CZ / EN

Rotary Club Prague International


Zdraví Rozvojová spolupráce

WASH for Rajasthan

RCPI je hlavním mezinárodním partnerem projektu WASH (voda, sanita a hygiena) v Udaipuru v Rajastánu v Indii. Mnoho škol zde nemá dostatečná hygienická zařízení pro chlapce a dívky. Často nemají ani umývací potřeby na ruce a jejich hygienické vzdělání je minimální nebo žádné. Ve spolupráci s Rotary International a Rotary Club Udaipur Heritage se v tomto projektu zaměřujeme na vybudování nových či modernizaci stávajících hygienických zařízení pro chlapce a dívky v 51 školách. Také plánujeme osvětu v oblasti osobní hygieny dívek v období menstruace. Očekáváme, že tím snížíme výskyt chorob způsobených nedostatkem hygienických zařízení a neznalostí základních hygienických návyků. Věříme, že vše přispěje ke zlepšení školní docházky a budeme mít šťastnější a vzdělanější děti.

vybíráme od 22.4.2018

WASH for Rajasthan

0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
RCPI is the main international partner of WASH (water, sanitation and hygiene) in Udaipur in Rajasthan, India. Many schools are not sufficient sanitation facilities for boys and girls. Often they do not even need to wash hands and hygiene education is minimal or absent. 
In cooperation with Rotary International and the Rotary Club Udaipur Heritage in this project we focused on building new or upgrading existing sanitation facilities for boys and girls in 51 schools. We also plan to educate in the girls' personal hygiene during menstruation. We expect that this will reduce the incidence of diseases caused by lack of sanitation and ignorance of basic hygiene habits. We believe that all contribute to improved school attendance and we will have a happier and better educated children


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu