Darmoděj z.ú.

http://www.darmodej.cz Phone: 731 840 189 Email: darmodej@darmodej.cz


Darmoděj z.ú. je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb a jedné zdravotní služby v odlehlé lokalitě Jesenicka. Do jeho širokého záběru patří: Terénní program pomáhající lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, usilovat o jejich sociální začlenění a změnu dosavadního způsobu života; Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytující podporu a pomoc rodinám s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen důsledky dopadů dlouhodobě krizové sociální situace; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytující bezpečné prostředí dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy; Kontaktní centrum a Adiktologická ambulance snažící se o snižování důsledků rizikového chování uživatelů nealkoholových drog, minimalizace hrozících zdravotních a sociálních rizik a motivace ke změně jejich životního stylu s výhledem abstinence; Služba následné péče provázející osoby, které absolvovaly léčbu své závislosti na návykových látkách a abstinují, na cestě při opětovném zařazení se do běžného života.

Current projects