Nadace pro současné umění Praha


Kultura, umění a historie

AKVIZIČNÍ PROGRAM PRO SBÍRKOVÉ INSTITUCE

Finanční prostředky shromážděné NSU pro tento program budou formou grantu rozděleny uchazečům z řad veřejných sbírkových institucí. Jedná se o krajské, oblastní a městské galerie a muzea. Grant využijí na nákup uměleckých děl od žijících umělkyň a umělců.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cílem programu je:

a) Podpořit sbírkové instituce v jejich úsilí obohacovat veřejné umělecké sbírky. Cíleně zaplňovat prázdná místa kulturní paměti vzniklá vlivem dlouhodobého podfinancování těchto aktivit. Posílit koncepčnost a dlouhodobost akvizičních strategií institucí. 

b) Ocenit tvůrčí práci současných výjimečných umělců a umělkyň. Akvizice děl do veřejných sbírek je jedním z nevýznamnějších ocenění tvůrčí práce autorů. Je ale především zárukou uchování a odborného zpracování prvořadé kulturní hodnoty pro budoucí generace.

c) Posílit důvěru mezi umělci, institucemi a filantropy. Výzva podílet se na financování programu je určena zejména filantropům a dárcům, kteří se rozhodnou směřovat svou podporu k systémovým změnám. 

Ve spolupráci s Radou galerií České republiky komunikujeme přesné nastavení programu, o který doposud projevilo zájem 16 sbírkových institucí z celé ČR.

V pilotním ročníku podpoří NSU akviziční činnost uchazečů z řad sbírkotvorných institucí finančními prostředky ve výši 1,2 milionu Kč. První rok přinese ověření administrativních postupů. V následujících letech plánujeme finanční objem programu postupně navyšovat. Již se nám podařilo získat 2/3 potřebné částky na pokrytí programu v roce 2024.

Odstartujme společně Akviziční program v roce 2024!

Děkujeme.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás:
david@nsupraha.cz, nsu@nsupraha.cz


Transparentní, kontinuální a inovativní podpora současného umění v České republice od roku 1992. www.nsupraha.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu