Informace pro organizace a obce

Služba Darujme.cz je určena pro neziskové organizace, instituce neziskového sektoru a některé samosprávné celky v České republice, které přijímají finanční prostředky ve formě darů. Nabízíme pestrou škálu on-line platebních metod, které mohou doplňovat či nahrazovat metody, které již dnes pro fundraising využíváte.

Podmínky pro registraci služby 
Přijímané právní formy
Náklady registrace a užívání služby
Proces zpracování darů
Individuální konzultace na míru
Co zvážit než se zaregistrujete
Dárcovské výzvy – peer to peer fundraising

Podmínky pro registraci služby

Služba Darujme.cz je určena pro neziskové organizace, instituce neziskového sektoru a některé samosprávné celky v České republice, které jsou podle zákona o dani z příjmu oprávněným příjemcem darů na obecně prospěšné projekty, plní zákonné povinnosti kladené českým právním řádem a mají obecně prospěšné poslání, jsou transparentní ve vztahu ke svým dárcům, k veřejnosti, k Finančnímu úřadu atd. a jsou politicky nestranné a nezávislé. Služba Darujme.cz je striktně určena pro právnické osoby, do programu tedy nemůže být registrována fyzická osoba jako příjemce finanční pomoci.  

Z toho plynou následující podmínky pro registraci služby:

 • organizace/instituce má jednu z přijímaných právních forem (viz níže),
 • organizace/instituce pravidelně (ročně) zveřejňuje výroční zprávu včetně ekonomické části, která je běžně dostupná*,
 • poskytnutý dar organizaci/instituci je ve smyslu zákona o dani z příjmu správným darem, tzn. dárce si může o jeho hodnotu snížit základ daně z příjmu (fyzické osoby podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu; právnické osoby podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu),
 • poskytnuté dary řádně eviduje, účtuje a vždy využívá v souladu s deklarovaným účelem, posláním a cílem organizace,
 • hlavní činností nebo posláním organizace není politická aktivita nebo přímá podpora politické strany či kandidáta, včetně prezidentských.**
 • činnost organizace je v souladu s etickým kodexem darujme.cz

Všechna tato kritéria jsou ověřována v průběhu registračního procesu.

Služba Darujme.cz je striktně určena pro právnické osoby, do programu tedy nemůže být registrována fyzická osoba jako příjemce finanční pomoci.

* Organizace fungující méně než jeden rok (pozn. které výroční zprávu doposud nemohly vydat) se mohou registrovat pod podmínkou, že dodají čestné prohlášení, ve kterém se zaváží výroční zprávy včetně ekonomické části vydávat a zveřejňovat. Obec a kraj zveřejňují závěrečnou zprávu ke každému realizovanému projektu.

** Aktivity směřující k obecné kultivaci politického prostředí, jako je boj proti korupci, prosazování účelových zákonů, vzdělávání voličů apod., nejsou v rozporu s tímto pravidlem a organizace s těmito činnostmi se mohou do služby registrovat.

Přijímané právní formy organizací a institucí

 • spolky a pobočné spolky dle zákona č. 89/2012, §§ 214 – 302 (NOZ);
 • ústavy dle zákona č. 89/2012, §§ 402 – 418 (NOZ);
 • nadace dle zákona č. 89/2012, §§ 306 – 393 (NOZ);
 • nadační fondy dle zákona č. 89/2012, §§ 394 – 401 (NOZ);
 • obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 sb.;
 • církevní organizace dle zákona č. 3/2002 sb. – pouze účelová zařízení (charity, diakonie a další sekulární služby).
 • příspěvkové organizace dle § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to:
  poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  zoologické zahrady s platnou licencí vedené v evidenci Ministerstva životního prostředí ČR;
  veřejné knihovny vedené v evidenci Ministerstva kultury ČR;
 • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích („Obecní zřízení“)
 •  kraje dle Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích („Krajské zřízení“)
 •  sociální družstva dle § 758 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Jak registrace probíhá?

Zástupce neziskové organizace, instituce neziskového sektoru a některých samosprávných celků v České republice vyplní registrační formulář a přiloží požadované dokumenty. Administrátoři Darujme.cz zkontrolují všechny náležitosti a splnění podmínek služby do 5 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře a zašlou zástupci organizaci vyrozumění. Pokud bude potřeba v procesu registrace něco upřesnit či doplnit, zástupce Darujme.cz kontaktujte zástupce organizace.

