Česká ženská lobby

http://czlobby.cz/ tel.: 734 653 454 e-mail: info@czlobby.cz


Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Naším cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Spojujeme 37 proženských organizací. Ovlivňujeme zákony tak, aby se ženám žilo lépe. Prosazujeme rovnost žen a mužů. Posilujeme postavení znevýhodněných skupin žen. Upozorňujeme na problémy žen a nabízíme jejich řešení. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Naše úspěchy Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou. Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Zasadili jsme se o dostupnost/navýšení míst v MŠ (novela školského zákona). Spolupodíleli jsme se na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MŠMT. Sledujeme naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkujeme je na zasedání OSN.

Aktuální projekty