Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Svobodná volba v porodnictví.

Podpořte další vymezení proti porodnickému násilí a pomozte rodičce s likvidačními náklady řízení!

vybíráme od 18.9.2018
106 450 Kč
vybráno 61 % z 175 000 Kč

přispělo

208 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Liga lidských práv prosazuje pomocí dvou soudních případů respektování práv žen při porodu v nemocnicích a bojovat proti porodnickému násilí. Chceme docílit toho, aby žádné zákroky nebyly na ženách prováděny bez jejich informovaného souhlasu, a také respektování jejich přání a důstojného zacházení. Soudy zatím práva žen popírají a zákony si svévolně vykládají tak, že si zdravotnický personál může dělat, co se mu zlíbí. První případ je u Ústavního soudu, druhý případ paní Valentové, teď míří k Nejvyššímu soudu.

Podpořte prosím další právní zastupování paní Valentové a přispějte jí na úhradu nákladů řízení ve výši 100.152 Kč, které musí už teď uhradit Nemocnici Neratovice. Tyto náklady jsou pro ni likvidační a potřebuje naléhavě Vaši pomoc. Paní Valentová svou žalobou nebojuje jen za sebe, ale za všechny rodičky a jejich lidská práva a svobody při porodu v nemocnici.

Paní Valentová přivedla na svět svoji dceru v porodnici v Neratovicích v roce 2012. Personál jí neumožnil rodit přirozeně ve zvolené poloze, jak si přála, ale namísto toho ji držel násilím v poloze na zádech a provedl jí navzdory jejímu nesouhlasu nástřih hráze. Lékařka proti vůli rodičů přestřihla ihned pupeční šňůru bez dotepání. U porodu bylo asi 5-6 lidí, přestože si rodička přála soukromí. Po porodu jí odmítli vydat placentu a propustit ji domů, přestože byla zdravá ona i dítě. Celý porod se tak stal pro paní Valentovou i jejího partnera děsivým zážitkem nerespektujícího, ponižujícího a násilného jednání.

„Ne prospěch klientky, ale její přání je rozkazem pro porodníka.“ (Sp. zn. S-MHMP 1427626/2017), tak se vyjádřil lékař, primář a soudní znalec v oboru gynekologie a porodnictví Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., k výkladu tzv. úmluvy o biomedicíně (úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, která přesně zní: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

Klientka spolu se svou dcerou podala s naší pomocí žalobu na ochranu osobnosti, ale soudkyně Okresního soudu v Mělníku vůbec neřešila jejich práva, ztotožnila se s tendenčním a lživým posudkem porodnice U Apolináře, že péče proběhla „lege artis“, a ignorovala námitky a důkazy o podjatosti této porodnice, která se dopouští na rodičkách stejných postupů jako žalovaná nemocnice. Kromě toho uložila klientce povinnost uhradit nemocnici na nákladech astronomických 250.433,70 Kč. Více informací o průběhu soudního řízení naleznete také v předchozí kampani k tomuto případu.

Proti rozsudku jsme podali podrobně zpracované odvolání na 20 stran, zejména k právu na svobodný a informovaný souhlas, a předložili jsme odvolacímu soudu odborné vyjádření z oboru biomedicínské statistiky a odborné vyjádření z oboru porodní asistence. Odvolací Krajský soud v Praze nejenže zamítnutí žaloby potvrdil a předložené důkazy zpochybňující posudek od Apolináře ignoroval, ale dokonce odmítl námi podané odvolání za nezletilou, neboť kolizní opatrovnice nezletilé – pracovnice OSPOD – navrhla zamítnutí nároku nezletilé. Odvolací soud se ani neobtěžoval zaslat nám vyjádření protistrany a opatrovnice, takže jsme se o vyjádření dozvěděli až na odvolacím jednání. Rozsudek neobsahuje prakticky žádnou právní argumentaci, žádné vypořádání se s právem na svobodný a informovaný souhlas, ani s přiměřeností zásahů do práv rodičky a dítěte. Namísto toho soudci obviňují rodičku, že měla dost času si vybrat lépe porodnici a že podstatnou měrou sama přispěla k nutnosti zákroků (sic!). Také uvedli do rozsudku vyložené nepravdy, které v řízení nebyly nijak prokázány, například, že dítě muselo být po porodu urychleně resuscitováno nebo že placenta, jejíž vydání rodička požadovala, byla infikovaná a zahnívající (ve zdravotnické dokumentaci nic takového není).

Zajímavostí je, že v březnu letošního roku vydala sama ALMEDA, a.s. (resp. VAMED Mediterra), provozovatel nemocnice Neratovice, nemocnice Mělník a dalších šesti zdravotnických zařízení, veřejné prohlášení o tom, že odteď bude vydávat placenty rodičkám. O placentu si můžete přímo zažádat tímto formulářem. K úpravě legislativy, jak v prohlášení zaměstnanec porodnice píše, nicméně nedošlo, je stále stejná jako v roce 2012, kdy o placentu žádala paní Valentová.

Oba rozsudky považujeme za vysoce neprofesionální, ignorující zákonem zakotvené právo na informovaný souhlas i právo na spravedlivý proces a založené na zaujatosti soudců a jejich představách, že rodička při porodu nemá žádné právo o ničem rozhodovat. Soudy nejenže popřely práva rodičky pod záminkou údajného ohrožení plodu, ale odepřely jí i tak samozřejmé právo, kterou uznává i ministerstvo zdravotnictví, jako je odnesení si placenty a naložení s ní v souladu se svým smýšlením a svědomím. Připravujeme proto dovolání, ale i stížnosti na kolizní opatrovnici a znalecký ústav.

Jediné pozitivum odvolacího rozsudku je snížení nákladů řízení, které soud prvního stupně protiprávně stanovil na extrémních 250.433,70 Kč. Nově celkové náklady řízení činí 100.152,- Kč a klientka je povinna tyto náklady uhradit Nemocnici Neratovice, resp. společnosti ALMEDA, a. s., a to hned teď, do 3 dnů od právní moci rozsudku – do 30. 8. 2018. Nemocnice totiž odmítla žádost paní Valentové o splátkový kalendář, resp. podmínila jej ukončením jakékoliv veřejné kampaně. To ale není možné, protože není ve finančních možnostech klientky uhradit tyto náklady bez kampaně na její podporu.

Buďte součástí naší mise podpořit změnu českého porodnictví. Buďme změnou, kterou si ve společnosti přejeme. Předem Vám všem moc děkujeme.

Případ mají na starosti advokátka Zuzana Candigliota a právnička Sandra Pašková.

Z vybraných peněz v této kampani poměrně uhradíme:

-          náklady řízení ve výši 100.152,- Kč (dluh klientky vůči nemocnici),

-          náklady na právní zastupování klientky ve výši 45.000,- Kč v rozsahu 30 hodin (z toho 16.000,- Kč za dosud poskytnuté právní služby během odvolacího řízení, 29.000,- Kč na zpracování dovolání k Nejvyššímu soudu a další právní služby),

-          fundraising a další náklady Ligy lidských práv ve výši 30.000,- Kč (práce koordinátorky péče o dárce a dalších členů týmů – administrace, propagace kampaně, komunikace s dárci, účetní služby, medializace případu, provoz kanceláře aj.).

Dárcům bude na požádání předloženo vyúčtování vybraných peněz v kampani.

V případě dotazů ke kampani se obracejte na Dana Petruchu (dan.petrucha@llp.cz).

Liga lidských práv
Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

Co konkrétně pro to děláme?

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy
  • Poskytujeme bezplatné právní poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz

Držím palce, děkuji a přeji rodině klid, sílu, zdraví a spokojenost.

Jan Červený
500 Kč

Děkuji, že jste to nenechala být. Bojujete i za nás ostatní rodičky. Takové věci se nesmí v porodnicích stávat. Moc Vám držím palce. Zuzana

Zuzana Volšová
1 000 Kč

Olga Richterová Piráti - Díky za Vaši práci.

Olga Richterová
3 000 Kč

Děkuji za práci kterou děláte a za snahu o osvětu a boj proti porodnickému násilí a tím vlastně i proti porodním traumatům, které zanechávají šrámy na duši jak matce, tak dítěti. Je neskutečné, co všechno se za zdmi porodnic může dnes ještě stále odehrávat. Tím nezpochybňuji kvalitní a dobře odvádějící práci kvalitních doktorů a porodníků. Pouze ty, kteří bohužel nerozumí tomu co je to respektování přání rodící ženy a chovají se často stále jako za hluboké totality.

Kateřina Truksová
1 000 Kč

Držím vám moc palce!

Jonáš Vnouček
500 Kč

Do nich! Tohle prostě musí už konečně přestat. S rychlostí našich soudů a všeho bojujeme sice za naše dcery, ale ony si to zaslouží.

Věra Kluknavská

Držím palce

Dárce

Preji hodne sily, Toto je boj za nas za vsechny, za svobodu a respekt, zenstvi a materstvi

Kateřina Velká

Bojuje za naše děti

Dárce
1 000 Kč

Co všechno se ještě musí stát, aby zvůle ve zdravotnictví přestala být naší společností tolerována? Kolika lidem musí být ještě ublíženo, aby i zdravotníci pochopili, že se jedná zrovna tak o jejich práva, protože i oni se občas stávají klienty nemocnic a lékařů, protože i oni přivádějí vlastní děti na svět.

Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Svobodná volba v porodnictví.