Pokud je vaše registrace schválena, zašleme vám k podpisu Smlouvu o zprostředkování přes online službu DocuSign. Po podpisu smlouvy aktivujeme účet vaší organizace (max. do 5 pracovních dní) a můžete začít využívat službu Darujme.cz. V případě obce/kraje či příspěvkové/státní organizace, posíláme smlouvu k podpisu poštou (není-li domluveno jinak).

Náklady registrace a užívání služby

Darujme.cz je nezávislým nekomerčním projektem provozovaným neziskovými organizacemi pro neziskové organizace. K zajištění běžného provozu služby jsou účtovány neziskovým organizacím následující poplatky:

– provozní poplatek za zprostředkování daru ve výši 2 % darované částky.
– pravidelný roční poplatek za užívání služby (do 30.4.2023 poplatek neúčtujeme)
– jednorázový registrační poplatek (do 30.4.2023 je registrace zdarma)

Tyto poplatky nám umožňují nezávislost, škálovatelnost a efektivitu. Slouží na pokrytí nezbytných nákladů, na provoz portálu, zpracování plateb darů a běžnou podporu všech cílových skupin. Poplatky již zahrnují všechny bankovní, karetní a další podobné poplatky.

Aktuální sazebník služby.

Proces zpracování daru

Dárci zadají dar a své údaje na darovacím formuláři, kam jsou odkázáni například přes dárcovský widget na webu organizace/instituce, kampaňovou stránku organizace/instituce, přímým odkazem v e-mailu apod. Nebo dar zadají přes vlastní dárcovský formulář neziskové organizace/instituce. Poté je dárce dle vybrané platební metody přesměrován na příslušnou stránku platební metody pro dokončení daru (karetní centrum, online bankovnictví nebo stránka s pokyny k zadání platebního příkazu k převodu).

Finanční prostředky jsou v případě všech platebních metod přijímány na bankovní účet Darujme.cz, číslo účtu 2198370339/0800, vlastněný Nadací Via a podléhající pravidelnému finančnímu auditu. Každý příchozí dar je přiřazen cílové organizaci. Pokud nelze určit příjemce daru, peníze jsou vráceny na účet, ze kterého byly obdrženy.

V pravidelných, nejčastěji týdenních, dávkách jsou kumulované dary odeslány na určené účty neziskových organizací ponížené o provozní 2% poplatek. Zároveň automaticky odchází ze systému na určené e-mailové adresy soubory s vyúčtováním dané dávky darů rozepsané do jednotlivých darů. Přehled darů mají správci organizace také k dispozici v reálném čase ve svých uživatelských účtech.

Součástí informací o každém daru jsou také kontaktní údaje na dárce a případně další doplňující informace, které poskytl.

Kdo nese odpovědnost za udržování vztahu s dárcem, který nám daroval prostřednictvím Darujme.cz?

Vy a vaše organizace. Darujme.cz je pouhým zprostředkovatelem a technickým pomocníkem. Dárce jeho prostřednictvím daruje vaší organizaci a je tedy vaší odpovědností tento vztah udržovat a rozvíjet.

Čí je dar poskytnutý dárcem přes Darujme.cz? Jde o dar Dárcovskému portálu nebo o dar naší neziskové organizaci?

Právně vzato je dar od samého počátku váš a to i přesto, že projde účtem Darujme.cz. Darujme.cz sehrává pouze roli zprostředkovatele podle Občanského zákoníku.

Čí jsou data, které o sobě dárce poskytne Darujme.cz?

Data jsou vaše a Darujme.cz vám všechna data předá spolu s pravidelným vyúčtováním obdržených darů. Darujme.cz data vašich dárců nepoužije k žádnému fundraisingovému či jinému účelu vyjma elektronicky notifikace dárce o darování nebo k plnění zákonných povinností či řešení situací spojených s nástrojem Darujme.cz a darováním.

Kdo vystavuje daňově uznatelné Potvrzení o daru?

Potvrzení o daru vystavuje příjemce daru – tedy vaše organizace. Pokud dárce o vystavení potvrzení zažádal, máte povinnost jej vystavit. Nedodržení této povinnosti může být důvodem k vyloučení z používání služby Darujme.cz.

Dárcovské výzvy – peer to peer fundraising

Dárcovské výzvy jsou stále oblíbenější a celosvětově rostoucí trend peer to peer fundraisingu. Princip je jednoduchý a je možné, že jste se s ním již v nějaké formě setkali: příznivec neziskové organizace, my jej nazýváme ambasador, vyzve své okolí – přátele, rodinu, spolupracovníky, atd. – a požádá je o dar pro jím vybranou neziskovou organizaci či konkrétní projekt. Často se tak koná v rámci nějaké příležitosti spojené s ambasadorem – narozeninové oslavy, svatby, ale také sportovní události jako je běh maratonu.

Jak si založit dárcovskou výzvu bod po bodu se dozvíte na našem blogu.

Darujme.cz přináší funkce, díky kterým si uživatel může takovou dárcovskou výzvu snadno založit online a využívat všechny platební možnosti, které Darujme.cz nabízí. Nezisková organizace vidí přehled všech výzev, které ambasadoři v její prospěch založili, dostává upozornění na nově založení výzvy a dostává také kontakt na své ambasadory.

Dary jsou zpracovány běžným způsobem stejně jako u projektů neziskových organizací – jsou přijímány přímo na účet Darujme.cz a přeposílány v pravidelných dávkách dárcem určené cílové organizaci. Ambasador je tak de facto v roli fundraisera neziskové organizace, který získává dary na daný dobročinný účel od svého okolí. Vy jako organizace byste proto neměli opomíjet vztah a komunikaci nejen s dárci, které díky ambasadorovi získáte, ale také vztah s ambasadorem samotným.

Co zvážit než se zaregistrujete

S fundraisingem od individuálních dárců ještě nemáme žádné zkušenosti, můžeme využívat Darujme.cz?

Ano, ale každý začátek je těžký. Počítejte s tím. Darujme.cz vám může s prvními krůčky pomoci, ale chodit budete muset sami.

Od individuálních dárců již podporu získáváme, ale nikdy jsme neexperimentovali s on-line fundraisingem, je Darujme.cz pro nás?

Ano, je a určitě vám pomůže rozšířit řady vašich dárců, protože jim budete schopni nabídnout více „kanálů“, kterými vás a vaši činnost mohou podpořit.

Jsme neziskovka, která chce rozvíjet individuální dárcovství, ale nemáme moc volných prostředků, které bychom do dalšího rozvoje naší fundraisingové kapacity mohli investovat. Pomůže nám Darujme.cz?

Užívání Darujme.cz vám zásadně usnadní a zlevní implementaci on-line platebních metod. Žádný nástroj či portál není samospasitelný, ani ten náš – ale je velká pravděpodobnost, že vám může pomoci.

Nemáme čas na fundraisingové aktivity, vyřeší nám účast na Darujme.cz tento problém?

Rozhodně nevyřeší. Darujme.cz vám nepřinese nové dárce, pokud je nebudete aktivně oslovovat. I v online fundraisingu platí, že žádost je základem, kdy vše začíná! Darujme.cz je primárně bezpečným a důvěryhodným technickým prostředím, kde může dárce dar právě vám poskytnout. Oslovit, získat a udržet tohoto dárce však musíte sami svou aktivitou. Darujme.cz v tom pomůže, ale vaši aktivitu nenahradí.

Naše organizace nemá na fundraisingovou pozici vyčleněného pracovníka. Můžeme Darujme.cz využívat?

Ano, můžete, ale počítejte s tím, že Darujme.cz vaši práci nenahradí, pouze vám ji ulehčí.

Jsme ryze dobrovolnická organizace. Můžeme Darujme.cz využívat?

Můžete, pokud si najdete čas na nutnou časovou investici do rozjezdu on-line fundraisingových kampaní a pokud vaše organizace splňuje všechny podmínky transparentnosti.

Můžeme nabízené on-line platební metody využívat na prodej našich triček, tašek, knih atd.?

Bohužel nemůžete pokud se jedná o „běžný prodej“ (tzn. ne veřejnou sbírku prodejem předmětů). On-line platební metody jsou partnery Darujme.cz nabízeny za zvýhodněných podmínek a to výhradně pro účely poskytování darů na dobročinné projekty.

Musíme mít zřízenou veřejnou sbírku, abychom Darujme.cz mohli využívat?

Sbírku nevyžadujeme, protože záleží na způsobu, jakým nástroj používáte. Stejně jako každý dar, který Vaše organizace získá, nemusí být dárcem poskytnut v režimu veřejné sbírky. Každému neanonymnímu dárci přes Darujme.cz však musíte být schopni vystavit Potvrzení o daru a případně s ním uzavřít darovací smlouvu, pokud o to požádá. Podporujeme adresné dárcovství konkrétních osob a každý dar vaší organizaci tak musí být náležitě evidován a zaúčtován.

Fungují někde úspěšně dárcovské portály?

Ano, zcela běžně! Darujme.cz se na počátku inspirovalo zejména těmito dvěma úspěšnými zahraničními dárcovskými portály:

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci