Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody


Životní prostředí

Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Cílem projektu je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Projekt pomůže přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Dojde k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudováním 60 přehrážek se podaří obnovit i unikátní rašeliniště, která jsou v současné době ohrožena vysycháním.

vybíráme od 24.4.2019
211 000 Kč

přispělo

170 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jizerské smrčiny je cenná lokalita v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. Na území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze zoologického pohledu má lokalita význam především jako významná součást hnízdního areálu tetřívka obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů ptáků.

Současný nepříznivý stav je výsledkem dlouhého období pěstování stejnověkých monokulturních lesních porostů, které podlehly v minulém období kalamitě. Narušená ekologická stabilita lesů Jizerských hor je kromě extrémních imisně ekologických vlivů i důsledkem nevhodné druhové skladby lesních porostů založených v minulosti (smrkové monokultury) a mnohdy i nepřiměřených způsobů hospodaření v nich.

Projekt, který bude realizován v letech 2019–2021, je zaměřen na zvýšení diverzity lesních porostů v Jizerských horách a záchranu místních rašelinišť. Počítá se s výřezem nepůvodních dřevin a kosodřevin a naopak výsadbou geneticky původních smrků ztepilých, jedlí a listnatých dřevin včetně jejich ochrany proti poškození zvěří. Další část projektu se zaměřuje na nápravu vodního režimu. Konkrétně zmírněním negativních účinků rychlého odtoku vody z vrchoviště formou vybudování dřevěných přehrážek.

Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Budeme velice rádi, pokud obnovu evropsky významné lokality Jizerské smrčiny podpoříte i vy. Celkový rozpočet projektu je 2,4 miliónů korun a Jizersko-ještědskému horskému spolku, který bude realizátorem celé akce, se na něj podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši cca 2 mil. korun. Naše nadace se zavázala uhradit nezbytné spolufinancování ve výši 358 752,- Kč, což je také cílová částka, kterou bychom rádi na tento projekt získali.
 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Přispívám této organizaci, protože mám Jizerské hory moc ráda a není mi lhostejné, že tato krásná příroda zaniká. Sama fyzicky pomoci nemůžu, tak aspoň mohu pomoci finančním příspěvkem.

Dárce
100 Kč

Aničce k narozeninám :)

Míša
500 Kč