bekasiny otavní na Josefovských loukách pravidelně hnízdí. Foto: Dušan Boucný

Ťuhýk šedý je impozantní pták, kterého je možno spatřit na vyvýšených větvích či drátech, kde se rozhlíží po kořisti. Foto: Dušan Boucný

Dobrovolnická brigáda na Kosteliskách
V termínu 1. - 3. 10. 2021 proběhl druhý ročník dobrovolnické brigády v nově budovaném ptačím parku Kosteliska v Dubňanech. 
Děkujeme všem 49ti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslný Minipivovar DUBŇÁK za podporu.
Podpořeno v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.
U vstupu do Ptačího parku Mnišské louky stojí první informační cedule a odpočívadlo tvořené stolem a lavičkami. Děkujeme Městu Česká Lípa za poskytnutí pozemku k realizaci a Nadačnímu fondu Tesco za financování výroby.
Odpočívadlo na Mnišských loukách již slouží návštěvníkům. 

Mnišské louky přivítaly další nové ptačí druhy - pisíky obecné a králíčka ohnivého. Pozorovat lze v ptačím parku i velká hejna pěnkav obecných (180 ex.), holubů hřivnáčů (180 ex.) nebo čížků lesních (35 ex.).
Na loukách začínají vyrážet ocúny jesenní.

Králíček ohnivý se od svého příbuzného králíčka obecného liší výrazným bílým nadočnicovým proužkem a černým očním proužkem, které dodávají jeho hlavě "přísnější" vzhled. Foto: Dušan Boucný

Středně velkého bahňáka - pisíka obecného můžete spatřit u vodních ploch převážně s kamenitými či štěrkovitými břehy. Často pohupuje zadní částí těla, má krátký krk a tělo drží převážně vodorovně. Foto:  Petr Šaj

Mnišské louky navštívilo přes 60 lidí, aby viděli noční přírodu
První Noc v ptačím parku si o víkendu 11. - 12.září nenechali ujít zájemci o novou rezervaci ČSO a její zvířecí obyvatele. Většina z nich v parku zakempovala a vychutnala si tak večerní i ranní část.
Odměnou bylo pět netopýrů vodních a dokonce vzácný netopýr alkathoe (původní určení jako netopýr vousatý jsme dle pořízených fotografií přehodnotili) odchycených do jemných sítí nad potokem Šporka a další lovící v hejnech nad loukami, koncert rosniček zelených, nalezená kuňka ohnivá, skokan štíhlý, hnědý a skřehotavý, čolek obecný a samozřejmě ptáci od červenky přes luňáky až po symbol Mnišských luk jeřáby popelavé.

Pepa Rutterle se samcem pěnice černohlavé z ranního odchytu. Foto: Břeněk Michálek

Srovnáváme netopýra vodního a netopýra alkathoe. Foto: Pavel Prosman

Jeden z mnoha fascinujících obojživelníků žijících na Mnišských loukách – kuňka ohnivá nalezená během Noci v ptačím parku. Foto: Břeněk Michálek
Jedna ze zastávek při prohlídce nové ptačí rezervace. Foto: Petr Šrámek

Děkujeme všem návštěvníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se s Vámi na příští rok, kdy snad dorazí i vyhlížený, ale při této první příležitosti nezastižený, lelek.

Podzimní brigáda Ukliďme Česko: Ukliďme vznikající ptačí park u České Lípy
KDY: 6. 11. 2021, od 9:00 do 12:00 s možností pracovat i odpoledne
KDE: malé parkoviště u železničního přejezdu mezi Dubicí a Dolní Libchavou (50.6811N, 14.5087E)
Předpokládaný konec akce v odpoledních hodinách, ale odejít může kdokoli dle potřeby.

Ptačí park Mnišské louky vás zve na první dobrovolnickou akci. Přijít může každý!
  • Sesbíráme a odvezeme odpadky z břehů Ploučnice i okolí
  • Seznámíme se s vizí ptačího parku
  • Ohřejeme se u společného ohně
  • Budeme pozorovat ptačí obyvatele parku
S sebou: holiny, pracovní oděv, obuv a rukavice, svačinu a termosku s teplým nápojem, případně dalekohled
V úzké spolupráci s městem Česká Lípa pořádá zřizovatel Ptačího parku Mnišské louky Česká společnost ornitologická.

Pracovně vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, ale i další zájemce. Jedná se o první uklízecí brigádu, kdy odstraníme černé skládky a vysbíráme nahodile pohozené odpadky. Součástí budou i krátké přednášky o přírodě ptačího parku a její ochraně. V poledne posedíme u ohně a opečeme si, co si kdo přinese. 

Kontakt: Břeněk Michálek 734 226 037 michalek@birdlife.cz, Martin Bacílek 724 911 592, martin.bacilek@post.cz, Josef Rutterle pepa.rutterle@seznam.cz, 728 110 441

Světový festival ptactva na Mnišských loukách 3.10.
První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem.
Za pozorováním ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích po celé Evropě. Festival ptactva je totiž součástí úspěšné mezinárodní kampaně EuroBirdwatch

Ornitologická vycházka v Ptačím parku Mnišské louky je organizována ve spolupráci s Vlastivědným muzeum a galerií v České Lípě. 
Sraz v neděli 3. 10. v 9:00 před vchodem do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě na náměstí Osvobození. Odtud se vychází směrem k Ptačímu parku Mnišské louky, kde bude připravena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vedou Veronika Ličaverová (774 825 089) a Petr Lumpe.

Festival ptactva v Ptačím parku Kosteliska
Podzimní vycházka za ptáky proběhne i na Kosteliskách! V plánu je pochůzka po nově vznikajícím ptačím parku, povídání o něm, pozorování ptáků, ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Sraz v sobotu 16. října 2021 v 8:00 v Jarohněvicích před hospodou / potravinami Jindra: 48.9237461N, 17.0736550E , kde je možnost zaparkovat.
S sebou pevnou ( a nejlépe vodě odolnou) obuv a vhodné oblečení do přírody, dalekohled a svačinu.
Předpokládaný konec akce ve 12:00 - 13:00.
Pořádá Jihomoravská pobočka ČSO.
Kontakt:
Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz, tel: 704 042 108


Ptačí pole na Kosteliskách v červenci 2021, foto: Ondřej Ryška

Festival ptactva na Josefovských loukách
Sraz v sobotu 2. 10. od 8:00hod ve vstupním areálu ptačího parku (50°20’32.0“N, 15°56’30.0“E). Pohleďte zblízka do rukou ornitologů na kroužkování ptačích migrantů. Podívejte se silnými dalekohledy do nitra tůní Ptačníku i pastviny divokých koní a praturů. Přijďte na Festival ptactva na Josefovských loukách! Prožijte fenomén ptačí migrace, kdy tisíce ptáků cestují do teplejších krajin na jihu. Každoroční akce pro malé i velké, vedena odborníky z České společnosti ornitologické. Pevná obuv podmínkou. Vstup volný. Kontakt: Břeněk Michálek (josefovskelouky@birdlife.cz, 734 226 037).

Dobrovolnická brigáda v Ptačím parku Kosteliska 1. - 3.října 2021
O prvním říjnovém víkendu rádi uvítáme všechny, kdo mají zájem pomoci s péčí o vznikající Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Cílem akce je pomoci s péčí o pozemky, které již vlastníme nebo se o ně staráme, a vytvořit tak pro přírodu zajímavější místo. Práce budou spočívat především v kosení, hrabání a odstraňování posečené hmoty, kácení a ořezu náletových dřevin, případně dalších potřebných činnostech. Uvítáme jednotlivce i skupiny, na pár hodin i na tři dny.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/dobrovolnicky-pracovni-vikend-v-ptacim-parku-kosteliska/
Všem dobrovolníkům předem děkujeme!

Reportáž z Ptačího parku Kosteliska v České televizi
Nejnovější reportáž z Ptačího parku Kosteliska natočila Česká televize v rámci Událostí v regionech, konkrétně v Brně. Podívejte se, co se právě v Ptačím parku děje, jak o park pečujeme a co nás čeká do budoucna.
Reportáž na linku zde: https://www.facebook.com/watch/?v=1224847171346600

Takto vypadají Kosteliska v plném létě, foto: Ondřej Ryška

Úspěšná hnízdění na Josefovských loukách
I tento rok se nám podařilo potvrdit zdařilé vyhnízdění hlavního cílového druhu Ptačího parku Josefovské loukyvodouše rudonohého. Průběh hnízdění bylo letos obtížné sledovat, protože ptáci si vybrali málo přehlednou část parku. Přesto se poštěstilo na začátku července vyfotografovat odrostlé mládě. Josefky tak zůstávají jedním z mála míst v Čechách, kde tento sympatický bahňák hnízdí.

Juvenilní vodouš rudonohý na Josefovských loukách 6. 7. 2021. Foto: Alice Janečková

Věrný ptačímu parku díky dostatku potravy také zůstává elegantní dravec ostříž lesní. Jako u mnoha dalších druhů je jeho hnízdění tento rok výrazně posunuté. Mláďata jsme zaznamenali až teď v srpnu. Nyní již vesele poletují s rodiči v blízkosti vysokých topolů kolem Nové Metuje, kde k hnízdění opakovaně využívají stará hnízda hřivnáčů a vran.

Jedno ze dvou mláďat ostříže lesního na Josefovských loukách 8. 8. 2021. Foto: Alice Janečková

Vlhy pestré na Kosteliskách
Aktuálně se na Kosteliskách shromažďují vlhy pestré, které před odletem do Afriky loví nad mokřady vážky a jiný hmyz. Vlhy bývají nazývány českými papoušky, neboť jsou to naši nejbarevnější ptáci. Pozorovat je lze odpočívající na větvích stromů a keřů, ale i na plotech nebo na drátech. Často létají v menších hejnech.

Vlhy pestré v Ptačím parku Kosteliska. Hnízdí v koloniích a potřebují k hnízdění strmé písčité stěny, ve kterých si vyhrabávají nory. Je to teplomilný druh, a proto k nám zpravidla přilétá až začátkem května. Foto: Ondřej Ryška

Noc v ptačím parku aneb lelkování na Mnišských loukách
První akce tohoto typu v novém ptačím parku Mnišské louky. Nenechte si ujít! V sobotu 11.září večer a v neděli 12.září dopoledne.

Léto na Mnišských loukách
V Ptačím parku Mnišské louky vyhnízdily kromě čírek modrých i kopřivky obecné.
Kopřivka obecná tajuplně vykukovala celé jaro z hustšího porostu mokřadní vegetace největších tůní.  Až červencové fotky zachycují nové rodinky těchto ptáků a tím parku „přiklepávají“ další hnízdící prioritní druhy.
Na jednom místě parku se ozýval i samec chřástala polního, kterého se nám podařilo odchytit a okroužkovat.
V ptačím parku je možné sledovat rákosníky (obecné, zpěvné i proužkované), ťuhýky obecné, žluvy hajní nebo bramborníčky černohlavé.
Rozkvetlé Mnišské louky v červenci 2021, foto Josef Rutterle

Rodinky čírek modrých a kopřivek obecných na Mnišských loukách, foto: Josef Rutterle

Odchycený chřástal polní na Mnišských loukách v červenci 2021, foto: Josef Rutterle

Vlhy pestré hnízdily v Malé Lipové
I letos vlhy pestré, barevné klenoty naší přírody, úspěšně vyhnízdily v pískovně ČSO - Malé Lipové. 7 až 9 párů. V okolí ptačí rezervace lze sledovat hejno až 80 vlh. V pískovně stále ještě krmí i posledních cca 50 párů břehulí říčních (z původních přibližně 600 párů).
Vlha pestrá v Malé Lipové, foto: Ludmila Korešová

Břehule říční si Ptačí rezervaci Malá Lipová vyhlídly poprvé. Čerstvě tak oslavily zapsání pískovny do vlastnictví ČSO, foto: Dušan Boucný

Chřástal kropenatý hnízdí na Kosteliskách
Mladého chřástala kropenatého v doprovodu rodiče se v Ptačím parku Kosteliska podařilo zdokumentovat Tomáši Oplockému. Bylo tak potvrzeno jeho hnízdění na Kosteliskách, které jsme dosud jen tušili.
Chřástal kropenatý je silně ohrožený druh, na našem území vzácně hnízdí a velmi skrytě žije v mokřadních biotopech. Živí se drobnými měkkýši, hmyzem a malými korýši a červy, v menší míře také úštipky zelených vodních rostlin a semeny.

Děkujeme účastníkům letošního pracovního tábora v Ptačím parku Josefovské louky!
V neděli 1.8. skončil Volný pracovní tábor na Josefovských loukách. I díky rekordní účasti se nám podařily náročnější úkoly jako oprava cesty ve vstupním areálu parku navezeným kamenivem, každoroční seč a sklizeň trávy, tentokrát znesnadněná vlivem zatopení, podsekání západní ohrady, příprava pastvy kolem Slavíkovského ptačníku a mnoho dalšího.  Stihli jsme však i komplexní ranní monitoring, odchyt a kroužkování ptáků i kontroly letních kolonií netopýrů v pevnosti. Ohromný dík všem brigádníkům, kteří vážili cestu z celého Česka!

Opravujeme cestu ve vstupním areálu ptačího parku. Děkujeme josefovským kameníkům za darování materiálu! Foto: Břeněk Michálek

S hrabáním a odklízením trávy ze vstupního areálu se poprali studenti ze střední školy zemědělské v Chrudimi. Foto: Břeněk Michálek


Atrakcí začátku tábora bylo vypouštění odrostlých mláďat čápů ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři. Čápi nás pak provázeli po celou dobu tábora. Na Josefkách našli ideální loviště svých prvních dní svobodného života. Foto: Břeněk Michálek

Každoroční kroužkování ptáků s Petrem Škoblukem. Foto: Břeněk Michálek

Centrální ptačník na Josefovských loukách - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Nový centrální ptačník zaručeně přitáhne další druhy ptáků a rozšíří hnízdní podmínky již stálým obyvatelům parku – čejkám, bekasinám, čírkám a vodoušům rudonohým. Přijďte se podívat na Slavnostní zahájení projektu, kde uvidíte, jak bude ptačník vypadat a fungovat. 27. 8. 2021 od 16:00 na správě ptačích rezervací ČSO v Josefově. Navazovat bude Noc netopýrů.

V Ptačím parku Kosteliska je i v červenci co pozorovat. Na Ptačím poli se zdržují brodiví ptáci - až 5 volavek stříbřitých, volavka červená, v polních rozlivech hejno čápů černých a volavek bílých. Na Ptačí pole zaletuje z pastvy odpočívat také velké hejno hus velkých.

Ptačí pole na Kosteliskách. K hejnu hus velkých přilétá volavka bílá. Foto: Ondřej Ryška

Volavky stříbřité na Kosteliskách. Od volavky bílé ji poznáte menším vzrůstem, černým zobákem (volavka bílá má žlutý zobák) a černými končetinami se žlutými prsty. Ve svatebním šatu má i dvě dlouhá zátylková pera, která jsou dobře vidět. Foto: Ondřej Ryška

Noc netopýrů již pošesté na Josefovských loukách
Srdečně Vás zveme v pátek 27.srpna do Ptačího parku Josefovské louky, kde se koná Noc netopýrů. Od 16.30hod proběhne přednáška na správě ptačího parku, v 18.30hod se podíváme do josefovského podzemí, kde budeme pozorovat vrápence malé a od 19.30hod nás čeká chytání a demonstrace netopýrů o Podklasního mlýna pod Josefovem.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/noc-netopyru-v-josefove-a-ptacim-parku/

Čírky modré hnízdí na Mnišských loukách!
Na středové tůni v ptačím parku jsme pozorovali samici čírky modré se 7 mláďaty! Máme velkou radost, že se prokázalo hnízdění této skrytě žijící kachny, které jsme dosud jen tušili. Na jižní zarostlé tůni se objevili 2 kulíci říční a ozývali se i 2 samci chřástalů polních.
Na loukách právě kvetou třeba žluťuchy, bukvice lékařské nebo rozrazily dlouholisté.

Samci čírky modré mají výrazný bílý nadoční proužek a ozdobná pera na boku, samice jsou zbarvené nenápadně. foto: Tomáš Bělka

Rozkvetlé Mnišské louky pokryté bukvicemi lékařskými na konci června 2021, foto: Josef Rutterle

Chřástal polní - dříve běžný pták luk a polí, dnes bohužel již vzácný. Obývá především podhorské vlhké louky. Rytmické, hlasité volání chřástala polního patří k nejsnáze zapamatovatelným ptačím hlasům. Foto: Petr Šaj

Brodiví ptáci na Kosteliskách
Rozlivy v ptačím parku Kosteliska jsou stále na vyšší vodě a po celou sezonu lákají brodivé ptáky. Na rozlivy zaletují kvakoši noční, stejně jako vloni se po celou hnízdní sezonu ozývá bukač velký.  Pozorovali jsme zde také ptačí rarity - 2 volavky červené a 2 kolpíky bílé ve svatebním šatu.

Kolpíka bílého snadno poznáte díky jeho typickému lžičovitému zobáku. V letu má natažený krk i nohy - na rozdíl od volavky bílé, která má v letu krk ve tvaru písmene "S". Foto: Tom Pospíšil


Volavka červená se u nás vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky na Josefovských loukách
Kuřátka čejek chocholatých a kulíků říčních pobíhají v tuto chvíli na Josefovských loukách. Čejek jsou minimálně 3 rodinky a mláďata jsou různě stará.
Čejky chocholaté patří k ohroženým druhům zemědělské krajiny. Kdysi běžný druh našich polí téměř vymizel "díky" intenzivnímu zemědělství s velkým množstvím chemie. Na Josefovských loukách hnízdí pravidelně.
Pozorovat v ptačím parku lze i chřástala kropenatého.

Kuřátko čejky chocholaté. Foto: Tomáš Bělka

Kulíka říčního poznáte podle rychlého cupitavého pohybu, který se často a náhle zastaví. Vidět ho můžete na odkrytých březích rybníků nebo zamokřených loukách či polích. Foto: Břeněk Michálek

Rozkvetlé Mnišské louky
V ptačím parku Mnišské louky kvetou kohoutky luční, kosatce žluté a žebratky bahenní. Při monitoringu se nám podařilo vyfotografovat krutihlava obecného, labuť velkou a čírku modrou.

Labuť velká a samec čírky modré v obležení kvetoucích žebratek bahenních. Pár čírek modrých se na Mnišských loukách zdržuje již od časného jara. Foto: Josef Rutterle


Krutihlava obecného spíše uslyšíte než uvidíte. Na Mnišských loukách se vyskytuje pravidelně. Foto: Josef Rutterle

Kosatce žluté na podmáčených Mnišských loukách. Foto: Josef Rutterle

Dvě pisily čáponohé na Josefovských loukách
Jeden z nejkrásnějších bahňáků, impozantní pisila čáponohá, pobývá právě v těchto dnech na Josefovských loukách. Poznáte ji snadno. Má štíhlý rovný zobák a až 17 cm dlouhé červenorůžové nohy. Jinak je zbarvená černobíle. V České republice se vyskytuje velmi vzácně.

Elegantní bahňák pisila čáponohá se u vody nedá přehlédnout. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky a dravci na Kosteliskách
V ptačím parku Kosteliska jsou rodinky čejek chocholatých, kachen divokých, hus velkých, labutí velkých, lysek černých i slípek zelenonohých
Zajímavý byl letos jarní tah ostřížů lesních, kdy nad rozlivy lovilo hmyz až 15 ptáků.
Letošní rok v ptačím parku vypadá nadějně na dalšího dravce - motáka pochopa. V době námluv jsme pozorovali min. 6 párů.

Ostříž lesní patří k našim menším dravcům. Typický je jeho rychlý let při pronásledování kořisti a střemhlavý útok. Foto: Luděk Boucný


Typickým biotopem pro motáka pochopa jsou rozsáhlé rákosiny v blízkosti mělkých vod. Foto: Luděk Boucný


Lyska černá - dospělý s mládětem. Foto: Dušan Boucný


Rodinka hus velkých - spatřit je můžete především na rybnících. Foto: Dušan Boucný

Vlhy se vrátily do pískovny ČSO
Letošní chladné jaro poznamenalo i aktivitu vlh pestrých, které déle než obvykle čekaly s hnízděním. Nakonec jsme se dočkali. Hnízdní nory hloubí asi 7 párů, nad pískovnou jsme jich ale viděli létat i 30 kusů.
Necháme se tedy překvapit, kolik párů nakonec zahnízdí.
Letos se vlhy o pískovnu dělí s břehulemi říčními, kterých hnízdí přibližně 600 párů!

Hnízdní stěna pískovny Malá Lipová s norami břehulí říčních, foto: Josef Chytil

Vlha pestrá v Malé Lipové v roce 2020. Foto: L. Klíž

Malá Lipová zapsána do vlastnictví ČSO
Tak dnes - 28.května 2021! Malá Lipová je zapsána do vlastnictví ČSO. Připravujeme návštěvnickou infrastrukturu - informační cedule a přístup na lokalitu. Vlhy v pískovně létají, čekáme, kdy začnou hnízdit. V loňském roce vyvedlo mladé asi 8 párů.
Vlha pestrá si poradí i s větším bodavým hmyzem - v jejím jídelníčku jsou běžně i sršni a vosy, foto: Ludmila Korešová

Lelek lesní na Josefovských loukách
S radostí pozorovali návštěvníci Ptačího parku Josefovské louky lelka lesního. Tento trochu záhadný, skrytě žijící pták je aktivní za soumraku a v noci, den tráví přitisknut k zemi, pařezu nebo podélně k větvi stromu. A je téměř neviditelný. O to větší štěstí, že se ho podařilo vyfotografovat!

Lelek lesní se živí létajícím hmyzem, který loví za letu do široce rozevřeného zobáku. 

Ptačí novinky na Mnišských loukách
V květnu jsme v Ptačím parku Mnišské louky poprvé pozorovali cvrčilku slavíkovou a rákosníka velkého. Ve větším počtu se na loukách vyskytují i další cvrčilky (zelená a říční).  Luňáci červení do parku pravidelně zalétají.

Luňák červený patří k našim nejvzácnějším dravcům. Na obloze ho bezpečně poznáte od dalších dravců díky hluboce vykrojenému ocasu, který je shora rezavě zbarvený. Foto: Ben Andrew, rspb-images.com

Rákosník velký je největším druhem rákosníka v Evropě. Obratně šplhá po rákosí, kde také pátrá po potravě. Proto je poměrně snadné ho spatřit. Foto: Dušan Boucný

V Malé Lipové hnízdí kolonie břehulí říčních
Milé překvapení nás čekalo v polovině května. Novou pískovnu ČSO si našly břehule říční, které zde již hrabou nory a začínají hnízdit. Nor jsme napočítali 450!
Ptačí rezervace ČSO má tak kromě vlh pestrých další významné obyvatele.

Břehule říční hnízdí v koloniích v kolmých písčitých nebo hliněných březích. Foto: Dušan Boucný


Břehule říční patří do čeledi vlaštovkovitých. Stejně jako například vlaštovky nebo jiřičky jsou výbornými letci. Foto: Dušan Boucný

Vodouši a další ptáci na Mnišských loukách
Mnišské louky přivítali navrátilce z teplých krajin - slavíky modráčky i slavíky obecné. Radost nám udělali vodouši šedí a vodouši bahenní, které je stále možné zde spatřit.

Slavík modráček na Mnišských loukách pravidelně hnízdí, foto: Dušan Boucný


Vodouš šedý patří k vzácným hostům Ptačího parku Mnišské louky, foto: Dušan Boucný

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek.
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Kosteliska se rozrostou o nové rozsáhlé pozemky
Jihomoravské pobočce ČSO se podařilo vyjednat nové výkupy pozemků o celkové výměře 21 142 m2 v hodnotě 528 000 Kč v Ptačím parku Kosteliska.
Jedná se o několik pozemků, z nichž některé leží v bezprostředním okolí ptačího parku a jsou určeny ke směnám za pozemky uvnitř parku. Majitelé některých pozemků totiž nejsou ochotni svoje pozemky v parku prodat, ale směnit za jiné poblíž. Jeden větší mokřad 0,4 ha je uvnitř parku, v současnosti je silně podmáčený a navazuje na okolní podmáčené plochy. Vyskytuje se zde například bukač velký, hnízdí husy velké a také "úřaduje" bobr evropský.

Nový podmáčený pozemek v Ptačím parku Kosteliska, kde nám "s údržbou pomáhá" bobr. Likviduje náletové dřeviny.

Jaro na Mnišských loukách
S radostí s vámi sdílíme atmosféru jara v Ptačím parku Mnišské louky! Kvetou zde například prvosenky jarní. Louky jsou krásně podmáčené a lákají ptáky i hmyz. Při troše štěstí lze spatřit rosničky zelené.Prvosenky jarní kvetoucí na Mnišských loukách na jaře 2021. Foto: Josef Rutterle


Rosnička zelená je vzácným obojživelníkem, který žije i na Mnišských loukách, foto: Luděk Boucný

Druhý ptačník na Josefovských loukách
Díky schválené dotaci Norských fondů na rok 2021 na Josefovských loukách vybudujeme další ptačník, který rozšíří ten stávající o 3 ha vodních ploch. Navíc vzniknou ještě okrajové tůně, největší z nich na nově koupených pozemcích úplně na východě parku. Josefovské louky tak budou opět ještě atraktivnější pro bahňáky a vodní ptáky!

Letecký pohled na Josefovské louky. ČSO vlastní již téměř 47 ha pozemků, což je nadpoloviční většina ptačího parku.

Malou Lipovou se podařilo vykoupit!
Dočkali jsme se a máme ohromnou radost! Pískovna Malá Lipová na Přerovsku, která je domovem kolonie vlh pestrých, bude již brzy patřit České společnosti ornitologické! Původní vlastník, město Přerov, podepsalo kupní smlouvu na 1,68 ha klíčových pozemků za celkovou částku 130 000 Kč, peníze jsme již uhradili a zhruba do měsíce by pískovna měla být připsána do vlastnictví ČSO. Děkujeme všem, kdo podporují rozvoj ptačích parků a rezervací!

Přílet vlh očekáváme do poloviny května. Takto jsme vyfotografovali jednu vloni v pískovně. Foto: L. Korešová

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek. 
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Nový výkup pozemku na Josefovských loukách
ČSO je vlastníkem nového, krásně podmáčeného pozemku o výměře 0,4 ha na jihu Ptačího parku Josefovské louky (na snímku níže). Jednání o koupi trvala několik let, o to větší máme radost...

Foto: Břeněk Michálek

Jarní brigáda v ptačí rezervaci Malá Lipová
V pískovně Malá Lipová proběhla jarní brigáda, o kterou se postarali pracovníci ORNIS - přírodovědného oddělení přerovského muzea zaměřeného na ornitologii. V ptačí rezervaci ořezali nálety a nežádoucí dřeviny a území vyčistili od odpadků. Pískovna je tedy plně připravena na přílet vlh pestrých, kterých zde vloni hnízdilo asi 8 párů.
V rámci Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky ČSO vzniká i pracovní skupina, která se bude o vlhoviště starat a přetvářet ho pro návštěvníky. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí přiložit ruku k dílu! Více informací zde: https://ornis.cz/pro-navstevniky/aktuality/stante-se-spolutvurci-vlhoviste-mala-lipovaOd Vánoc se v parcích a rezervacích  ČSO podařilo vykoupit 9 ha pozemků
Přes komplikace spojené s omezením pohybu a tím i osobních setkání , která jsou klíčová při dojednávání nových pozemků, se nám ve všech třech ptačích parcích podařilo odkoupit dohromady 9 ha většinou mokřadních luk.


Jeřáb popelavý srovnává síly a velikost s praturem - počátek dubna 2021 na Josefovských loukách. Foto: Břeněk Michálek


Na Mnišských a Josefovských loukách je už dnes využívají jeřábi, čejky nebo jespáci, na Kosteliskách husy velké a běločelé a desítky dalších ptáků, jak je vidět na snímku níže.
Dalších několik hektarů je v pokročilém stádiu vyjednávání.
Polní rozliv na Kosteliskách, který přitahuje mnoho druhů ptáků je už částečně v našem vlastnictví.

Největší událostí bude brzké uzavření koupě většiny pozemků tvořící Ptačí rezervaci Malá Lipová u Přerova. Je velmi pravděpodobné, že vlhy sem přilétnou a začnou hnízdit už v hnízdní stěně patřící ČSO.

Pískovna v Malé Lipové bude již brzy rezervací pro vlhy přímo vlastněnou ČSO. Foto: Břeněk Michálek

Jarní tah ptáků na Josefovských loukách
Rekordní počet (minimálně 80!) jespáků bojovných se v těchto dnech vyskytuje na Josefovských loukách! Jsou k vidění na podmáčených místech, kde nám s hospodařením pomáhají divocí koně. Zajímavostí toho bahňáka je, že samci jespáků bojovných mají v době toku bohaté péřové různobarevně zbarvené límce kolem krku (bílé, rezaté, černé, skvrnité apod.). Jak i dokládá snímek níže.

Jespáci bojovní na Josefovských loukách v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser

Hejno jespáků bojovných nad Josefovskými loukami v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser

Jarní tah ptáků na Kosteliskách
Na zaplaveném pozemku, který jsme v zimě pokosili a vyčistili od náletu se to začíná hezky zelenat a v rozlivech se objevily první snůšky hnědých skokanů.


Na Velkém rozlivu se zastavilo pestré hejno protahujících kachen. Máme velkou radost, že se z rákosin v březnu začal opět ozývat tajemný hlas bukače velkého.

Čírky obecné a modré, hvízdáci euroasijští, lžičáci pestří, ostralky štíhlé a kopřivky obecné - úžasná přehlídka kachen na Kosteliskách v březnu 2021. V pozadí také husy velké a běločelé. Foto: Ondřej Ryška

V ptačím parku v těchto dnech můžeme pozorovat i impozantního dravce specializovaného na lov ryb - orlovce říčního.

Ptačí Park Kosteliska se rozrůstá o další pozemek
Pozemek o výměře 0,5 ha v místě periodického polního mokřadu na severu Ptačího parku Kosteliska byl připsán do vlastnictví ČSO. Aktuálně se zde nachází polní kultury, ale v případě zatopení vodou se tato plocha stane atraktivním územím hlavně pro bahňáky, ale také pro vodní korýše nebo brouky.

Říčka Kyjovka v Ptačím parku Kosteliska v lednu 2021, foto: Ondřej Ryška

Na Josefovských loukách se narodilo pratuřátko!
„Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.
Jak je možné, že „jalovice“ bez přítomnosti samce porodila o víkendu mládě? Co se dělo na pastevní rezervaci v Milovicích před jejím podzimním transportem na Josefovské louky ví asi jen ona. Každopádně, ptačí park má od páteční noci nového spásače.
Při případné návštěvě Josefovských luk prosíme o držení psů na vodítku. Riziko povodně, zdá se pominulo, stezky v parku jsou tedy opět otevřeny.
Pratuřátko druhý den života. Foto: Ota Valeš

Pratuří máma čistí po porodu své mládě. Foto: Břeněk Michálek

Další výkup pozemku na Mnišských loukách
O nových 2,2 ha se rozrostl Ptačí park Mnišské louky. Pozemek při západní hranici ptačího parku byl připsán do vlastnictví ČSO. V západní části parku plánujeme vybudovat jeřáboviště, respektive klidovou zónu pro hnízdění jeřábů, zatímco na východě parku chceme vytvořit ideální podmínky pro bahňáky (mělké tůně, apod.). A postupně výkupem pozemků obě části parku propojit.

Nádherný podmáčený pozemek o výměře 2.2 ha je nově ve vlastnictví ČSO, foto: Josef Rutterle


Aktuálně lze v Ptačím parku Mnišské louky vidět třeba naši nejmenší potápku - potápku malou, foto: Dušan Boucný


Pěnkava jikavec patří k našim zimním hostům, pozorovat ji můžete i na Mnišských loukách, foto: Dušan Boucný

Zamrzlé vodní plochy jsme využili ke kosení ostrovů. Nejprve se pokosil ostrov v polním rozlivu v Ptačím parku Kosteliska, na které vloni hnízdily čejky a vodou rudonozí. 
Poté se již tradičně pokosil ostrov racků na Třetím Zbrodě v Mutěnicích a nakonec jsme ve spolupráci s CHKO Pálava stihli pokosit i ostrov na rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova.
Námraza na Josefovských loukách
Takto pohádkově vypadaly Josefovské louky za tuhých mrazů v polovině února. Podařilo se nám zachytit i chřástala vodního.
Fota: L.Klíž

Chřástal vodní na Josefovských loukách v únoru 2021.

První výkupy roku 2021 na Kosteliskách
Do vlastnictví ČSO byly připsány nové pozemky v Ptačím Parku Kosteliska. Jeden pozemek o rozloze 0,57 ha v centrální části ptačího parku, kde jsou z větší části podmáčené rákosiny, ale část pozemku je i určená k zalesnění. Další pozemek o výměře 0,4 ha se nachází v místě rozsáhlého polního mokřadu na severu území, který je částečně trvale zatopen vodou. Je to atraktivní místo jak pro kachny, tak pro brodivé ptáky a bahňáky.

Ptačí park Kosteliska - různorodost biotopů je zde mimořádná, foto: Ondřej Ryška

Ptačí parky slouží ptákům i v zimě
Ve všech ptačích rezervacích ČSO pobývají jak vzácní zimní hosté, tak překvapivě zimují i některé hnízdní druhy.
Na Josefovských loukách tráví zimu čtyři kalousi pustovky, což je rekordní počet. Pozorovat lze i bekasiny otavní, čejky chocholaté, chřástaly vodní nebo lindušky horské.


Jeden ze čtyř kalousů pustovek na Josefovských loukách v lednu 2021, foto: Eva Uždilová

V novém ptačím parku Kosteliska, díky své jižní a tedy teplejší pozici, pestrosti prostředí a kvalitním mokřadům, zahlédnete hned několik druhů bahňáků a dalších ptáků, kteří by teď měli být někde v teple u Středozemního moře – skřivan polní, holub hřivnáč, špaček obecný nebo konipas bílý. Z bahňáků můžeme zastihnout vodouše kropenaté, slučky malé nebo bekasiny otavní.

Rozsáhlé mokřady na Kosteliskách lákají mnoho ptáků k přezimování, foto: Ondřej Ryška


Na Mnišských loukách stále sledujeme malou rodinku jeřábů popelavých a zimu zde tráví i severská káně rousná s bílým ocasem a zateplovacími rousy až k pařátům.

Podrobnou zprávu k zimujícím ptákům v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde:
https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-slouzi-ohrozenym-ptakum-i-v-zime/


Pár jeřábů popelavých vloni v parku vyvedl mládě (na fotografii zcela vlevo), foto: Břeněk Michálek

Malá Lipová bude snad již brzo ve vlastnictví ČSO!
Skvělá zpráva přišla z Přerova - finalizuje se kupní smlouva na Malou Lipovou, pískovnu s kolonií vlh pestrých. Půjde-li vše hladce, přiletí vlhy v květnu už do pískovny ČSO. Brzy proto plánujeme terénní poradu o prvních ochranářských opatřeních a o tom, jak to zařídit, aby návštěvníci mohli vlhy obdivovat zblízka a přitom je nerušit.

Vlha pestrá - nejbarevnější český pták a cíl mnoha fotografů přírody, foto: L. Kříž

Přírodovědné průzkumy na Kosteliskách
V Ptačím parku Kosteliska nalezli odborníci při entomologickém průzkumu vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus), který byl v  České republice již považován za vyhynulého. Zjištěno bylo celkem 99 ohrožených druhů hmyzu.
Loňský ornitologický průzkum odhalil 162 druhů ptáků.  U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů. Mezi ptačí skvosty Kostelisek patří například vodouš rudonohý, moudivláček lužní nebo bukáček malý.
Potvrdila se tak nesmírná rozmanitost a vzácnost území tohoto ptačího parku.
Podrobněji se o uskutečněných průzkumech a jejich výsledcích dočtete v této tiskové zprávě: /https://www.birdlife.cz/prirodovedci-v-ptacim-parku-kosteliska-nalezli-brouka-ktereho-uz-povazovali-v-cr-za-vyhynuleho/

Zima v Ptačím parku Kosteliska, fota: Ondřej Ryška


Ptačí park Mnišské louky se rozrůstá o nové 2,5 ha pozemky
Máme výbornou zprávu - výkup nových 2,5,ha pozemků se podařil a 30.12.2020 jsme doplatili kupní smlouvu. Nyní tedy čekáme na zápis do katastru. Jedná se o velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku. Na velkém pozemku zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních.  Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu dříve bývaly.

Ptačí park Mnišské louky v létě 2020. Foto: Ludmila Korešová

Ovčárna na Josefovských loukách připsána do vlastnictví ČSO
O 2 ha nových pozemků, kterým se říká Ovčárna, se rozrostl Ptačí park Josefovské louky. Pozemek byl vložen do katastru pod vlastnictvím ČSO. Jedná se o velmi atraktivní území pro ptáky - pozorovány zde byly čírky, bekasiny, jeřáby, slučky nebo bekasiny otavní
Plánujeme zde vybudovat velkou mělkou tůň s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.

Ovčárna v Ptačím parku Josefovské louky v lednu 2021, foto: Zdeněk Vermouzek


Permanentně podmáčený pozemek byl vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz., foto: Zdeněk Vermouzek

Správa ptačích rezervací ČSO srdečně děkuje všem podporovatelům a příznivcům a přeje úspěšný a zdravý rok 2021!
Ohlédnutí za uplynulý rokem v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/podekovani-ze-spravy-ptacich-rezervaci/

Nově vznikající Ptačí park Kosteliska - nádherná mozaika pestré krajiny plné života. Foto: Ludmila Korešová


Lednáček říční je pravidelným hostem ptačníku na Josefovských loukách.

Zimující ptáci na Kosteliskách
I v zimě můžeme v Ptačím parku Kosteliska pozorovat zajímavé ptačí druhy. Aktuálně zde přečkává zimu například 51 ex. lindušek horských, 21 ex. konipasů bílých, skupinka vodoušů kropenatýchslučky malé nebo bekasina otavní.

Linduška horská na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška


K vzácným zimním hostům Kostelisek patří i vodouš kropenatý, foto: Ondřej Ryška

Ptačí park Mnišské louky se může rozrůst o nové 2,5 ha pozemky
Jeden velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku máme možnost teď vykoupit do vlastnictví ČSO. Velký pozemek plánujeme úplně přeměnit na hodnotné území pro ptáky. Zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních. Díky blízké řece a na hmyz bohatým loukám by tu mohla vzniknout prosperující kolonie. Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu byly v dávných dobách vytvořeny bočním ramenem Ploučnice. Zajistíme tím atraktivní loviště třeba pro bekasiny otavní.
Nejmenší pozemky leží v budoucím vstupním areálu ptačího parku, na břehu Ploučnice a jeden je potůčkem vytékajícím z největší existující tůně.

Tento pozemek můžeme právě teď vykoupit v Ptačím parku Mnišské louky.


Aktuálně lze na Mnišských loukách pozorovat třeba zimujícího ťuhýka šedého. Foto: Dušan Boucný

Nový pozemek na Josefovských loukách
2 ha permanentně mokré louky, které se říká Ovčárna, hned u hlavních stavidel, by měly již brzy také patřit ČSO. V loňském roce se louku podařilo i podruhé posekat a letos na jaře zde byly nádherné rozlivy, které přitahovaly čírky, bekasiny, jeřáby nebo slučky. Prokázáno bylo i hnízdění bekasiny otavní
V aktuálním projektu Norských fondů se na tomto pozemku počítá s velkou mělkou tůní s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.
Pozemek bude vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz.

Josefovské louky na podzim 2020.


Čírka modrá se na jaře 2020 objevila opakovaně na Josefovských loukách (nahoře samička, dole samec). Foto: Luděk Boucný


Nádherně zbarvený samec čírky obecné - i jeho přitáhly jarní rozlivy na Josefovských loukách. Foto: Dušan Boucný

Podívejte se na podzimní krásu v Ptačím parku Kosteliska.


Velký rozliv v Ptačím parku Kosteliska, v pozadí hrad Buchlov.

Jarohněvický rybník

Na pohrabané ploše po říjnové dobrovolnické brigádě rostou čirůvky fialové.

AKTUÁLNĚ Z NAŠICH PTAČÍCH REZERVACÍ

Kosteliska
Díky úsilí Jihomoravské pobočky ČSO se zde letos již podařilo vykoupit 2,7 ha pozemků. Nákupy na Kosteliskách jsou kromě darů spolufinancovány z projektu Interreg V-A SK-CZ Zelené horizonty. Další pozemky máme ve správě od Biologického centra Akademie věd a Města Dubňany. Letošní hnízdní sezóna přinesla mnoho zajímavých pozorování, např. bukače velkého či bukáčka malého. Ovšem díky průzkumům, které realizuje Jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s dalšími odborníky, se podařilo objevit také nové lokality vzácných druhů z jiných skupin živočichů, např. pijavky lékařské, pavouka snovačky moravské, plže vrkoče bažinného nebo korýše listonoha letního. Tyto nálezy jsou dokladem, že se jedná o velmi pestré území s velkou biodiverzitou.

O víkendu 2.–4. října 2020 proběhla na Kosteliskách první dobrovolnická brigáda. Akce byla zaměřena na příbřežní zóny Jarohněvického rybníku, kde byl posečen nálet dřevin a nepůvodní druhy rostlin. Vytvořili jsme tak mj. nové pastviny pro husy. Děkujeme všem čtyřiceti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR, byla podpořena i v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.


Josefovské louky
Úžasná zpráva přišla v červnu i z Josefovských luk. Místo přislíbeného prodeje 3,8 ha městských pozemků ocenilo zastupitelstvo města Jaroměře dlouhodobou dobrou spolupráci schválením záměru na bezúplatný převod. Získáváme tak i břehový pruh Nové Metuje podél celé severní hranice parku,  kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami. Kromě toho proběhly další výkupy a také se konečně podařila směna pozemku, dříve koupeného mimo území ptačího parku, za pozemek v ptačím parku, díky níž rozšíříme pastvinu pro divoké koně o půl hektaru.

Ptačí park je po létě zase o něco pestřejší - bagříky vyhloubily další mělčiny pro bahňáky, máme nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu a známý josefovský řezbář Jan Paďour vytvořil pro návštěvníky "odpočívadlo obrů" z padlého kmene mohutného topolu.

Minulý týden jsme také na Josefovských loukách vypustili dva pratury, kteří se přidají ke stádu koní a pomohou se spásáním nežádoucích či rychle rostoucích dřevin a křovin v některých částech parku. Vytvoříme tak ještě vhodnější podmínky pro mokřadní a luční ptáky - pro jejich potravu, úkryt i hnízdění.
Letošní rok přinesl opět nové druhy, poprvé se objevili husice rezavá, kulík písečný, jespák šedý, labuť zpěvná a hýl rudý.
Mnišské louky
Na nádherný podmáčený 6ha pozemek v Ptačím parku Mnišské louky, na jehož výkup se složili dárci v úspěšné letní výzvě, máme podepsanou platnou kupní smlouvu a provedli jsme i vklad na katastr. Bohužel ale došlo k administrativnímu zádrhelu, který se stále řeší a proto na zápis do katastru stále čekáme.
 
Ovšem nezahálíme, a protože se podařilo shromáždit dostatek financí, rozjeli jsme hned předjednávání nákupu dalších pozemků. 30.9. bylo tedy do vlastnictví ČSO připsáno prvních 2,7 ha mokřadních pozemků na Mnišských loukách, nakoupených za 525 578 Kč. O dalších 2,8 ha intenzivně a nadějně jednáme. Budeme vás brzy informovat, jak jsme pokročili. 
Letošní sezona přinesla řadu zajímavých pozorování - slavíky modráčky, žluvy hajní, srnady rákosní, včelojedy lesní, bramborníčky černohlavé, husice nilské, morčáky velké a mnoho dalších druhů.Malá Lipová
V poslední ptačí rezervaci, pískovně Malá Lipová, hnízdilo letos asi osm párů vlh pestrých. Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr ČSO na koupi 1,3 ha klíčových pozemků.  Nyní se připravují podklady ke kupní smlouvě.

FESTIVAL PTACTVA NA JOSEFOVSKÝCH A MNIŠSKÝCH LOUKÁCH - PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
V sobotu 3. 10. od 8 hod na Josefovských loukách
V neděli 4. 10. od 9 hod na Mnišských loukách

Ptačí park Josefovské louky je zase o něco pestřejší. V těchto dnech na dvou místech pracují bagříky, které vytváří nové mělčiny pro bahňáky. V září si nová bahniště přiletěly prohlédnout dva ze vzácněji pozorovaných bahňáků parku – jespák obecný a vodouš tmavý. Ptačí rezervace má i nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu, které na popud ČSO vytvořil Statní pozemkový úřad. A známý josefovský řezbář Jan Paďour vyrobil pro návštěvníky „odpočívadlo obrů“ z padlého kmene mohutného topolu.
Přijďte zažít podzimní krásu Josefovských luk - těšíme se na vás.

Na Mnišských loukách vyvrcholí procházka vedená ornitology ze severních Čech v neděli 4. října. Výprava za ptáky začne v 9:00 před budovou Vlastivědného muzea a galerie (VMG). V ptačím parku proběhne odchyt ptáků do sítí a kroužkování. Seznámíme se také s prvními zakoupenými pozemky do vlastnictví České společnosti ornitologické. Těšíme se na vaši účast.Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.

Rodinka husy velkéChřástal vodníČáp černý


Nutrie říční


Vlha pestrá je jedním z našich nejbarevnějších ptáků a i proto její krásu tak obdivujeme. Podívejte se na pár fotografií! I takto zblízka jednou bude možné pozorovat tyto nádherné ptáky v naší nově vznikající ptačí rezervaci Malá Lipová.
Foto: Dušan Boucný a Petr Šaj


Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný

Žluva hajní - foto Dušan Boucný


V nové vznikajících ptačí rezervaci MALÁ LIPOVÁ jsou vlhy v plné hnízdní aktivitě. Pozorovali jsme minimálně 5 párů. Kromě vlh přímo v pískovně hnízdí i žluvy hajní, v okolí se pravidelně objevují motáci lužní nebo břehule říční.
Návštěvníka potěší i pestrá květena - například užanka lékařská nebo vyhřívající se ještěrky obecné.

Odpočívající vlhy v pískovně Malá Lipová - foto Zdeněk Vermouzek


Moták lužní - foto Dušan Boucný


Takto krásně kvete v okolí pískovny užanka lékařská - foto Zdeněk Vermouzek

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH se objevil další vzácný host - labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Labuť zpěvná, volavka bílá a vodouš šedý. Foto B. Michálek


Srovnání labutě zpěvné (vpravo) s běžnou labutí velkou (vlevo). Foto J. Vaněk.

Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH vesele koncertuje tento pestře vybarvený zpěvák - slavík modráček středoevropský.
Foto B. Michálek

Mrkněte na krátké, ale působivé  video z našeho zimního výletu na MNIŠSKÉ LOUKY!

https://www.youtube.com/watch?v=Asyy5ck4trQ

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH je dudek chocholatý!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudek/


Předjednávání pozemků na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH i v nových rezervacích se na začátku letošního roku slibně rozeběhlo. Město Jaroměř a Přerov mělo projednat odprodej městských pozemků na Josefovských loukách, resp v pískovně MALÁ LIPOVÁ, se soukromníky jsme naopak vedli nadějná jednání ohledně MNIŠSKÝCH LUK a KOSTELISEK. Těšili jsme se na nové hektary pozemků pro ptáky, ale koronavirová krize vše zastavila. Stále však doufáme, že nejpozději na podzim se vše zase rozeběhne a my budeme moci ptačí rezervace ČSO rozšířit.
Na obr. jarní Mnišské louky. Foto B. Michálek.

I v nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA máme napilno. Získali jsme do správy první pozemky vykoupené díky společnému projektu s Entomologickým ústavem, úspěšně jsme projednali ideu ptačího parku s obcí Dubňany, provedli jsme první managementové práce - např. kosení nebo vyřezávání náletových dřevin, čímž jsme osvobodili pořádnou část luk.

Kromě Josefovských luk mají svoje webové stránky i ostatní rezervace ČSO. Mrkněte na 

https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-a-rezervace/

V nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA to žije!  Aktuálně tam toká kolem 20 čejek, objevili se už vodouši rudonozí a bekasina, odevšad řvou chřástali vodní, zpívají bramborníčci černohlaví. Na sousedících Mutěnických rybníkách loví orlovec říční, ale ryby trhá a odpočívá na Kosteliskách. Fajnšmekry potěší skřivan lesní či strakapoud prostřední. Ze šplhavců lze potkat ještě strakapouda velkého a malého a žlunu šedou. Husy už mají housata ...

Díky neskutečně rychlé odezvě dárců se podařilo již před Vánocemi zaplatit 45 000 Kč za první pozemek v nové rezervaci ČSO - MNIŠSKÝCH LOUKÁCH v nivě Ploučnice. 30.1. 2020 byl na příslušném katastru připsán do vlastnictví ČSO. Čtěte a prohlížejte fotografie v článku na webu ČSO https://www.birdlife.cz/vykoupili-jsme-prvni-pozemek-na-mnisskych-loukach/ V současnosti probíhají jednání o rozsáhlejších navazujících pozemcích, které by se tak mohly stát jádrem nově vznikajícího Ptačího parku Mnišské louky. 

Založení projektu

Činnosti ČSO fandím a přeji mnoho úspěchů v roce 2022.

David Rychtrmoc
1 120 Kč

píp píp!

Honza Kostečka
3 000 Kč

My děkujeme vám.

Markéta Měšťanová
1 120 Kč

Fandíme vám, díky za vaši práci pro přírodu!

Milan Soucek
2 240 Kč

Na dobrou věc rádi přispějeme.

Libor Paulus
1 120 Kč

Díky za vaši skvělou práci!

Zdeněk Slejška

Děkuji za Vaši práci.

Věra Hanelová
2 240 Kč

Držím vám moc palce, ať se daří vykupovat.

Zuzana Kučerová
5 000 Kč

Ať se daří :-)

Adam Špelina
1 500 Kč

Josefovské louky jsou úžasný projekt ochrany přírody!

Šárka Menich Janeček
2 240 Kč