Koalice pro řeky


Životní prostředí

Podpora revitalizací říční krajiny

Podporujeme projekty obnovy říční krajiny, adaptace na klimatickou změnu (zvýšení retenční schopnosti krajiny, prevence dopadů sucha a povodní) a zvýšení biodiverzity vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Dosud jsme realizovali: Revitalizace soutoku Malého potoka a Vřesůvky v obci Čehovice, projekty obnovy krajinných struktur v obcích Vrbátky, Dub nad Moravou a Čehovice. Připravujeme (ve stádiu územního řízení): Revitalizace nivy Moravy v k.ú. Kožušany-Tážaly a Revitalizace Stousky v obci Ústín. Podporujeme projekty ve všech fázích - zpracování záměru, příprava projektové dokumentace, získání finančních prostředků, realizace a následná péče.

vybíráme od 5.3.2018

Voda v krajině

Podpořte prosím ozdravění české říční krajiny
34 884 Kč

přispělo

16 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Koalice pro řeky je česká nezisková organizace. Našimi členy je několik významných nevládních organizací, zabývajících se ochranou vod a životního prostředí, ale i mnoho jednotlivců, kterým není osud našich vodních toků lhostejný.

Věnujeme se:

Koncepční a strategické činnosti

Účastníme se tvorby celostátních koncepčních a strategických materiálů, např. „Národního akčního plánu adaptace na klimatickou změnu“

Podpoře a realizaci konkrétních opatření na zlepšení stavu říční krajiny  

Připravili jsme a realizovali projekt revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potoka v obci Čehovice

Osvětě, propagaci a podpoře dialogu mezi vodohospodáři a ochránci přírody

Organizujeme celostátní konferenci „Říční krajina“ a diskusní semináře na aktuální témata 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu