Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Protikorupční aktivity

Hlídacípes.org

STAČÍ STOVKA MĚSÍČNĚ! Pokud se vám líbí HlídacíPes.org, podpořte nás. Síla je v pravidelnosti. Nemusí pršet, hlavně když kape :-)

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Skvělý článek, který navazuje na dopis, který jsem dostala před týdnem.Již přes 40 let si dopisuji se Švédkou, která se provdala v 80. Letech do Anglie. Psala jsem jí, že u nás lidé mají pocit, že vláda neposkytuje náležitou pomoc a bojí se zimy. A že bylo docela zajímavé, když se říkalo, že ve veřejných budovách se sníží topení na 18 stupňů a doma na 20 stupňů. Bylo velké pozdvižení, že to nestačí. A jeden český profesor, který žije v Anglii, se v televizi smál: "vítejte v Anglii, tam je už dlouho 18 stupňů". Ptala jsem se , zda je to pravda?
Ohledně topení mi pak napsala zajímavou životní vzpomínku. Prosím přečtěte si a pošlete to dál. Jsme neskutečně rozmazlený a je třeba to stále opakovat a dávat příklady ze zemí mnohem vyspělejších, ale možná jsou vyspělí právě proto, že se umí uskrovnit.
Poslala jsem známým a jejich reakce :
• Ano, ve Varnsdorfu ve velkém bytě, kde jsme bydleli s babičkou a dědou se topilo sporákem v kuchyni a čas od času kachlovými kamny v obýváku na druhém konci bytu.
• Cílek říká, že úsporné je mít v noci a když nejsem doma nastaveno 15 stupňů a když přijdu domů, přidat na 18. Zvykneme si, otužíme, budeme zdravější. Akorát naší klienti a jinak churaví lidé by měli mít větší tepelný komfort.
• Když byla Jana v roce 2006 v Anglii , tak na té koleji byla taky zima…
A když byla v Dánsku, tak taky trpěla…. Měla v pokoji krb na dřevo… dřevo ji venku zmrzlo…
V pokoji pak měla buďto vedro nebo zimu, přesně jak to Švédka popisuje…

• Jasně! U mojí babičky jen kamna v kuchyni a spát jsem chodila do hrozný zimy, ale pod obrovskou peřinu! Populisti řvou, ale je jasně řečeno, že se bude topit podle toho komu a pro nemocný to bude jiné. My všichni ostatní se můžeme hodit do zdravějšího " komfortu".

• To samé Irenka ten školní rok v Austrálii, kde na podzim byla ještě zima, jedny kamna na dřevo a dodnes vzpomíná s hrůzou kdyby tam měla být déle v červnu - v jejich zimě !

AHOJ FROM LEYLAND
Heating-
Haha yes it is very true!
This is something that is so very different in the UK from Sweden.
In Sweden, I think probably the same in your country the heatling is on 24 hours a day 7 days a week from October to April or maybe May if it is still cold outside. Public buildings, offices and houses I would guess 22-23 degrees. This was the same when I was a child.
When I came to England most houses only had a heating source in one room, the living room. The rest of the house was cold so you spent all your time in winter there. It was a shock to my 19 year old self when I came in 1975 and stayed with Ray’s parents. It was 7 degrees even in the bathroom. I had 7 blankets on the bed and I was still cold. There was no hot water, you had to boil a kettle. The hot water was so expensive to put on I was told if I wanted a bath I could only put 10 cm of water in. There was no shower. In the living room there was a gas fire and in the evening it must have been 30 degrees in there! Everyone huddled in front of it and watching TV. His mum made the meals in the kitchen with her coat on.
It had not improved at all by 1978 when I moved here. Our house was the same, ice on the inside of the windows on a winter morning. I deliberately planned to have my second baby in summer as I was so worried about a small baby living like that! Central heating had started being put in some houses and I pushed for this to be a priority so in 1982 we got this installed and also insulated the walls which was a very new thing at the time so we were probably the first in the village to have it done.
Nearly all houses now have central heating but there are huge differences to Sweden still. Houses built before the 80s are very badly insulated. The type of insulation we had put in our first house was good and made a big difference, but not all houses can have this type. My house was built in 1935 and the cavity in the side wall is too narrow, only 7 cm so it cannot be insulated. Although the other 2 walls are the required 10 cm, the advice is not to insulate at all as that could cause condensation pockets and damp. So although my roof is insulated and hopefully the floors ( I have never seen what is underneath) and my windows are double glazed I lose a lot of my heat through the walls. The girls live in newer houses so they retain a lot more heat. Even so – I think nobody in England keeps the heating on 24/7 like in Sweden.
Most people have a timer so it comes on for maybe 1-2 hours in the morning, then 5-6 hours in the evening.
Last winter I had mine set for 18 degrees from 6 am to 8 pm. Working from home I had to be reasonably warm but I worked in a jumper, dressing gown and fingerless gloves. The first winter of working from home during Covid I had it set for 19 degrees and that was nicer. If it is cold outside my house would not get much warmer than that anyway because of the insulation problem. Only weekends when I would have it on for longer, then it might go to 21 if I let it.
One of my bosses told me she does not put her heating on until Christmas week.
When we worked in the office it was reasonably warm, maybe 20 degrees. But there was air conditioning so in summer we would always be cold and having to wear cardigans although it was sometimes 28 degrees outside, so at lunchtime we would be shocked when we went outside and realised it was actually a nice summer day. I have not heard what temperature has been discussed for public buildings for this winter but I would guess it needs to go down. And private houses, the bills have increased so much I think like you we will all dig out our grannies’ jumpers and socks and try and manage as much as possible without any heating.
Our government have now come up with a package to help but I think for a lot of people it is not going to be enough to carry on using heat as before. There is also the problem with inflation and prices of other things increasing, food most importantly. So although they are helping us with energy bills, nobody has had a pay rise that is anywhere near the inflation rate. I worry about elderly people. Because of the way heating is used generally especially by their generation, there are always some elderly people who die from hypothermia in winter. They are too worried about the cost to put the heating on at all, and that is going to happen even more this winter. The elderly actually always got an extra allowance for heating and will get a bit more this year. But everybody I know with elderly parents say that they save the money and still don’t put the heating on.

Topení-
Haha ano, to je velká pravda!
To je něco, co je ve Spojeném království velmi odlišné od Švédska.
Ve Švédsku si myslím, že pravděpodobně stejně ve vaší zemi je topení 24 hodin denně 7 dní v týdnu od října do dubna nebo možná května, pokud je venku ještě zima. Veřejné budovy, kanceláře a domy bych tipoval na 22-23 stupňů. To bylo stejné, když jsem byl dítě.
Když jsem přišla do Anglie, většina domů měla zdroj vytápění pouze v jedné místnosti, v obývacím pokoji. Ve zbytku domu byla zima, takže jste tam trávili veškerý čas v zimě. Pro mě 19letou to byl šok, když jsem v roce 1975 přišela a zůstala s Rayovými rodiči. I v koupelně bylo 7 stupňů. Na posteli jsem měl 7 dek a pořád mi byla zima. Nebyla teplá voda, museli jste vařit rychlovarnou konvici. Horká voda byla tak drahá, že jsem si řekla, že když se chci vykoupat, můžu si dát jen 10 cm vody. Nebyla tam žádná sprcha. V obýváku hořel plyn a večer tam muselo být 30 stupňů! Všichni se před ním schoulili a dívali se na televizi. Jeho matka připravovala jídlo v kuchyni s kabátem.
Do roku 1978, kdy jsem se přestěhovala, se to vůbec nezlepšilo. Náš dům byl stejný, v zimním ránu led na vnitřní straně oken. Záměrně jsem plánovala mít své druhé miminko v létě, protože jsem se tak bála o malé miminko, které bude takhle žít! V některých domech se začalo zavádět ústřední topení a já jsem prosazovala, aby to bylo prioritou, takže v roce 1982 jsme to nechali nainstalovat a také zateplili zdi, což byla v té době zcela nová věc, takže jsme byli pravděpodobně první ve vesnici, kdo měl hotovo.
Téměř všechny domy mají nyní ústřední topení, ale stále existují velké rozdíly oproti Švédsku. Domy postavené před 80. lety jsou velmi špatně izolované. Typ izolace, kterou jsme dali do našeho prvního domu, byl dobrý a přinesl velký rozdíl, ale ne všechny domy mohou mít tento typ. Můj nynější dům byl postaven v roce 1935 a dutina v boční stěně je příliš úzká, pouze 7 cm, takže ji nelze zateplit. Takže ačkoli mám střechu zateplenou a doufám, že i podlahy (nikdy jsem neviděl, co je pod ní) a okna mám dvojitá, ztrácím hodně tepla stěnami. Dívky bydlí v novějších domech, takže si udrží mnohem více tepla. I tak – myslím, že nikdo v Anglii neudržuje topení 24/7 jako ve Švédsku.
Většina lidí má časovač, takže se rozsvítí možná 1-2 hodiny ráno, pak 5-6 hodin večer.
Minulou zimu jsem měla tu moji nastavené na 18 stupňů od 6 do 20 hodin. Při práci z domova jsem musela být přiměřeně v teple, ale pracovala jsem v svetru, županu a rukavicích bez prstů. První zimu práce z domova během Covidu jsem měl nastavenou na 19 stupňů a to bylo hezčí. Pokud je venku zima, můj dům se stejně neohřeje kvůli problému s izolací. Jen víkendy, kdy bych to měla déle, pak by to mohlo jít na 21, kdybych to nechala.
Jeden z mých šéfů mi řekl, že topení nezapíná až do vánočního týdne.
Když jsme pracovali v kanceláři, bylo přiměřeně teplo, možná 20 stupňů. Ale byla tam klimatizace, takže v létě nám byla pořád zima a museli jsme nosit svetry, i když venku bylo někdy 28 stupňů, takže v poledne jsme byli v šoku, když jsme vyšli ven a zjistili, že je vlastně pěkný letní den. Neslyšela jsem, o jaké teplotě se mluvilo pro veřejné budovy pro letošní zimu, ale odhadovala bych, že by měla klesnout. A v soukromých domech, účty se tak zvýšily, že stejně jako vy všichni vyhrabeme svetry a ponožky našich babiček a pokusíme se zvládnout co nejvíce bez topení.
Naše vláda nyní přišla s balíčkem pomoci, ale myslím si, že mnoha lidem nebude stačit pokračovat ve využívání tepla jako dříve. Je tu také problém s inflací a rostoucími cenami dalších věcí, především potravin. Takže i když nám pomáhají s účty za energie, nikdo nezaznamenal zvýšení platů, které by se blížilo míře inflace. Bojím se o starší lidi. Vzhledem k tomu, jak je vytápění obecně využíváno především jejich generací, vždy se najdou někteří starší lidé, kteří v zimě umírají na podchlazení. Příliš se obávají nákladů na to, aby si vůbec zatopili, a to se letos v zimě stane ještě více. Senioři vlastně vždy dostali příspěvek na topení navíc a letos dostanou o něco víc. Ale všichni, které znám se starými rodiči, říkají, že šetří peníze a stále nezapínají topení.

Ivana Tothová
300 Kč

Děkuji panu Urbanovi za článek Lidské právo na vyhřátý byt, realita opravdové války a pět palců teplé vody, naprosto přesné !

Jiří Šimek
100 Kč

Za bravurně napsaný článek "Jan Urban: Miloš Zeman, jeden z nejzbytečnějších prezidentů v této části vesmíru" Děkuji, že existujete a píšete. Jste nejlepší a nejdůvěryhodnější žurnalisté českého internetu. Byť některé vaše názory na koronu a nutné restrikce mě dokázaly zvednout ze židle. Snad jste se už uklidnili a osmělili, a svoje roušky už sundali .. a budu doufat, že už je nikdy nenasadíte! ;) Díky.

Robert Seifried
100 Kč

Bojujte dál proti všudypřítomným lžím

Jaroslav Kaňka
1 000 Kč

Děkuji za vaši důležitou práci.

Fedor Bruoth

Díky za Váš přínos k plné informovanosti a hledání pravdy.

Zbyněk Tůma
200 Kč

Děkuju!

Jana Pavlíčková
200 Kč

👍

Dr. Anonym
500 Kč

Jen tak dál

Jan Falter
200 Kč

Super článek jen pravda

Oldrich Kacha
100 Kč