Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Plnohodnotný život v komunitě.

Zastavme nesmyslné odebrání dětí!

vybíráme od 11.12.2017
128 100 Kč
vybráno 183 % z 70 000 Kč

přispělo

160 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dcera naší klientky má lehké mentální postižení. V září 2013 nastoupila na základní školu, kde potřebovala asistenta pedagoga a individuální vzdělávací plán. Klientka pro svou dceru chtěla asistenta pedagoga i ve školní družině a na škole v přírodě, na což má podle zákona právo (viz informace na stránkách MŠMT).

Škola nebyla schopna zákonné požadavky naplnit. Naopak požadovala po klientce, aby zajistila osobního asistenta a hradila si jej sama. Pro účast dcery na škole v přírodě klientka nabídla svou přítomnost a asistenci, která však byla školou také odmítnuta. Místo zajištění pomoci pro dceru naší klientky došlo k nepochopitelnému zvratu. Škola kontaktovala OSPOD. Pracovnice OSPOD podala k soudu návrh na zahájení řízení o nařízení výchovného opatření, z důvodu údajně špatné komunikace klientky se školou. OSPOD pochybil v tom, že ihned šáhl po nejtěžším kalibru, který má k dispozici, bez toho, aniž by s klientkou konzultoval, v čem shledává nedostatky a ihned se obrátil na soud, to je v přímém rozporu se zákonem (viz
zde). Klientce hrozí odebrání dcery a její umístění do ústavní výchovy. Pomozte nám zabránit odebrání dítěte a změnit tuto praxi OSPOD, kdy jsou rodiče nezákonným způsobem zastrašováni, místo toho, aby jim byla poskytnuta podpora. Děkujeme!

V aktualitách naleznete Metodické doporučení a žádost o podání zpětné vazby k postupu OSPOD.

OSPOD má poskytovat podporu ohroženým dětem, a nikoliv zastrašovat a šikanovat rodiče bez toho, aby jim sdělil důvod svých zásahů!

Klientce jsme pomohli s podáním stížnosti proti OSPOD. Nesprávnost úředního postupu OSPOD konstatoval nadřízený orgán, když uvedl, že: „… celkový souhrn podkladů spisové dokumentace ukazuje nejen na hrubě nesprávný, ale přímo nezákonný postup pracovnice práva Vaší dcery. Pracovnice povětšinou nehájila zájmy dítěte, nýbrž valná část její „sociální práce“ s rodinou spočívala ve vyvíjení nátlaku na Vás jakožto matku individuálně integrované žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami…“ 

Pochybení OSPOD konstatovala i Veřejná ochránkyně práv a Ministerstvo školství.

Otec nezletilé, který nežije ve společné domácnosti, nikdy nezaznamenal důvody, proč by měla být jeho dcera matce odebrána. Domnívá se, že klientka o jejich společnou dceru pečuje dobře a svědomitě, že dcera k ní má velmi dobrý a úzký vztah a je přesvědčen, že jí péče matky prospívá. Důvodem odebrání dítěte měla být špatná spolupráce se školou a to, že pracovnice nevidí jiný způsob, jak problém řešit. OSPOD svůj postoj nepřehodnotil ani přesto, že klientka sama učinila kroky k dosažení konstruktivní dohody se školou a situace již tak byla vyřešena. Pracovnice OSPOD pouze vyhrožovala klientce odebráním dcery do ústavní péče.

Podle klientky OSPOD postupoval nepřiměřeným a neprofesionálním způsobem a jediným výsledkem bylo ohrožení rodinného života klientky, způsobení stresu jí, její nezletilé dceři i jejímu otci, za účelem, aby přestali “otravovat“ školu s domáháním se svých zákonných požadavků.

Bezmoc, kterou klientka cítila při opakované snaze zjistit, co za postupem OSPOD stojí a jakým způsobem může odebrání dcery předejít, je stěží představitelná. Při opakovaném jednání s OSPOD, které vždy iniciovala sama klientka, aby vytvořila prostor pro spolupráci, se jí dostalo povýšeného, ponižujícího a zastrašujícího jednání.

Ačkoliv nadřízené orgány konstatovaly pochybení OSPOD, tak jednou zahájené soudní řízení nelze jednoduše zastavit, klientka tak byla nucena zajistit si služby advokáta specializujícího se na rodinné právo, což představuje nemalou finanční zátěž. V řízení ve věcech péče o děti nejsou náklady zastoupení přiznávány, ani když je návrh zamítnut, klientka tak nemá naději, že by jí náklady za advokáta byly kompenzovány formou nákladů řízení.

Liga klientku aktuálně podporuje v řízení o náhradě nemajetkové újmy. Ministerstvo sice uznalo, že OSPOD pochybil ale přiznalo klientce pouze minimální kompenzaci (10 000 Kč), která zdaleka nepokryje ani čas, který klientka strávila brojením proti postupu úřednice placené ze státního rozpočtu. Kompenzace přiznaná ministerstvem nijak nezohledňuje náklady na zastoupení v řízení o možném odebrání dítěte ani útrapy, které zažívá rodič, jemuž chce OSPOD odebrat dítě, aniž by uvedl proč.

Klientka tak nemá z čeho uhradit boj za svou dceru a stále jí hrozí její odebrání. Každým finančním darem můžete změnit tento stav.

Liga lidských práv se touto problematikou zabývá dlouhodobě.
Pomozte nám zabránit těmto situacím do budoucna a podpořte naši kampaň. Děkujeme!


Na případu pracuje náš právník Matěj Stříteský a klientku v řízení o náhradě újmy zastupuje naše spřátelená advokátka Zuzana Candigliota.

Buďte součástí naší mise změnit jednání OSPOD v odebírání dětí vedoucí často ke zbytečnému umísťování do ústavní péče. Podpořte změnu, kterou ve společnosti potřebujeme.

Vyjádření naší klientky:

"Tímto bych chtěla všem zaměstnancům Ligy lidských práv velmi poděkovat za pomoc a podporu, kterou mi poskytli a stále poskytují. Je důležité vědět, že máte někoho na své straně, že se za vás a vaše práva postaví, když státní instituce, která má dodržovat zákon, jej nedodržuje. Jsem matka samoživitelka, sama pečuji o zdravotně postiženou dceru, nemáme finanční prostředky navíc a státní instituce místo pomoci se nás snaží ještě více poškodit. Proto jsem vděčná Lize lidských práv, že se zastane lidí v nouzi a pomůže jim získat zpět ztracenou důvěru v platnost práva. Na základě nesprávného úředního postupu OSPOD trvá opatrovnický soud a místo řešení zvýšení tak potřebného výživného, na které dcera čeká již 3 roky, se řeší neoprávněný a neodůvodněný návrh OSPOD, který může vyústit odebráním dcery do ústavní výchovy. Proto jsem nesmírně vděčná právníkům Ligy lidských práv, že mi pomáhají situaci napravit."


Za vybrané peníze v této kampani uhradíme náklady na žalobu (30 000 Kč), které zahrnují práci právního týmu: 
 
· práce na žalobě 
· schůzka a komunikace s klientkou 
· účast na soudních jednáních v Praze 
· další zastupování klientky

Naše práce na dalších případech, které souvisí s odebíráním dětí v neodůvodněných případech a jejich umísťování do ústavní péče, na tuto práci budou použity i případně přiznané náklady právního zastoupení. (20 000 Kč) 
 
a provoz kanceláře Ligy lidských práv (20 000 Kč), který zahrnuje: 
 
· fundraising kampaně 
· propagace tématu na akcích, které Liga zaštiťuje (například Jeden svět a besedy) 
· celková administrace kampaně koordinátorkou péče o dárce a dalšími členy týmu Ligy lidských práv a jejími dobrovolníky 
· medializace problematiky 
· komunikace tématu s odborníky 
 
Celková částka je tak 70 000 Kč.
 
V případě dotazů ke kampani se obracejte na Dana Petruchu (dan.petrucha@llp.cz).
 
 

Založení výzvy

Liga lidských práv
Chceme, aby všichni bez rozdílu mohli vést důstojný a plnohodnotný život v komunitě. Kritizujeme především současnou praxi omezování svéprávnosti, institucionalizování osob s duševním postižením v zařízeních sociálních služeb a psychiatrických nemocnicích, segregaci ve vzdělávání, porušování práva na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v zařízeních, kde dochází k zbavení osobní svobody. Snažíme se zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu. Podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů.

Co chceme?

 • omezit nadměrné odebírání dětí z rodin a jejich umísťování do ústavní péče
 • změnit nedostatečnou legislativu a špatnou praxi soudů v oblasti opatrovnictví
 • aby lidé s postižením měli právo rozhodnout se, kde chtějí žít

Jaká je naše vize?

 • děti do 6 let nesmějí být dlouhodobě umístěny do ústavní péče - kojenecké a dětské ústavy jsou úplně zrušeny 
 • funguje efektivní sstém prevence odebírání dětí na úrovni sociálních služeb
 • soudy zvažují jiné formy než náhradní péči a respektují práco dětí na účast - vyjádřit se ke všemu, co se ho týká

Co konkrétně pro to děláme?

 • Ve strategických případech zastupujeme osoby s postižením před českými i mezinárodním soudy
 • Spolupracujeme na reformách s ústředními orgány státní správy
 • Připomínkujeme zákony, které se týkají lidí se zdravotním postižením.
 • Školíme zejména zástupce veřejné správy, sociální pracovníky a další osoby z řad laické a odborné veřejnosti
 • Publikujeme odborné analýzy, systémová doporučení, manuály pro veřejnost a odborné publikace
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz

Přeji hodně zdaru, ať to dobře dopadne.

Dárce

Držím pěsti, ať to dobře dopadne a doufám, že se pohne i s přístupem OSPODu.
Eliška

Eliška Župková
300 Kč

Preji uspechy !

Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Plnohodnotný život v komunitě.