NESEHNUTÍ Brno


Lidská práva Osvěta a poskytování informací

Nezávislý tisk pro politicky vězněné / Независимая пресса для политически заключенных

***Rusky níže / русский ниже*** Ukažte lidem bojujícím za právo na svobodné volby v Bělarusi, že nejsou ve svém boji osamoceni, a svět na ně nezapomněl. Podpořte předplacení nezávislých periodik pro politické vězeňkyně a vězně v bělaruských věznicích.

44 518 Kč

přispělo

67 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Čtyři portréty. Čtyři jména. Čtyři pohnuté osudy lidí, kteří skončili za mřížemi bělaruského represivního aparátu. Tuto čtveřici politických vězeňkyň a vězňů aktuálně podporujeme v kampani Vlaštovky svobody.

Nejsou však jediní.

Politických vězňů postihovaných za nesouhlas s diktátorskou vládou Alexandra Lukašenka jsou v Bělarusi aktuálně stovky. A další čekají na soud.

Nástup do vězení pro ně znamená přetržení kontaktu s rodinami i každodenním životem. Ocitají se v jiném světě, kde platí jiná pravidla. A o světě venku, na který se mohou dívat už jen skrze zamřížovaná okna, se dozvídají pouze zlomky informací, navíc často zkreslených státní propagandou.

Jednou z mála možností, jak si mohou nespravedlivě věznění udržet kontakt s okolním světem, je nezávislý tisk. Ten je zatím stále možné předplatit i pro uvězněné, ti však sami často nemají možnost si jej objednat.

Žádáme vás proto o finanční podporu, díky které spolu s našimi bělaruskými přáteli a příbuznými vězněných předplatíme pro politické vězeňkyně a vězně nezávislý tisk. 

Naším cílem je předplatit jednotlivým vězeňkyním a vězňům tři různá nezávislá periodika. Vzhledem k nejrůznějším překážkám, které bělaruská státní moc klade nezávislému tisku, tak chceme dosáhnout toho, že se vždy alespoň jedny noviny dostanou až k podpořené osobě. Taková podpora jednoho vězně vyjde na přibližně 125,- Kč měsíčně. 

Každých vybraných 1500,- Kč tak znamená předplatné pro jednu vězeňkyni či jednoho vězně na jeden rok. Jeden rok, kdy budou vědět, že na ně svět tam venku nezapomněl a kdy se k nim budou dostávat objektivní zprávy nezabarvené státní propagandou.

Pomozte nám ukázat, že osud bělaruských politických vězňů není světu lhostejný. Děkujeme.

Pokud nebude možné využít všechny vybrané prostředky k úhradě předplatného nezávislého tisku (např. z důvodu zákazu či zrušení redakcí, apod.), použijeme je k organizaci dalších akcí na podporu svobodné Bělarusi a tamních politických vězňů.


________________________________________________________________________
Покажите людям, борющимся за право на свободные выборы в Беларуси, что они не одиноки в своей борьбе и что мир их не забыл.
Поддержите подписку на независимые периодические издания для политзаключенных в беларуских тюрьмах.


Четыре портрета. Четыре имени. Четыре непростые судьбы людей,
оказавшихся за решеткой беларуского репрессивного аппарата. В настоящее
время мы поддерживаем этих четырех политзаключенных в рамках кампании
«Ласточки свободы».

Однако они не единственные.

В настоящее время в Беларуси находятся сотни политзаключенных,
наказанных за несогласие с диктаторским режимом Александра Лукашенко. А
другие ждут суда.

Для них заключение в тюрьму означает разрыв контактов с семьей и
повседневной жизнью. Они попадают в другой мир, где действуют другие
правила. А о внешнем мире, на который они могут смотреть только через
зарешеченные окна, получают лишь обрывки информации, причем зачастую
искаженную государственной пропагандой.

Одним из немногих способов, с помощью которых несправедливо заключенные
могут поддерживать связь с внешним миром, является независимая пресса.

Подписка на нее пока что остается доступной и для заключенных, однако они
сами часто не имеют возможности ее заказать.

Поэтому мы просим вас о финансовой поддержке, благодаря которой мы
вместе с нашими беларускими друзьями и родственниками заключенных
оформим подписку на независимую прессу для политзаключенных.


Наша цель – оформить индивидуальную подписку на три независимых
периодических издания для заключенных. Учитывая различные препятствия,
которые беларуская государственная власть создает для независимой прессы,
мы хотим, чтобы хотя бы одна газета всегда доходила до поддерживаемого
человека. Такая поддержка одного заключенного стоит примерно 125 крон в
месяц.

Каждые собранные 1500 чешских крон означают абонемент для одного
заключенного или заключенную на один год. Один год, когда они будут знать,
что мир там, с наружи, их не забыл, и когда они будут получать объективные
новости, не окрашенные государственной пропагандой.

Помогите нам показать, что судьба беларуских политзаключенных
небезразлична миру. Спасибо.


Если будет невозможно использовать все собранные средства для оплаты
подписки на независимую прессу (например, из-за запрета или закрытия
редакций и т. Д.), мы используем их для организации других мероприятий в
поддержку свободной Беларуси и политзаключенных там.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Правда и любовь победят диктатуры!

Dárce
1 000 Kč

Díky za Vaši práci ... svobodu pro Belarus!!!

Gabriela Rašková
1 000 Kč

Děkuju.

Barbora Kejvalová

Aspoň pár drobných...

Miloš Hlávka
375 Kč

Díky za naději, kterou nesete potřebným

Naďa Svoboda

Жыве Беларусь!

Ivana Rybanská

Díky za vaší práci.

Jan Vrobel

Жыве Беларусь!!!!

Světlana Kulejová
125 Kč

Konec diktatury Lukašenka

Věra Víchová
750 Kč

Díky za možnost podpory.

Břetislav Sedláček