Martin Večeřa: Dárcovská výzva pro projekt NADĚJE pro lidi s handicapem

NECHCI DARY! Místo nich přispějte na denní stacionář NADĚJE, pobočky v Otrokovicích

vybíráme od 20.6.2024
1 500 Kč
vybráno 15 % z 10 000 Kč

přispěli

2 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Věřte mi, že já už mám vše, co potřebuji, největší radost mi uděláte, když obětujete ze svého rozpočtu jakoukoliv částku na tuto sbírku. Její výtěžek poputuje na úhradu výjezdního pobytu dcery našeho kolegy na Rusavu a zbytek bude použit pro potřeby denního stacionáře, jehož služeb využívá také. 
Denní stacionář vytváří po část dne životní prostor pro lidi, kteří z důvodu svého postižení nejsou schopni žít samostatně. Jedná se o lidi se středně těžkým až těžkým postižením. Uživatelům je podle jejich individuálních potřeb poskytnuta pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.
I přes veškerou náročnost, kterou péče o lidi s handicapem obnáší, jsou si zaměstnanci vědomi, že největší zátěž nesou na bedrech pečující, proto se rozhodli, že odlehčí rodinám pečujícím o klienty denního stacionáře a vyjedou s nimi dvakrát ročně na týdenní pobyt na Rusavu. Mnohdy je to jediný čas, který pečující mají sami pro sebe, a díky zaměstnancům stacionáře si ho mohou dopřát.
NADĚJE
Ročně poskytujeme péči a pomoc 533 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.
Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti lidí se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, o plnohodnotný život našich klientů, o jejich maximální možnou integraci do společnosti.

Lidem s handicapem poskytujeme soubor služeb, jehož cílem je všestranný rozvoj osobnosti každého našeho klienta jako individuality, podpora kvality jeho života a integrace do společnosti.

* Denní stacionáře nabízejí klientům aktivní trávení času, osobní rozvoj a kontakt s okolním světem. Pečujícím rodinám umožňují chodit do zaměstnání, plnit další povinnosti a oddychnout si během často náročné péče o svého blízkého.

* Sociálně terapeutické dílny se zaměřují na sociálně pracovní rehabilitaci. Klientům umožňují získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáhají posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností se připravit na otevřený trh práce.

* Domovy pro osoby se zdravotním postižením nabízíme pro lidi s těžším stupněm zdravotního postižení. Klienti žijí v malých komunitách, aby bylo možné vytvořit domácí prostředí. Zajišťujeme komplexní péči: výchovnou, pečovatelskou, zdravotnickou, rehabilitační a terapeutickou. Snažíme se o co největší otevřenost vůči vnějšímu prostředí.

* Osobní asistence je služba poskytovaná člověku s handicapem v jeho přirozeném prostředí. Snažíme se tak klientovi pomoci k větší samostatnosti, uvědomění si vlastní hodnoty a zapojení se do života společnosti.

* Chráněné bydlení pomáhá posílit samostatnost člověka s handicapem a dosáhnout soběstačnosti. Někteří klienti po určité době v chráněném bydlení odcházejí do reálného života.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
NADĚJE, projekt: NADĚJE pro lidi s handicapem