Provozní podmínky dárcovské platformy Darujme.cz

Provozní podmínky dárcovské platformy Darujme.cz

Tyto Podmínky užívání dárcovského portálu Darujme.cz – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při poskytování, shromažďování, administrací a správě příspěvků mezi provozovatelem dárcovského portálu, kterým je Nadace Via, IČ: 673 60 114, se sídlem: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, dále jako “Nadace Via” a zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely – dále jako „Příjemce“ a dále vztahy mezi Darujme.cz a poskytovatelem příspěvku – dále jako „Poskytovatel“, jakož konečně i vztahy mezi Příjemcem a Poskytovatelem. Uživatel registrovaný na portále Darujme.cz a využívající služby, které portál nabízí – dále jako „Uživatel“ může, ale nemusí, být zároveň Poskytovatelem nebo zástupcem Příjemce. Poskytovatel nemusí být registrovaným Uživatelem portálu.

I. Úvodní ustanovení

Nadace Via je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice.

Pro naplnění svého poslání Nadace Via:

 • podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní komunity;
 • posiluje schopnosti institucí neziskového sektoru a některým samosprávním celkům přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto instituce působí;
 • slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali zodpovědnými členy komunit, v nichž působí;
 • napomáhá dárcům rozhodovat o přímé alokaci darů tak, aby jejich využití bylo v souladu s posláním Nadace Via

V rámci naplňování shora uvedeného poslání Nadace Via provozuje dárcovský portál Darujme.cz, jehož prostřednictvím poskytuje Uživatelům ucelený přehled o možnostech podpory neziskového sektoru, resp. veřejně prospěšných aktivit, humanitárních, kulturních, ekologických a jiných projektů pořádaných neziskovými organizacemi a jinými institucemi k neziskovým účelům a umožňuje Poskytovatelům poskytovat těmto neziskovým subjektům příspěvky. Nadace Via není podnikatelem dle § 420 Nového občanského zákoníku.

Dále dárcovský portál Darujme.cz Uživatelům poskytuje: 

 • vzdělávání v online fundraisingu, marketingu, vedení kampaní a P2P výzev, vzdělávání formou webinářů, školení a workshopů, individuální poradenství, základní technickou podporu a konzultace 
 • podporu firemní filantropie – poradenství, vzdělávání a realizaci firemních kampaní 
 • podporu komunitních projektů – poradenstvívzdělávání a realizaci kampaní a výzev 

Uživatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací Via řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Poskytovatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací Via, jakož i vztahy mezi ním a Příjemcem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací Via, jakož i vztahy mezi ním a Poskytovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

II. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

Nadace Via vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím dárcovského portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním Příjemcem zajistí přijetí příspěvku a jeho převod, to vše na účet konkrétního Příjemce.

Příspěvky jsou poskytovány Poskytovateli jednotlivým Příjemcům prostřednictvím dárcovského portálu provozovaného Nadací Via způsoby a za podmínek dle pravidel shromažďování prostředků přímo stanovených jednotlivými Příjemci.

Jedná se, dle pravidel konkrétního Příjemce, zejména o následující způsoby poskytování příspěvků:

 1. Dar – Poskytnutím daru, tedy připsáním finančního příspěvku na příslušný účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Příjemci označenému Poskytovatelem a přijetí tohoto příspěvku ze strany Příjemce, přičemž součástí darovací smlouvy se stávají tyto Podmínky.
 2. Veřejná sbírka – Okamžikem připsání příspěvku na účet dárcovského portálu Nadace Via platí, že byl poskytnut příspěvek do konkrétní veřejné sbírky pořádané Příjemcem dle specifikace provedené ze strany Poskytovatele.

Písemná darovací smlouva k jednotlivým darům není poskytována nebo generována z portálu. Poskytovatel předá spolu s příspěvkem Nadaci Via všechny požadované údaje, potřebné k převodu jeho příspěvku zamýšlenému Příjemci, resp. k zaslání do konkrétní veřejné sbírky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Jedná se zejména o identifikaci Poskytovatele a identifikaci Příjemce, resp. jeho konkrétní veřejné sbírky a to zpravidla formou variabilního symbolu, který Poskytovatel nalezne na stránkách www.darujme.cz. Vztahy vznikající ze zpracování osobních údajů Nadací Via v rámci uživatelského účtu nebo účtů Příjemce jako správce osobních údajů budou upraveny samostatnou smlouvou obsahující pravidla o zpracování osobních údajů. Služba Darujme.cz je striktně určena pro právnické osoby, do programu tedy nemůže být registrována fyzická osoba jako příjemce finanční pomoci. Darujme.cz si současně vyhrazuje právo nezaregistrovat organizaci z etických důvodů stejně jako při podezření na porušování lidských práv a svobod a zákonů České republiky. Příjemce se zavazuje pravidelně (ročně) zveřejňovat výroční zprávu včetně ekonomické části, která je běžně dostupná na webových stránkách Příjemce.

Poskytnutím příspěvku Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Nadace Via,  ani Příjemců či jiných osob.

Příspěvky mohou být Poskytovateli poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského portálu Darujme.cz, jedná se zejména o:

 • platba převodem na účet provozovatele – Nadace Via,
 • platba platební kartou on-line,
 • platba rychlým převodem skrze nástroj PayU,
 • platba přes Google Pay,
 • platba přes Apple Pay (pouze v prohlížeči Safari)

Nakládání s příspěvky

Nadace Via zřídila pro účely provozování dárcovského portálu zvláštní fond – dále jako „Fond“, tento Fond není samostatnou právnickou osobou a nemá tedy právní subjektivitu, je zřízen Nadací Via a slouží ke správě příspěvků poskytnutých v rámci činnosti dárcovského portálu Poskytovateli a k jejich distribuci Příjemcům dle specifikace Poskytovatelů. Statut Fondu uvedený v tomto odstavci je přístupný na www stránkách dárcovského portálu www.darujme.cz.

Nadace Via přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím dárcovského portálu na zvláštní účet oddělený od ostatních prostředků a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu s těmito Podmínkami.

Nadace Via je vázána pokynem Poskytovatele ohledně adresáta příspěvku. Nadace Via se proto zavazuje přijatý příspěvek převést ve lhůtě stanovené ve smlouvě o zprostředkování uzavřené s Příjemcem na účet Příjemce označeného Poskytovatelem s tím, že Příjemci zároveň postoupí i informaci o účelu příspěvku, resp. jeho určení do konkrétní sbírky, do které je adresován.

Pokud Poskytovatel neuvede údaje potřebné k doručení jeho příspěvku konkrétnímu Příjemci, provede Nadace Via kroky k zjištění chybějících informací. Pokud se to nepodaří, vrátí Nadace Via příspěvek zpět Poskytovateli. Příspěvek, který se nepodaří vrátit Poskytovateli, resp. u kterého není vrácení možné, zůstává ve Fondu a bude použit na úhradu provozních nákladů portálu. Ve fondu zůstávají i příspěvky, které jsou pravidelně zasílány bez údajů potřebných ke spárování daru a byly již 3x vráceny Poskytovateli, bez jeho reakce.

Pokud se jedná o pravidelný dar zadaný kartou, Poskytovatel může stávající pravidelný dar ukončit v osobním profilu na darujme.cz (pokud je zaregistrován), nebo poslat žádost o ukončení daru emailem na podpora@darujme.cz. Pravidelný dar zadaný bankovním převodem si dárce ukončuje sám ve svém internetovém bankovnictví.

Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely pro jednotlivé projekty odpovídají Příjemci, kteří jsou nositeli těchto projektů. Stejně tak tito Příjemci odpovídají za užití příspěvku v souladu s jeho obecně prospěšným účelem stanoveným ze strany Poskytovatele, a to v souladu s vlastními pravidly a účelem daného programu, projektu, sbírky apod.

Nadace Via nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, zřizovacích/zakládacích listin neziskových organizací, interních nařízení, pokynů nebo jiných interních pravidel a postupů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Poskytovatele či Příjemce.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Nadace Via zašle Poskytovateli e-mailové potvrzení o poskytnutí příspěvku (nemající charakter potvrzení pro daňové účely) s upozorněním na možnost poskytnutí potvrzení pro daňové účely přímo Příjemcem.  Poskytovatel má možnost vyžádat si následně potvrzení o daru od konkrétního Příjemce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (platí pro rok 2020 a 2021). Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % (platí pro rok 2020 a 2021) z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

IV. Úhrada nákladů portálu

Nadace Via je oprávněna strhnout z příspěvku částku odpovídající nákladům souvisejících s provozem, údržbou a rozvojem portálu. Konkrétní výši poplatků najdete v sazebníku. 

Případné přírůstky k příspěvku, vzniklé mezi připsáním příspěvku na účet Nadace Via a jeho převodem na účet Příjemce se nepřevádějí a slouží k úhradě nákladů spojených s plněním povinností Nadace Via. 

V. Závěrečná ustanovení

Uživatel, Poskytovatel a Příjemce souhlasí, že Nadace Via je oprávněna plnit své povinnosti dle těchto Podmínek prostřednictvím Administrátora.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4. 2021. Nadace Via je oprávněna tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách www.darujme.cz, pokud není ze strany Nadace Via stanoveno jinak. 

Informace o zpracování osobních údajů

Jak to funguje

Darujme.cz je dárcovský portál provozovaný Nadací Via („my“ nebo „naše nadace“). Jeho účelem je poskytnout organizacím („organizace“) prostor pro výběr darů na různé dobročinné, charitativní nebo veřejně prospěšné projekty a dárcům umožnit jednoduchý a bezpečný způsob darování.

Přes Darujme.cz můžete přispět konkrétní organizaci na její projekty. Vyberete si projekt, zadáte výši daru a vyplníte základní údaje o sobě. Kliknutím na darovací tlačítko (většinou označené jako „Darovat“, ale mohou mít i jiná označení jako „Přispět, Podpořit“ apod.) dáte příslib poskytnutí daru zvolené neziskové organizaci. Jakmile váš dar obdrží na bankovní účet vámi zvolená organizace, dojde k uzavření darovací smlouvy mezi vámi a vybranou organizací. Naše Nadace poskytnutí daru zprostředkovává, informace o vás a vašem daru předáme organizaci, která je smluvní stranou, zejména aby vám mohla poděkovat a informovat vás o využití darovaných prostředků, zaúčtovat váš dar a vystavit vám potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet. Platby darů jsou přijímány a distribuovány organizacím prostřednictvím Fondu Darujme.cz, který byl naší Nadací za tímto účelem založen. Fond Darujme.cz nemá vlastní právní subjektivitu a je řízen naší nadací.

Darujme.cz také umožňuje registraci uživatelských účtů. Uživatelé mohou ve svém účtu sledovat přehled svých darů a upravovat některé údaje. Uživatelé také mohou podpořit dobročinné, charitativní a veřejně prospěšné projekty na Darujme.cz tím, že je sdílejí a pomáhají tak na ně vybrat dary prostřednictví tzv. dárcovských výzev. Takovéto uživatele nazýváme ambasador.

Uživatelský účet je také nezbytný pro přístup, pokud jste správcem registrované organizace v Darujme.cz.

Přečtěte si, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud jste:

DÁRCE

Správce osobních údajů

Provozovatelem a správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Darujme.cz je Nadace Via, IČ: 67360114, se sídlem: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze N 395.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje používáme primárně k tomu, aby byl zprostředkován darovací proces mezi vámi a vybranou organizací a předání vámi zaslaného daru organizaci. Od platebních institucí dostáváme informace o úhradě daru. Toto zpracování probíhá za účelem splnění darovací smlouvy, kterou při poskytnutí daru uzavíráte přímo s vybranou organizací, kterou jste se rozhodli podpořit. Naše nadace jedná jako zprostředkovatel darovacího procesu.

Pokud jste dar poskytli na základě výzvy ambasadora, zpřístupníme mu vaše jméno a výši daru. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu třetích osob – ambasadorů.

Osobní údaje také zpracováváme pro účely párování plateb darů. Pokud je platba nesprávně identifikovaná (například chybí variabilní symbol), můžeme k párování použít nedávné historické informace a kontaktovat vás za účelem ověření platby daru. Tím předcházíme tomu, abychom museli nesprávně identifikované platby vracet a zajistili tak maximální komfort vám i organizacím. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu správce.

