ETICKÝ KODEX

Portál Darujme.cz je komplexní a bezpečný nástroj pro online darování. Jeho cílem je  být názorově liberální, otevřený a apolitický. Naší snahou je dát prostor k růstu neziskovým organizacím a dalším právním formám, které

  1. podporují rovné příležitostitzn. aktivně se podílí na utváření takového prostředí, které podporuje různorodost, inkluzi, porozumění a respekt,
  2. nedovolují jakoukoliv diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy,
  3. pracují na základě pravdivých informací a faktů, vědomě nešíří dezinformace a volí etické prostředky k propagaci své činnosti,
  4. vykonávají veřejně prospěšnou činnost a používají vybrané prostředky na účel, pro který byly zřízeny,
  5. dbají o maximální možnou transparentnost organizace a používají k tomu nástroje, jako je vydávání výročních zpráv, finančních závěrek atd., a přispívají tak k budování důvěry směrem k veřejnosti,
  6. nejsou ve střetu zájmůtzn. jednají tak, aby se vyvarovaly střetu zájmů, který by mohl ohrozit důvěru veřejnosti,
  7. dbají na ochranu informací o osobních údajích dárců.

Porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek v průběhu používání služby Darujme.cz bude důvodem k deaktivaci účtu organizace. Darujme.cz si současně vyhrazuje právo nezaregistrovat organizaci z etických důvodů, stejně jako při podezření z porušování výše uvedených podmínek. Darujme.cz si také vyhrazuje právo komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnout své služby.

Služba Darujme.cz je striktně určena právnickým osobám. Do programu tedy nelze zaregistrovat fyzickou osobu jakožto příjemce finanční pomoci.
Zároveň hlavní činností nebo posláním organizace, žádající o registraci, nemůže být politická aktivita nebo přímá podpora politické strany či kandidáta, včetně prezidentských. Aktivity směřující k obecné kultivaci politického prostředí, jako je boj proti korupci, prosazování účelových zákonů, vzdělávání voličů apod., nejsou v rozporu s tímto pravidlem, a organizace s těmito činnostmi se mohou do služby registrovat.

Darujme.cz provozuje nezávislá Nadace Via, jejímž posláním je rozvíjet komunitní život a filantropii v České republice. Podporujeme projekty aktivních lidí, kteří společně pečují o své okolí a tím přispívají ke zlepšení kvality života v demokratické společnosti. Propojujeme lidi napříč společností, budujeme mezi nimi důvěru a tím přispíváme k rozvoji filantropie a dárcovství.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci