Informace o zpracování osobních údajů organizací Achilleus z.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak to funguje
Naše organizace využívá Darujme.cz k získávání příspěvků na obecnou činnost nebo konkrétní projekty naší organizace.  Při zadávání příspěvku přes tento portál zadáte výši daru a vyplníte základní údaje o sobě. Kliknutím na darovací tlačítko (většinou označené jako „Darovat“, ale mohou mít i jiná označení jako „Přispět, Podpořit“ apod.) dáte příslib poskytnutí daru naší neziskové organizaci. 

Jakmile váš dar obdržíme na náš bankovní účet, dojde k uzavření darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací.

Zákonný rámec
Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů v rámci poskytování daru naší organizaci upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů dále jen „právní předpisy o OOÚ“). 

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Achilleus z.s., IČ: 26563525, sídlem: Důl Jan 838, Libušín, 27306, Česká republika (dále také jen jako „organizace“) .

Proč vaše osobní údaje zpracováváme
Naše organizace má k dispozici údaje, které při darovacím procesu zadáte, a to jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud je vyplněno), adresa bydliště (pokud je vyplněna), výše a frekvence daru, způsob platby daru, které zpracováváme za následujícími účely:
  • pro uzavření a plnění darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací;
  • zaslání poděkování za dar;
  • zaslání informací o tom, jak jsme vámi darované prostředky využili;
  • vystavení potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet.
Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků. 

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru. 

Kde osobní údaje uchováváme
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů
Informace o každém daru archivujeme po dobu 3 kalendářních let od jeho poskytnutí pro případ reklamace, sporu či jiného vzneseného nároku, ledaže právní předpisy vyžadují delší archivační dobu. Po uplynutí uvedené tříleté lhůty nebo případné zákonné archivační lhůty poskytnuté údaje anonymizujeme nebo smažeme. 

Jaká máte práva
Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů či provedli některé operace s osobními údaji. Naše organizace je odpovědná za vyřizování požadavků, které se týkají osobních údajů zpracovávaných při příjmu daru, jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud se váš požadavek týká zpracování osobních údajů ze strany Darujme.cz, kontaktujte přímo provozující organizaci Nadaci Via. 
  • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme. 
  • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu. 
  • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat. 
  • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
  • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ. 
  • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.  
Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili. 

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky. 

Jak uplatnit svá práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese Achilleus z.s.: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Postup pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.