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních a dalších údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru, číslo bankovního účtu, ze kterého byl dar zaslán.

Jak funguje sdílení osobních údajů s organizacemi?

Vaše osobní údaje předáváme organizaci, které dar poskytujete. Organizace je stranou smlouvy o darování, kterou prostřednictvím Darujme.cz uzavíráte. Organizacím poskytujeme vaše kontaktní a identifikační údaje a informace o poskytnutém daru a jeho platbě. Organizace jsou taktéž správci vašich osobních údajů. To znamená, že mají vlastní podmínky zpracování osobních údajů. Naše nadace neručí za to, jak organizace s osobními údaji nakládají, ale ukládá organizacím povinnost u každého projektu, který v systému Darujme.cz založí, informovat dárce o tom, jak zpracovávají osobní údaje (pozn. zpravidla se jedná pouze o rozsah nutný pro uzavření darovací smlouvy, poděkování a informování vás o využití vašeho daru).

Darovací formuláře některých organizací mohou požadovat uvedení dalších osobních údajů. Správcem osobních údajů v těchto případech jsou pouze organizace. Naše Nadace tyto informace nijak nepoužívá, pouze je ukládáme za účelem naplnění funkcí systému. Pokud během darovacího procesu zaškrtnete políčko se souhlasem ke zpracování osobních údajů, jedná se o souhlas daný přímo organizaci. Za nastavení těchto souhlasů jsou odpovědné organizace. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím daru přečetli informace, jak organizace zpracovává osobní údaje dárců.

Kdo další může mít k osobním údajům přístup?

Vaše jméno a výši daru zpřístupňujeme ambasadorovi, pokud jste podpořili jeho projekt. Jinak vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů

Informace o každém daru archivujeme po dobu 3 kalendářních let od jeho poskytnutí pro případ reklamace nebo sporu, poté je anonymizujeme. Pokud jste přes Darujme.cz poskytli více darů, archivujeme vždy jen dary poskytnuté v posledních 3 letech, ledaže právní předpisy vyžadují delší archivační dobu. Po omezenou dobu můžeme archivované údaje použít k párování plateb.

U pravidelných darů uchováváme údaje po tři roky od poslední obdržené platby.

Jsem zároveň uživatel, jak se u mě liší zpracování daru?

Informace o vámi poskytnutých darech se budou automaticky zobrazovat ve vašem uživatelském účtu. Zobrazení darů pak není limitováno 3 letou archivační dobou. V uživatelském účtu budete mít kompletní historii darů, pokud tedy informace o daru nebyla smazána ještě před tím, než jste si uživatelský účet založili.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji. Naše nadace je odpovědná za vyřizování požadavků, které se týkají osobních údajů zpracovávaných při zprostředkování daru, jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud se váš požadavek týká zpracování osobních údajů ze strany některé organizace, kontaktujte přímo tuto organizaci.

 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Můžete například požádat, abychom ambasadorovi nezpřístupnili vaše jméno. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom vám poskytli seznam darů, které jste přes Darujme.cz poskytli. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však být vyvážené s ohledem na jiné faktory a naše zákonné povinnosti
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: podpora@darujme.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

UŽIVATEL

Správce osobních údajů

Provozovatelem a správcem osobních údajů v souvislosti s uživatelskými účty ambasadorů je Nadace Via, IČ: 67360114, se sídlem: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze N 395.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

V uživatelském účtu se budou uchovávat informace o všech darech, které jste přes Darujme.cz poskytli po dobu existence vašeho uživatelského účtu. Když si založíte uživatelský účet, nahrajeme do něj i dary, které jste prostřednictvím Darujme.cz poskytli v posledních 3 letech, pokud u nich bude uvedena stejná emailová adresa, jakou jste použili pro registraci účtu.

Pokud jste přihlášeni do systému Darujme.cz a chcete poskytnout dar, automaticky vám předvyplníme vaše identifikační a kontaktní údaje na dárcovském formuláři, abychom vám proces co nejvíce usnadnili.

Prostřednictvím účtu můžete sdílet projekty organizací a založit pro ně například dárcovskou výzvu. Tím se stanete ambasadorem projektu, který můžete propagovat mezi svou komunitou a stanovovat cíle, kolik chcete na projekt pomoci vybrat. V účtu budete mít k dispozici informace o darech, kterými dárci podpořili vaši dárcovskou výzvu.

Osobní údaje takto zpracováváme s vaším souhlasem. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zrušením uživatelského účtu.

Náš systém může uchovávat některé technické informace o tom, jak naši službu používáte, například logy. Tyto informace zpracováváme z důvodu zabezpečení našich systémů. Toto zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu naší nadace jako správce.

S kým osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům. Vy sami vždy kontrolujete, kde a jak zveřejníte své ambasadorské projekty – dárcovské výzvy.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů

Informace ve vašem uživatelském účtu a o vás uchováváme po dobu existence účtu. Pokud svůj účet zrušíte, my jeho obsah do 1 měsíce vymažeme. Výmaz na zálohách podléhá zálohovacím lhůtám. Technické informace o užívání systému uchováváme maximálně 6 měsíců. Informace o darech, které jste poskytli, uchováme v souladu s archivačními dobami pro poskytnuté dary. Více informací se dozvíte v sekci „DÁRCE“.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

 • Právo odvolat souhlas: Údaje v uživatelském účtu zpracováváme na základě souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zrušení uživatelského účtu považujeme za odvolání souhlasu. Pokud odvoláte souhlas jen pro některé osobní údaje, může to zhoršit fungování vašeho účtu.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel nebo pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním.
 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom vám poskytli seznam darů, které jste přes Darujme.cz poskytli. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: podpora@darujme.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

ADMINISTRÁTOR ORGANIZACE

Správce osobních údajů

Provozovatelem a správcem osobních údajů administrátorů organizací je Nadace Via, IČ: 67360114, se sídlem: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze N 395.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s vaší organizací, zpravidla pro vzájemnou komunikaci a abychom vám umožnili zabezpečený přístup ke správě vaší organizace v systému Darujme.cz. Databáze Darujme.cz zaznamenává aktivitu v uživatelských účtech například prostřednictvím logů za účelem zajištění bezpečnosti systémů.

Zpracování provádíme z důvodu oprávněného zájmu správce.

S kým osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou jste administrátorem uživatelského účtu organizace. Po delší dobu můžeme uchovávat komunikaci s vámi pro účely naplňování smlouvy s organizací nebo logy za účelem zajištění bezpečnosti systémů.

Co když jsem také ambasador nebo se jím chci stát?

Ve vašem uživatelském účtu si můžete aktivovat všechny funkce jako každý jiný uživatel systému – například založit dárcovskou výzvu.

Pokud přestanete být administrátorem organizace, váš uživatelský účet bude zachován, z účtu budou odebrány všechny administrátorské přístupy.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme. Toto právo může být omezeno z důvodu ochrany informací třetích osob.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však být vyvážené s ohledem na jiné faktory.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívali.
 • Právo na přenositelnost údajů: Toto právo se na vás neaplikuje, protože náleží jen v případě zpracování z důvodu plnění smlouvy s vámi uzavřené nebo zpracování na základě souhlasu. Takové zpracování neprovádíme.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: podpora@darujme.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Seznam zpracovatelů

K zajištění činnosti portálu Darujme.cz a k zajištění smluvních závazků mezi Nadací Via, Příjemci a Poskytovateli využívá Nadace Via následující zpracovatele:

 • Amazon Web Services, Inc. – sídlem 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA, za účelem technického zpracování a ukládání dat portálu Darujme.cz a provozu technického řešení.
 • RTsoft, s.r.o. – sídlem Lobezská 39, 326 00 Plzeň, IČO : 29092540, DIČ: CZ 29092540, za účelem rozvoje a technické správy systému Darujme.cz.
 • The Rocket Science Group, LLC (služba Mailchimp) – sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, za účelem provozní komunikace s administrátory organizací, zejména oznamování o změnách podmínek, o nových funkcích či úpravách funkcionality systému apod.; dále za účelem oznámení uživatelům systému o změnách podmínek; a dále za účelem hromadného zasílání oznámení dárcům, uživatelům a administrátorům plynoucí ze zákonných povinností Správce.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci