Provozní podmínky

Provozní podmínky dárcovského portálu DARUJME.CZ

Tyto Podmínky užívání dárcovského portálu DARUJME.CZ – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administrací příspěvků mezi provozovatelem dárcovského portálu, kterým je Nadace VIA, IČ: 673 60 114, se sídlem: Praha 1, Jelení 195/9,– dále jako “Nadace VIA” a zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely – dále jako „Příjemce“ a dále vztahy mezi DARUJME.CZ a poskytovatelem příspěvku – dále jako „Poskytovatel“, jakož konečně i vztahy mezi Příjemcem a Poskytovatelem.

I.

Úvodní ustanovení

Nadace VIA je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Pro naplnění svého poslání nadace:

a) podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní komunity;

b) posiluje schopnosti organizací neziskového sektoru přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto organizace působí;

c) slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali zodpovědnými členy komunit, v nichž působí;

d) napomáhá dárcům rozhodovat o přímé alokaci darů tak, aby jejich využití bylo v souladu s posláním nadace.

V rámci naplňování shora uvedeného poslání Nadace VIA provozuje dárcovský portál Darujme.cz, jehož prostřednictvím poskytuje Poskytovatelům ucelený přehled o možnostech podpory neziskového sektoru, resp. veřejně prospěšných aktivit, humanitárních, kulturních, ekologických a jiných projektů pořádaných neziskovými organizacemi a umožňuje Poskytovatelům poskytovat těmto neziskovým organizacím příspěvky. Nadace VIA není podnikatelem dle §2 Obchodního zákoníku.

Poskytovatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací VIA, jakož i vztahy mezi ním a Příjemcem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací VIA, jakož i vztahy mezi ním a Poskytovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

II.

Důvěrnost, ochrana osobních údajů

Nadace VIA je povinna nakládat s osobními údaji Poskytovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Poskytovatelem Nadaci VIA v průběhu poskytování příspěvku jsou důvěrné. Nadace VIA se zavazuje zpracovávat osobní údaje Poskytovatele pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Příjemcem a za účelem zaslání potvrzení o daru. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou Příjemce označeného Poskytovatelem a s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli v případě zaslání potvrzení o daru, nebo v případě jiné potřebné komunikace s Poskytovatelem a s výjimkou sdělení jména a údajů o Poskytovateli bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě internet, či jinému poskytovateli platebních služeb v rozsahu nezbytném k provedení pokynu Poskytovatele.

Poskytovatel je povinen neprodleně oznámit Nadaci VIA jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na plnění povinností Nadace VIA či Příjemce.

V případě, že Poskytovatel udělí Nadaci VIA souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o dárcovském portálu, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o dárce, zavazuje se Nadace VIA užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, Pokud je takový souhlas Poskytovatelem udělen, zahrnuje i souhlas s poskytnutím osobních údajů Poskytovatele ve stejném rozsahu a za shodným účelem Příjemci označenému Poskytovatelem v souvislosti s poskytnutým přípěvkem. Souhlas je poskytnut až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Nadace VIA anebo e-mailem na adresu: info@darujme.cz . V takovém případě Nadace VIA bez prodlení vyrozumí o zrušení souhlasu i dotčeného Příjemce.

Poskytovatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Poskytovatel má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů).

Za ochranu a zpracování osobních údajů poskytnutých Příjemci odpovídá tento sám.

III.

Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

Nadace VIA vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím dárcovského portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním Příjemcem zajistí přijetí příspěvku a jeho převod, to vše na účet konkrétního Příjemce.

Příspěvky jsou poskytovány Poskytovateli jednotlivým Příjemcům prostřednictvím dárcovského portálu provozovaného Nadací VIA způsoby a za podmínek dle pravidel shromažďování prostředků přímo stanovených jednotlivými Příjemci.

Jedná se, dle pravidel konkrétního Příjemce, zejména o následující způsoby poskytování příspěvků:

1. Dar – Poskytnutím daru, tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Příjemci označenému Poskytovatelem a přijetí tohoto příspěvku ze strany Příjemce, přičemž součástí této smlouvy se stávají tyto Podmínky.

2. Veřejná sbírka – Okamžikem připsání příspěvku na účet dárcovského portálu Nadace VIA platí, že byl poskytnut příspěvek do konkrétní veřejné sbírky pořádané Příjemcem dle specifikace provedené ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel předá spolu s příspěvkem Nadaci VIA všechny požadované údaje, potřebné k převodu jeho příspěvku zamýšlenému Příjemci, resp. k zaslání do konkrétní veřejné sbírky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Jedná se zejména o identifikaci Poskytovatele a identifikaci Příjemce, resp. jeho konkrétní veřejné sbírky a to zpravidla formou variabilního symbolu, který Poskytovatel nalezne na www stránkách www.darujme.cz. Nakládání s osobními údaji upravuje čl. II. těchto Podmínek.

Poskytnutím příspěvku Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Nadace VIA, ani Příjemců či jiných osob.

Příspěvky mohou být Poskytovateli poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského portálu DARUJME.CZ, jedná se zejména o:

a) platba převodem na účet provozovatele

b) platba platební kartou on-line

Nakládání s příspěvky

Nadace VIA zřídila pro účely provozování dárcovského portálu zvláštní fond – dále jako „Fond“, tento Fond není samostatnou právnickou osobou a nemá tedy právní subjektivitu, je zřízen Nadací VIA a slouží ke správě příspěvků poskytnutých v rámci činnosti dárcovského portálu Poskytovateli a k jejich distribuci Příjemcům dle specifikace Poskytovatelů. Statut Fondu uvedeného v tomto odstavci je přístupný na www stránkách dárcovského portálu www.darujme.cz.

Nadace VIA přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím dárcovského portálu na zvláštní účet oddělený od ostatních prostředků a na tomto účtu je vede až do okamžiku kdy s nimi naloží v souladu s těmito podmínkami.

Nadace VIA je vázána pokynem Poskytovatele ohledně adresáta příspěvku. Nadace VIA se proto zavazuje přijatý příspěvek převést bez zbytečného prodlení na účet Příjemce označeného Poskytovatelem s tím, že Příjemci zároveň postoupí i informaci o účelu příspěvku, resp. jeho určení do konkrétní sbírky do které je adresován.

Pokud Poskytovatel neuvede údaje potřebné k doručení jeho příspěvku konkrétnímu Příjemci, provede Nadace VIA kroky k zjištění chybějících informací, pokud se to nepodaří, vrátí Nadace VIA příspěvek zpět Poskytovateli. Příspěvek, který se nepodaří vrátit Poskytovateli, resp. kterého není vrácení možné, zůstává ve Fondu a bude použit na úhradu provozních nákladů portálu.

Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely pro jednotlivé projekty odpovídají Příjemci, kteří jsou nositeli těchto projektů. Stejně tak tito Příjemci odpovídají za užití příspěvku v souladu s jeho obecně prospěšným účelem stanoveným ze strany Poskytovatele a to v souladu s vlastními pravidly a účelem daného programu, projektu, sbírky apod.

Nadace VIA nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Poskytovatele či Příjemce.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Nadace VIA zašle Poskytovateli e-mailové potvrzení o poskytnutí příspěvku (nemající charakter potvrzení pro daňové účely) s upozorněním na možnost poskytnutí potvrzení pro daňové účely přímo Příjemcem. Poskytovatel má možnost vyžádat si následně potvrzení o daru od konkrétního Příjemce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

IV.

Úhrada nákladů portálu

Nadace VIA je oprávněna strhnout z příspěvku částku odpovídající nákladům (zejména bankovní poplatky) které na její straně vzniknou v souvislosti s přijetím, spravováním a zasláním příspěvku.

Darujme.cz – sazebník 2013

Případné přírůstky k příspěvku, vzniklé mezi připsáním příspěvku na účet Nadace VIA a jeho převodem na účet Příjemce se nepřevádějí a slouží k úhradě nákladů spojených s plněním povinností Nadace VIA.V.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.darujme.cz. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 29.7.2010. Nadace VIA je oprávněna tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách www.darujme.cz, pokud není ze strany Nadace VIA stanoveno jinak.