Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám


Lidé s postižením Zdraví

Logopedie a rozvoj kognitivních funkcí pro děti s DS

Péče o dítě s DS vyžaduje od narození speciální přístup a rehabilitaci. Pravidelná speciální logopedie a rozvoj komunikačních dovedností patří do esenciálních aktivit rozvoje dítěte. Častá neschopnost lidí s DS vyjádřit v pozdějším věku svoje potřeby a emoce může vést k frustraci, vzteku a vzájemnému nepochopení člověka s DS a jeho nejbližšího okolí, nebo naopak k nezájmu, rezignaci a depresi.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Péče o dítě s DS vyžaduje od narození speciální přístup a rehabilitaci. V důsledku mentálního postižení mají děti s DS opožděný vývoj ve všech oblastech: *narušené komunikační schopnosti od lehkého narušení až po úplnou neschopnost komunikovat verbálně *někdy komunikují nonverbálně *řečový projev je málo srozumitelný *malá slovní zásoba. Nesrozumitelná komunikace je důvodem k sociální izolaci. Jsou neklidné, utíkají, nevydrží u jedné činnosti delší dobu (max. 10 minut), nespolupracují, mají výrazné deficity školsky významných návyků, schopností a dovedností.

Celoživotní speciální přístup a metody ke vzdělávání a rozvoji řeči umožňují dětem s Downovým syndromem rozvinout jejich vědomosti a v rámci jejich schopností
integraci do mateřských a základních škol a později do běžné společnosti.
Všechny vědomosti a poznatky získané ve škole je potřeba stále procvičovat a
opakovat. Vzdělávání a rozvoj řeči jsou pro lidi s DS celoživotní potřebou.

Cílem pravidelné speciální logopedie je: *u dětí od 6 měsíců: stimulace řeči a složek
podílejících se na mluvení, příprava na logopedii *u dětí předškolního a
školního věku: náprava výslovnosti chybných hlásek, rozvoj slovní zásoby a
výstavby vět a jejich užití v praktickém životě.

Cílem rozvoje kognitivních funkcí je zejména podpora schopnosti učit se, posila záměrné
pozornosti, pracovních návyků, schopnosti samostatně pracovat, udržení
získaných znalostí, dokončování i méně oblíbených činností, orientace v
sociálních situacích. Podstatou práce s dětmi je v této terapii princip Feuersteinova instrumentálního obohacení a jeho aplikace na práci s dětmi s DS.

Obě tyto běžně nedostupné terapie organizujeme, na 1 hodinu přispíváme dětem částkou 200Kč. Díky vašemu daru mohou děti s DS nadále rozvíjet svoje vědomosti a řeč.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu