Liga lidských práv


Děti, mládež, rodina Lidská práva

Pojďme zrušit roušky a testování jako podmínku vzdělávání dětí

Intenzivně pracujeme na obsáhlé a pečlivě odůvodněné žalobě s cílem zrušit roušky a testování jako podmínku vzdělávání dětí ve školách. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví podle nás zjevně nepřiměřeně zasahují do ústavně zaručeného práva dětí na vzdělání, ale i do jejich práva na soukromí a ochranu zdraví. Podpořte naši práci a postavme se společně proti svévolnému vyloučení dětí ze škol.

vybíráme od 16.4.2021
105 683 Kč
vybráno 70 % z 150 000 Kč

přispělo

282 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Ministerstvo zdravotnictví svými mimořádnými opatřeními zavedlo jako podmínku návratu dětí do škol pravidelné testování dětí invazivními antigenními testy na covid a nošení roušky prakticky po celou dobu pobytu ve škole (opatření k rouškám, opatření k testování změněné nebo nahrazené novými opatřeními).

Podmiňování vzdělávání dětí testováním a rouškami považujeme za nepřiměřené. Smysluplnost testování dětí ve školách zpochybňuje řada odborníků. U roušek se ministerstvo ani po opakovaných výtkách ze strany soudů nezabývá negativními dopady na zdraví dětí.

Žákyně základní školy Kristýna podala žalobu na stát

Kristýna je zdravá holčička, která ve školním roce 2020/21 chodila (respektive nechodila) do 3. třídy základní školy. Naposledy byla ve škole na podzim minulého roku a od uzavření škol v březnu 2020 byla ve škole pouhých 37 dní, přestože na její straně nic docházce nebránilo. Kristýna se měla vrátit do školy od pondělí 12. 4. 2021, ale to jí nebylo umožněno. Důvodem je to, že její rodiče nesouhlasí s invazivním a nespolehlivým testováním, ani s tím, aby dítě mělo ve výuce roušku a nemohlo volně dýchat. Kristýna tak musela být doma, aniž by jí škola měla povinnost zajistit distanční výuku. A není jediná, bez vzdělávání zůstaly děti po celé České republice.

Za Kristýnu jsme podali návrh na zrušení uvedených mimořádných opatření k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) podle pandemického zákona i s návrhem na vydání předběžného opatření. U NSS jsme neuspěli (více viz aktuality), proto jsme se obrátili na Ústavní soud. Pokud se nakonec podaří uspět, bude to mít dopad na všechny děti a školy.

Přispějte ke změně 

Na zastoupení rodiny a soudní poplatky jsme veřejnost žádali o podporu ve výši 50.000 Kč. Návrh byl zpracován a podán, věc byla rozdělena do dvou samostatných řízení. Během těchto řízení jsme podávali doplňující návrhy, po neúspěchu u NSS jsme podali dvě ústavní stížnosti. Do konce července 2021 jsme s právními službami, komunikací s rodinou a informováním veřejnosti strávili celkem 138 hodin. Proto s ohledem na enormní časovou náročnost jsme se rozhodli požádat veřejnost o další podporu ve výši 100.000 Kč.

Případem se zabývá advokátka Zuzana Candigliota, která v rámci své advokátní praxe již na podzim uspěla s návrhem na zrušení povinnosti nošení roušek, dále pro bono zastupuje majitelku obuvnictví s žalobou proti nepřiměřenému a diskriminačnímu uzavření malých obchodů a také se rovněž pro bono podílela na zpracování úspěšné ústavní stížnosti senátorů proti diskriminačnímu uzavření malých obchodů.

V případě dotazů ohledně této kampaně pište na dan.petrucha(zavináč)llp.cz.

(Ilustrační fotka od Katie Gerrard z Unsplash)
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Podali jsme dvě ústavní stížnosti

V reakci na zamítavá a odmítavá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) ve věci testování a roušek ve školách jsme podali dvě ústavní stížnosti.

Řízení ohledně testování sp. zn. 5 Ao 7/2021

NSS náš návrh odmítl jako zjevně neopodstatněný a poukázal na to, že se podobným případem již zabýval a návrh zamítl, přičemž v našem řízení neshledal důvody se od předchozího rozhodnutí odchýlit.

Proti usnesení NSS jsme podali ústavní stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces, práva na vzdělání, na ochranu zdraví a nejlepšího zájmu dítěte. NSS se nejenže nevypořádal s naší argumentací, ale ani nezohlednil možné negativní důsledky opatření pro zdraví dětí, přestože to v jiných případech bylo důvodem pro zrušení mimořádného opatření. Stížnost jsme uzavřeli tím, že jen stěží si lze v moderním demokratickém právním státě představit omezení práva dětí na vzdělání jen kvůli tomu, že zavedené opatření není zjevně iracionální, aniž by bylo prokázáno, že je takové omezení skutečně nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.

Řízení ohledně roušek sp. zn. 7 Ao 10/2021

Nejvyšší správní soud ve věci roušek zamítl náš návrh na vydání předběžného opatření, stejně jako nepřipustil naše návrhy na rozšíření žaloby na řetězově vydaná další mimořádná opatření týkající se roušek.

Proti usnesení NSS jsme podali ústavní stížnost pro porušení stejných základních práv jako u druhé ústavní stížnosti. Zamítnutí předběžného opatření, které by nezletilé stěžovatelce umožnilo školní docházku, stejně jako znemožnění rozšířit návrh o navazující mimořádná opatření, podle nás představují odepření soudní ochrany. Soud tím schvaluje protiprávní praxi Ministerstva zdravotnictví, které účelově řetězí mimořádná opatření v oblasti roušek, které soud opakovaně shledává nezákonnými. Není v zájmu dětí, aby neexistovala žádná účinná právní ochrana, která by jim zajistila možnost školního vzdělávání bez nutnosti roušek po celou dobu výuky.

Samotný návrh ve věci roušek byl odmítnut z důvodu, že jiný „rychlejší“ navrhovatel s návrhem proti stejnému mimořádnému opatření již uspěl. Proti tomuto usnesení podáme ústavní stížnost, protože podle našeho názoru by měla být přiznána náhrada nákladů řízení každému navrhovateli, který se důvodně brání proti nezákonnému opatření státu a je nucen si k tomu vzít advokáta.

Vyjádření v reakci na rozsudek NSS v případě jiného navrhovatele a informace o průběhu řízení 

V pátek 7. 5. 2021 jsme se dozvěděli, že Nejvyšší správní soud zamítl první návrh na zrušení mimořádného opatření o testování ve školách. Nejedná se sice o zamítnutí našeho návrhu, nicméně náš návrh je přiřazen stejnému senátu, proto lze očekávat stejné rozhodnutí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli obsáhle reagovat na tento rozsudek, který považujeme z mnoha důvodů za nesprávný.

Závěry našeho vyjádření ze dne 10. 5. 2021 v reakci na rozsudek:
 • Ministerstvem nařízené testování je invazivní, a nikoliv neinvazivní, jak deklaruje.
 • Invazivní testování dětí není v jejich nejlepším zájmu, pokud existuje mírnější neinvazivní varianta, při které není zasažena fyzická integrita. 
 • Podmínka invazivního testování zasahuje jak do práva dítěte na vzdělání, tak i do práva na nedotknutelnost osoby a s ohledem na nejlepší zájem dítěte lze do těchto práv zasahovat jen, pokud je to skutečně nezbytné, proto nelze použít test racionality, ale musí být použit test proporcionality. 
 • Přístup části dětí pouze k velmi nekvalitnímu a nedostatečnému vzdělání zasahuje do esenciálního obsahu práva na vzdělání. 
 • Pokud u očkovaných, kteří mohou být infekční, není nezbytné testování, tak nezbytné není ani testování u neočkovaných, u kterých se testováním odhalí 1 pozitivní na 10.000 testů. 
 • Při posuzování přiměřenosti zásahu do práv dětí je třeba se důkladně zabývat otázkou, koho má opatření chránit. 
 • Nedobrovolné invazivní testování je zásahem do fyzické integrity a zákrokem dle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, který musí být prováděn se svobodným a informovaným souhlasem. Výjimka z důvodu ochrany veřejného zdraví se dle vysvětlující zprávy vztahuje na nemocné lidi, kteří přímo ohrožují druhé, a nedopadá na plošná opatření na zdravých lidech bez známek nemoci. 
 • Soud by si měl nechat zpracovat analýzu toho, zda je podmínka invazivního testování pro přístup k prezenční výuce považována za nezbytnou ve vyspělých zemích. Pokud se jiné státy obejdou bez tohoto opatření, naznačuje to, že nejde o nezbytné opatření.
Dále doplňujeme informace o průběhu obou řízení:

Řízení ohledně testování sp. zn. 5 Ao 7/2021
Informace o průběhu řízení naleznete na webu NSS. Po podání návrhu jsme dne 3. 5. 2021 doplnili návrh v reakci na změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Dne 10. 5. 2021 jsme soudu zaslali naše výše uvedené vyjádření v reakci na rozsudek v případě jiného navrhovatele.

Řízení ohledně roušek sp. zn. 7 Ao 10/2021
Informace o průběhu řízení naleznete na webu NSS. Po podání návrhu jsme dne 3. 5. 2021 doplnili a změnili návrh v reakci na zrušení původního mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví a jeho nahrazení novým mimořádným opatřením. Následně nám bylo doručeno poučení NSS, na které jsme reagovali sdělením.

Doplnění návodu jak se zapojit jako osoba zúčastněná

Dnes 27. 4. 2021 nám přišly od Nejvyššího správního soudu výzvy k úhradě soudních poplatků, z kterých jsme se dozvěděli, že náš návrh byl rozdělen do dvou samostatných řízení. 

 • Řízení ohledně testování dětí má spisovou značku 5 Ao 7/2021 a návrh projedná senát ve složení JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D., JUDr. Jakub Camrda, Ph.D. a JUDr. Viktor Kučera. 
 • Řízení ohledně nošení roušek ve školách má spisovou značku 7 Ao 10/2021 a návrh projedná senát ve složení Mgr. David Hipšr, JUDr. Tomáš Foltas a Mgr. Lenka Krupičková.
V případě, že se chcete zapojit do řízení jako osoba zúčastněná (resp. chcete připojit svoje děti), je potřeba učinit oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné k oběma spisovým značkám. Tedy buď napsat jedno oznámení a v úvodu uvést obě spisové značky, nebo napsat dvě oznámení k jednotlivým spisovým značkám, které však může mít stejné znění a vyjadřovat se jak k testování, tak i k rouškám. Pokud jste se již do řízení připojili na základě našeho návodu ze dne 23. 4. 2021, ve kterém byla uvedena pouze sp. zn. 7 Ao 10/2021 (která jako jediná nám byla telefonicky sdělena ten den), můžete stejné oznámení dodatečně poslat i k druhé spisové značce.

Ještě doplňujeme informaci, že připojovat se do řízení jako osoba zúčastněná není časově omezeno a má to smysl až do doby, dokud soud o návrhu nerozhodne.

Soudní poplatek v celkové výši 11.000 Kč byl uhrazen díky finanční podpoře dárců.

Jak se zapojit do řízení jako osoba zúčastněná?

Liga lidských práv podala dne 23. 4. 2021 návrh na zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která podmiňují školní docházku invazivním testováním a nošením roušek i během výuky. Návrh byl podán za žákyni 3. třídy Kristýnu, jejíž rodiče nesouhlasí s takto nastavenými podmínkami, proto dívka nemůže chodit do školy. Pro podání návrhu jsme zvolili jednu z mnoha rodin, ale obracela se na nás celá řada dalších rodičů, kteří se rovněž chtěli obrátit na soud. Proto zveřejňujeme tento návod, jak se připojit k návrhu, který byl u Nejvyššího správního soudu rozdělen do dvou řízení pod těmito spisovými značkami: 7 Ao 10/2021 pro řízení ohledně roušek a 5 Ao 7/2021 pro řízení ohledně testování.

Základní informace:

 • Soudní řád správní v § 34 upravuje institut osoby zúčastněné na řízení, což je osoba, která byla přímo dotčena ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí (v tomto případě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví).
 • K připojení se do již zahájeného řízení jako osoba zúčastněná na řízení je nutné, aby dotčená osoba výslovně oznámila soudu, že bude v řízení práva osoby zúčastněné na řízení uplatňovat. Za děti toto oznámení učiní zákonní zástupci – jeden nebo oba rodiče. 
 • Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna a účastnit se nařízeného jednání. Doručuje se jí žaloba a rozhodnutí soudu. Pokud je osob zúčastněných na řízení mnoho, může soud rozhodnout, že osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si buď zvolí, nebo ho vybere soud.
 • Osobami zúčastněnými na řízení mohou být děti, kterým je stejně jako Kristýně odpíráno školní vzdělávání z důvodu, že jejich rodiče nesouhlasí s testováním a rouškami ve školách v současné podobě. Nebo děti, které sice chodí do školy, ale jsou nuceny podrobovat se testování a výuce v rouškách, přestože s tím jejich rodiče nesouhlasí.
 • Osoby zúčastněné na řízení nebo jejich zákonní zástupci neplatí žádné soudní poplatky, ani žádné soudní náklady. Osoby zúčastněné na řízení mohou využít svých výše uvedených práv, ale nemusí (není tedy povinnost účastnit se například jednání soudu, nicméně v této věci se ani nařízení jednání neočekává).
 • Liga lidských práv nenabízí z kapacitních důvodů zastoupení osob zúčastněných na řízení, pouze nabízí tento návod a vzor, jak se zapojit. Takže zájemci musí oznámení soudu učinit sami a poslat soudu datovou schránkou (ID datové schránky: wwjaa4f), doporučeně poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem (podatelna@nssoud.cz).

Vzor:

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno 

sp. zn. 5 Ao 7/2021; 7 Ao 10/2021

V Brně dne 23. 4. 2021

Osoba zúčastněná na řízení: nezletilý Jan Novotný, nar. 1. 1. 2012

Zastoupen zákonnou zástupkyní (matkou): Evou Novotnou, nar. 31. 12. 1980

Oba bytem Nová 1, 602 00 Brno


Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné 


Vážená paní, vážený pane,

tímto sděluji, že ve věcech vedených před Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 5 Ao 7/2021 a 7 Ao 10/2021 bude nezletilý uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení v souladu s § 34 soudního řádu správního. Žádám soud, aby s nezletilým jednal jako s osobu zúčastněnou na řízení.

Řízení byla zahájena na základě návrhu na zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, a č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění změn, která jako podmínku pro přístup dětí ke školnímu vzdělávání stanoví povinnost podrobit se pravidelnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 a povinnost nosit ve škole včetně výuky ochranný prostředek dýchacích cest.

Nezletilý je žákem 3. třídy Základní školy Česká, Česká 1, Brno, IČ 12345678, a v současné době mu je odpírána školní výuka z důvodu, že jeho zákonní zástupci nesouhlasí s preventivním invazivním testováním na covid-19 a celodenním nošením roušek ve škole (případně: ...v současné době je nucen se podrobovat preventivnímu invazivnímu testování na covid-19 a celodennímu nošení roušek ve škole). Napadená opatření zasahují do práva dítěte na vzdělání, do jeho práva na nedotknutelnost osoby a ochranu zdraví, do jeho práva na ochranu soukromí a citlivých osobních údajů a jsou v rozporu s jeho nejlepším zájmem. Tato opatření jsou nedostatečně odůvodněná, nepřiměřená a zdravotně riziková.

(Dále doplňte Vaše podrobné důvody pro připojení se do řízení a k tomu, jak jsou dotčena práva dítěte  – například konkrétní výhrady proti testování a nošení roušek, negativní zkušenosti s tím a dopady na dítě, v případě odpírání vzdělávání i dopady na dítě i celou rodinu apod. Můžete se inspirovat důvody, které jsou uvedeny v návrhu, ale je vhodné co nejvíce popsat Vaši konkrétní situaci a Vaše osobní důvody.)

Z výše uvedených důvodů se ztotožňujeme s návrhem na zrušení uvedených mimořádných opatření a navrhujeme jejich zrušení.

S pozdravem 


Eva Novotná
zákonná zástupkyně nezl. Jana Novotného


Přílohy:
(můžete připojit komunikaci se školou a jakékoliv další relevantní důkazy)

(aktualizováno dne 27. 4. 2021 s ohledem na informaci, že na základě návrhu byla zahájena dvě separátní řízení)

Podali jsme návrh na zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví s návrhem na vydání předběžného opatření. 

Založení projektu

Moc držím palce, těmito silnými gesty dodáváte sílu i nám běžným občanům :-)

Radovan Vrba
100 Kč

DObrý den, dnes jsem chtěla taky podat trstní oznámení na školu, že nás nechtějí pustit do školy bez testování a roušky, ale potom, co jsem četla vaše stránky, vidím, že to je asi hodně těžký boj.Držím palce, musí to jít, musíme chránit naše děti ! :-)

Rozetka
500 Kč

díky !

michalm

Doufám, že vyhrajete. Je potřeba za naše děti bojovat.

Veronika Stinková
500 Kč

Díky za všechny rodiče, kteří chtějí normální školu pro své děti. Držím palce.

Miroslav Kec
1 000 Kč

Diky, ze to nevzdavate!

Markéta Žďárská

Dobrý den,je možnost vytvořit formulář na podaní tr.oznameni na starosty jako zřizovatele škol?
Nebo hejtmany a jiné?Za odškodnění za ujmu psychickou i finanční?Žalovat konkrétní osoby jako Babiš,Hamáček,Vojtěch,Prymula,Arenberger(Mengele)atd?
Dekuji Rohla

Vlastimil Rohla
500 Kč

Vyhrajte!

Jankys
100 Kč

Pro mě to je nesmyslné, viry a bakterie tu byly, jsou a budou. A tato covidová masáž je ku prospěchu pouze úzkému kruhu "lidí", kteří na tom vydělávají. Nejlepší prevencí je vlastní imunita, dobrá nálada, veselá mysl, setkávání se, slunce jak na obloze, tak v duši. A tohle je pomalé nastolování novodobého fašismu....

Vratislav Uher
500 Kč

Děkuji že bojujete za děti!

Jessica Safadi