Česká společnost ornitologická


Zvířata Životní prostředí

Zachraňte sýčky... vraťme život do zemědělské krajiny!

Přežijí u nás sýčci i v přírodě nebo jen ve vyjmenovaných slovech? Zemědělská krajina vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření, mizí sýčci, koroptve, čejky, skřivani, ale také třeba zajíci nebo motýli. Pokud nepomůžeme krajině, nezachráníme ani sýčky! S vaší pomocí budeme nejenom cíleně chránit hnízdiště ohrožených ptáků, ale také vyjednávat s úřady dotace pro přírodě šetrné hospodaření. Sedlákům pak vysvětlíme, proč a jak tyto dotace využívat, aby hospodařili lépe pro přírodu a přitom se ziskem. Pomozte nám udělat zemědělskou krajinu alespoň trochu lepším místem pro život – ten sýččí i náš! DĚKUJEME!

SÝČCI MUSÍ PŘEŽÍT!

A také skřivani, koroptve, čejky... Vraťme život do zemědělské krajiny!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Kdysi malebná venkovská krajina plná života  se mění v nehostinnou pustinu tvořenou velkými lány udržovanými  pomocí obrovského množství chemie. Záchrana ptačích druhů zemědělské krajiny je nerovný boj s mocnými protivníky, který nelze zcela vyhrát.  Ale můžeme udělat alespoň něco, cokoliv co pomůže nejen sýčkovi, ale i dalším ubývajícím druhům.

V České společnosti ornitologické nejenom přímo chráníme vzácné polní a luční druhy, ale s příslušnými úřady vyjednáváme o vypsání dotací šetrných k ptákům a krajině. Statkářům pak vysvětlujeme, proč je dobré je využívat, jak hospodařit ohleduplně k přírodě a přitom se ziskem. 

Pomůžete nám? Díky darům jsme dokázali kofinancovat předchozí projekt Athene, který výrazně přispěl k tomu, že sýčci ve své jádrové oblasti v severních Čechách přestali ubývat. Na to nyní navazujeme dalšími projekty, které opět potřebujeme kofinancovat.  - a to jak na ochranu sýčků, tak na ochranu dalších druhů zemědělské krajiny. Pomozte nám chránit sýčky i další polní a luční ptáky! Podpořte i naše snažení o lepší zemědělskou politiku! POMOZTE NÁM VRÁTIT ŽIVOT DO ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY!

Díky vašim darům budeme moci:

  • Vyvěšovat bezpečné budky a zabezpečovat hnízdní lokality sýčků . 
  • Osobně domlouvat se sedláky šetrné způsoby hospodaření (např. zakládání biopásů, využívání dotací na ochranu čejky a ostatních bahňáků, pásové seče umožňující sýčkům i jiným ptákům přístup k potravě). 
  • Přímo chránit hnízda čejek, motáků, chřástalů, křepelek, skřivanů a dalších ptáků hnízdících na zemi v polích – značit je tyčemi a domlouvat se zemědělci, aby je nechali v klidu vyhnízdit.  
  • Jednat s velkými hráči, jako jsou zemědělské svazy nebo Ministerstvo zemědělství, abychom prosadili dotace skutečně prospěšné pro naši zemědělskou krajinu. Například u čejky už se nám to povedlo. 
  • Shromažďovat přímo v terénu nezbytné podklady pro tato jednání. Například ověřujeme, jak ptáci využívají areály zemědělských statků, hnojiště v otevřené krajině nebo nově založené biopásy. 
  • Šířit osvětu ohledně šetrného zemědělství přátelského k přírodě - mezi zemědělci, vlastníky i mezi širokou veřejností.
A samozřejmě vám o všem budeme podávat zprávy!  Děkujeme! Je to možná donquichotský boj na dlouhé míle, ale nevzdáme to! Sýčci, čejky, skřivani i koroptve nám za to stojí.


Naším snem je pestrá a živá venkovská krajina - taková, jako ještě je třeba v Českém středohoří, kde se proto sýčkům tolik líbí.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

I sýček komunikuje podle toho, kde žije. Vědci chtějí pomocí hlasového monitoringu chránit druh.
Jedná se o novou metodu monitoringu. Hlasy sýčků jsou na našem území nahrávány již několik let a vstupují do tzv. katalogu hlasů našich sýčků. Podle toho lze například zjistit, zda se na lokalitě vyskytuje stále tentýž jedinec, nebo je nahrazen novým. Hlasovým monitoringem by se v budoucnu mohlo nahradit právě kroužkování sýčků. Vědci přemýšlí i nad možným budoucím zapojením veřejnosti do hlasového monitoringu sýčka obecného. Více naleznete v článku zde: https://cc.cz/i-sycek-komunikuje-podle-toho-kde-zije-vedci-chteji-pomoci-hlasoveho-monitoringu-chranit-druh/


Foto: Jiří Hornek

Kritická sezóna pro sýčky

Z naší dříve nejpočetnější sovy čítající desítky tisíc párů je nyní nejohroženější sova, jejíž páry se počítají už jen na desítky. V letošní sezóně se vylíhlo 62 mláďat sýčků, což je oproti loňskému roku nepatrný nárůst. Bohužel u téměř poloviny hnízd zůstala neoplozená vajíčka či vajíčka zastydla. Více o letošní sezóně se dočtete v tiskové zprávě:
https://www.birdlife.cz/kriticka-sezona-pro-sycky-vajicka-z-temer-poloviny-hnizd-zustala-neoplozena-ci-zastydla/#more-25385Mládě sýčka. Foto: Ludmila Korešová

S ochranou kriticky ohrožených sýčků pomáhá hlasový monitoring
Hlas je pro sýčky obecné, stejně jako další sovy, jeden ze základních způsobů komunikace. Teritoriální houkání každého sýčka má zároveň svoji charakteristickou melodii, díky které dokáže tato sova rozeznat své známé sousedy od potulných samců – případných soků. Hlasovou variabilitou sýčka se zabývají ornitologové z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO AV ČR), České společnosti ornitologické (ČSO) a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PřF JU). Pomocí akustického monitoringu získávají cenné záznamy o přežívání jedinců a celkovém vývoji populace sýčka v České republice. Houkání sýčků tak představuje důležitý zdroj informací pro management této ohrožené sovy. Další zajímavé informace naleznete zde: https://www.birdlife.cz/s-ochranou-kriticky-ohrozenych-sycku-pomaha-hlasovy-monitoring/

Foto: Jiří Hornek

Beze změny dotací se česká krajina neuzdraví

Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, SPP Čmelák a WWF Central and Eastern Europe vyzývají v otevřeném dopise ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, aby významně posílili ekologické ambice zemědělských dotací ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. K tomu samému vyzvala českou vládu i Evropská komise. Dotace je potřeba lépe využít k ochraně vody, půdy a biodiverzity. Více k tomuto tématu včetně otevřeného dopisu si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/bez-zmeny-dotaci-se-ceska-krajina-neuzdravi-shoduji-se-ekologicke-organizace-s-evropskou-komisi/
   

Ze života sýčků: co je u nich po zimě nového?

Rok 2021 nebyl pro sýčka zrovna tím nejšťastnějším. Oproti silnějším sezónám ornitologové očekávají, že populace této nejohroženější sovy u nás letos výrazně oslabila. Aby zjistili, jak se jí po zimě zatím daří, probíhá aktuálně po celé republice akustický monitoring.

Naši pracovníci s kolegy z projektu Zachraňme sýčka se momentálně vydávají po nocích do terénu a na vytipovaných lokalitách mapují, jak na tom sýčci jsou. Celkem prověřují zhruba 400 míst. V současnosti je největší šance, že tuto sovu potkáte na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, Plzeňsku či Znojemsku.

Foto: Jiří Hornek

Náš film Slyšet sýčka má televizní premiéru!
Po dvou letech natáčení a dlouhém čekání na premiéru to je konečně tady!


Film Slyšet sýčka, oceněný cenou "Presidents Awards" v rámci mezinárodního filmového festivalu Prague Science Film Fest, má 6. ledna 2022 svou televizní premiéru. Režie se ujal Jan Hošek a kamery Jiří Petr a Marián Polák.
Oceněný film líčí osud sýčka, naší nejohroženější sovy, skrze pohledy do jeho života, snahy o jeho záchranu ze strany ochranářů z řad České společnosti ornitologické a příběhy lidí, kteří žijí se sýčky v těsném sepětí.  
Ve filmu lze nalézt mnohá další poselství. Jde i o příběh naší nemocné zemědělské krajiny, dramatického úbytku druhové rozmanitosti, ale je také o naději, že mnohým lidem není tento stav lhostejný a snaží se druhům, balancujícím nad hranicí vymření, pomoci. 
 

Jaké jsou letošní výsledky monitoringu sýčků na území Čech?

Na území Čech (ne Moravy) bylo letos zaznamenáno 77 lokalit s výskytem sýčků. Většina obsazených lokalit byla situována do zemědělských areálů (38 x) a obytné zástavby (31 x),
nicméně 7 obsazených lokalit bylo zjištěno na městských sídlištích a 1 lokalita v průmyslovém areálu. Celkově bylo prokázáno 38 hnízdění, přičemž většina prokázaných hnízdění byla zjištěna v budkách. 
Výsledky dále ukázaly, že většina obsazených lokalit v Čechách se nachází v severozápadních Čechách (Ústecký a Středočeský kraj), což potvrzuje klíčovou roli této oblasti pro budoucí snahu o záchranu této sovičky. Bohužel z důvodu velice špatné hnízdní úspěšnosti můžeme příští rok očekávat populační pokles. To může být u malých a izolovaných populací kritické. 

Děkujeme všem, kdo se snaží o záchranu sýčků! My to určitě nevzdáme!

Foto: Jiří Hornek

Jak se liší prostorová ekologie sýčků v České republice a Dánsku?
Ze studie, která porovnávala loveckou aktivitu a domovské okrsky sýčků v České republice a v Dánsku, vyplývá, že noční domovské okrsky a s tím spojená pohybová aktivita (vzdálenost od hnízda a celková délka přeletů za hodinu) byly výrazně větší u sýčků v Dánsku oproti sledovaným jedincům v České republice. Sýčkové zejména preferovali plochy s nízkou a roztroušenou vegetací a blízkost okrajových biotopů (okraje polí), které poskytují jak lovecké posedy, tak i vyšší početnost hmyzu a drobných savců, zejména kolem různých nezemědělských prvků (např. křovinných a stromových ostrůvků, větrolamů či ruderálních ploch). 
Větší domovské okrsky a vyšší pohybová aktivita sýčků v Dánsku ukazují, že potravní nabídka na lovištích v Dánsku není dostačující, což bylo již dříve označeno jako jeden z hlavních důvodů úbytku sýčků z Dánska. 
Zlepšení biotopů může být pro sýčky velice efektivní, zejména pokud se zaměříme na úpravu lovišť v okolí hnízdišť – např. na úrovni jednotlivých farem.
  

Ptákům i zajícům se lépe daří v menších polích. Česká to nejsou!
Vyšší druhová rozmanitost ptáků a jejich početnost souvisí s velikostí půdních bloků. Ukazuje to výzkum vědců v příhraničních oblastech Česka a Rakouska. Odborníci zjistili, že v Rakousku je bohatší zastoupení ptáků. Vědci ve studii také navrhují ochranná opatření, která by pomohla biodiverzitě i proti erozi.
Vědci porovnávali velikost polních celků a jejich strukturu s početností a druhovou skladbou polních ptáků. Pomocí dvou nezávislých souborů dat zjistili 1,5krát vyšší početnost a druhovou bohatost ptáků v zemědělské krajině v Rakousku ve srovnání s Českou republikou.
„Většina druhů polních ptáků byla v Rakousku výrazně početnější, přičemž největší rozdíly byly nalezeny například u skřivana polního, strnada obecného, špačka obecného, tedy u ikonických druhů zemědělské krajiny s dlouhodobým poklesem početnosti v celé Evropě,“ říká Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/ptakum-i-zajicum-se-lepe-dari-v-mensich-polich-ceska-to-nejsou/

Kolaps hraboší populace se odrazil ve špatné sezóně kriticky ohrožených sýčků
Zatímco loni se ornitologové z České společnosti ornitologické (ČSO) a Ústavu biologie obratlovců AV ČR radovali z rekordního počtu 95 mláďat sýčků, letos je situace opačná. Ornitologové zatím zaznamenali jen 48 mláďat. Za významný propad může podle odborníků kolaps hrabošů, kterými sýčci mláďata přednostně krmí. Loni, při nadbytku hrabošů, mohli sýččí rodiče uživit i snůšku s rekordními sedmi mláďaty, sýččí pár průměrně vyvedl 5 mláďat.
Letos, kdy hrabošů ubylo, spadl průměr vyvedených mláďat sýčků na 2. Ornitologové očekávají, že populace sýčků významně oslabí, protože letos není dostatečná zásoba mladých jedinců, kteří by doplnili a podpořili stávající populaci. Sýček obecný patří v Česku mezi kriticky ohrožené druhy a s počtem asi sto párů je už nyní na pokraji vyhynutí. I z tohoto důvodu byl pro sýčka loni vypsán záchranný program pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/kolaps-hrabosi-populace-se-odrazil-ve-spatne-sezone-kriticky-ohrozenych-sycku/

Mládě sýčka obecného, foto: Ludmila Korešová

Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem
Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ptáky sledují také na kontrolních plochách, kde se způsob hospodaření nemění. Robustní uspořádání výzkumu umožní zhodnotit, nakolik změna hospodaření ptákům pomohla. V loňském roce odborníci na polích a v jejich nejbližším okolí v Praze zjistili 55 ptačích druhů a bude zajímavé sledovat, zda a jak se druhové složení a počty ptáků změní v tomto roce.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/na-polich-hlavniho-mesta-se-bude-hospodarit-setrnym-zpusobem-a-ornitologove-sleduji-zda-to-pomuze-ptakum/

Skřivan polní bude jedním ze sledovaných ptačích druhů.  Pole s vysokým a hustým porostem mu nevyhovují. Foto: Ludmila Korešová

Bohužel máme k sýčkovi občas i špatné zprávy.  Ta nejaktuálnější se týká povolení Ministerstva zemědělství (vydal ho konkrétně Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský) trávit hraboše jedem Stutox III.  Přitom hraboši jsou důležitou součástí jídelníčku sýčků a hrozí jim tedy smrtelné nebezpečí.
Více se dočtete v tiskové zprávě:  https://www.birdlife.cz/zemedelci-mohou-opet-pouzivat-jed-stutox/

I díky hrabošům se letos sýčkům u nás velmi dařilo - vyvedli rekordních 95 mláďat!
Foto: Dušan Boucný

Máme skvělou zprávu a sice Ministerstvo životního prostředí spustilo záchranný program pro sýčka! Sýček obecný je první ptačí druh, kterému se podařilo záchranný program získat. Významnou měrou se na tomto úspěchu podílela i ČSO. Díky záchrannému programu může pokračovat intenzivní ochrana této malé sovičky a to nejen v její jádrové oblasti v severozápadních Čechách, ale i v dalších lokalitách naší země, kde se sýček vyskytuje již spíše izolovaně.
Více si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/sycek-zachranny-program/

Sýčka obecného ohrožuje především intenzivní zemědělství, foto: Jiří Hornek

Sýčci letos vyvedli rekordních 95 mláďat!
Významně pomohla zvýšená hraboší populace, ale i ochranářská opatření ornitologů. Například speciální budky v nichž se celkem vylíhly tři čtvrtiny mláďat nebo zajišťování technických pastí.
Až budoucnost ukáže, jaký vliv měl tento úspěch na vývoj celkové populace sýčka. V české krajině zbývá celkově přibližně 100 párů této krásné malé sovičky.
Více informací naleznete na následujícím odkazu: https://www.birdlife.cz/sycci-letos-vyvedli-rekordnich-95-mladat/

Jedno z mláďat sýčka obecného vylíhnutého v jádrové oblasti výskytu - v severních Čechách. Foto: Ludmila Korešová

Přečtěte si zprávu o monitoringu sýčka obecného, ale i dalších sov v jádrové oblasti v severních Čechách, který nedávno proběhl. Ornitologové zkontrolovali celkem 418 lokalit. Radujeme se, že sýčků je letos více než vloni - pomohla mírná zima a dostatek hrabošů i opatření ornitologů jako například vyvěšení speciálních budek, zajištění technických pastí nebo umisťování bidýlek ve spolupráci s farmáři, která sýčci využívají při lovu.
Více na: https://www.birdlife.cz/sycek-monitoring-2020/

Dnes u nás žije asi posledních 100 párů sýčků obecných. Ještě na začátku 20. století byl s desítkami tisíc párů nejběžnější sovou. Foto: Jiří Hornek
Sýček loví na pastvinách drobné obratlovce a velký hmyz. Anebo žížaly jako v tomto případě. Foto: Jiří Hornek

Založení projektu

Dobrý den,
peníze můžete použít třeba i na nákup nářadí, materiálu, t.j. dle vašeho uvážení.

Lenka Michálková
1 000 Kč

Zdravím a přeji mnoho úspěchů při záchraně sýčků.

Ivana Kulhánková

Drzim syckum palce…

Adela Strnadova
1 000 Kč

Držím palce sýčkům!

Radomíra Střížová
200 Kč

Sýčkům držíme palce.

Iva Hoffmanová
1 500 Kč

Díky za vaši práci :-)

Petr Šmilauer

Ať je napřesrok lépe!!!!!!

Ptákomilec
500 Kč

Děkuji za Vaši krásnou práci, že se nám staráte o život u nás doma, držím sýčkům i Vám palce!

Andrea
200 Kč

Děkuji za Vaši snahu o záchranu živočichů, vždyť nejde jen o sýčky ...

Alena Radova
300 Kč

Sýčci, vraťte se nám do krajiny.

Martin Brouček
500 Kč