Spolek přátel časopisu Svět Dharmy, z. s.

http://svetdharmy.cz e-mail: info@svetdharmy.cz


Spolek přátel časopisu Svět Dharmy, z. s. je nezisková organizace, jejímž primárním úkolem je vydávání čtvrtletníku Svět Dharmy – buddhismus a současnost. Cílem časopisu je informovat buddhisty i nebuddhisty o tom, co se děje v životě buddhistických společenství u nás a ve světě, posilovat důvěru, přátelství a pocit sounáležitosti mezi buddhisty všech škol a směrů v Čechách a na Slovensku, propagovat ve společnosti buddhistické hodnoty (nenásilí, tolerance, uvědomělý přístup k přírodě, k sobě a jiným), přispívat k dialogu mezi různými náboženstvími a mezi západní a východní kulturou. Orientujeme se na nejdůležitější buddhistická periodika, vycházející v angličtině (Lion's Roar, Tricycle, Buddhadharma, The Mindfulness Bell, Primary Point a další) a seznamujeme čtenáře s buddhistickým pohledem na nejpalčivější otázky současnosti, zejména ekologické, ale také sociální a lidskoprávní. Obzvláštní pozornost věnujeme domácímu kulturnímu dění a knižním publikacím, souvisejícím s buddhismem a východní filosofií.

Aktuální projekty